Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність


Коди
Дата 31.12.2011
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" за ЄДРПОУ 31088991
Територія 02002 м. Київ Степана Сагайдака, 101 за КОАТУУ 8036600000
Вид економічної діяльності Складське господарство за КВЕД 63.12.0
Середня кількість працівників (чол.) 6 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 02002 м. Київ Степана Сагайдака, 101
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 24.1 24.1
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5604.7 5453.7
- первісна вартість 031 7923.7 7923.7
- знос 032 ( 2319.0 ) ( 2470.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 5628.8 5477.8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 18.1 75.4
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 63.2 126.3
- первісна вартість 161 63.2 126.3
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 10.8
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 150.3 161.7
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1.4 4.8
- в іноземній валюті 240 0.0 38.0
Інші оборотні активи 250 63.6 33.1
Усього за розділом II 260 296.6 450.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 5925.4 5928.0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 342.6 342.6
Додатковий вкладений капітал 320 6104.8 6104.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1710.8 -1976.9
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 4736.6 4470.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 139.5 139.5
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 870.4 1026.9
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 61.1 96.6
- зі страхування 570 4 5.9
- з оплати праці* 580 6.8 10.6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 107 178
Усього за розділом IV 620 1049.3 1318
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 5925.4 5928
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Керівник Комаровський О.В.
Головний бухгалтер Данилюк В.ПюЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 518.3 148.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 86.4 ) ( 24.8 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 431.9 123.9
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші звичайні доходи 050 1.6 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 433.5 123.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 256.4 0
Інші операційні витрати 090 ( 212.5 ) ( 29.2 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 468.9 ) ( 29.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -35.4 ) ( 94.7 )
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -35.4 ) ( 94.7 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не виплачувались.
Керівник Комаровський О.В.
Головний бухгалтер Данилюк В.Пю