Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Річна фінансова звітність


Коди
Дата 31.12.2011
Підприємство ПрАТ "Дитячий оздоровчий центр "Сосонка" за ЄДРПОУ 21379736
Територія 19934 с. Мельники - за КОАТУУ 7125186401
Вид економічної діяльності Діяльність санаторно-курортних закладів за КВЕД 85.11.3
Середня кількість працівників (чол.) 7 Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 19934 с. Мельники -
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: 1


Баланс на 2011-12-31
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 71.0 71.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1090.0 1028.0
- первісна вартість 031 2085.0 2085.0
- знос 032 ( 995.0 ) ( 1057.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 1161.0 1099.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 40.0 39.0
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0.0 10.0
- первісна вартість 161 0.0 10.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0.0 1.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1.0 7.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 13.0 8.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
Усього за розділом II 260 54.0 65.0
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 1215.0 1164.0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1725 1725
Додатковий вкладений капітал 320 292 292
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -881 -897
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1136 1120
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 0
- зі страхування 570 0 1
- з оплати праці* 580 0 2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 79 41
Усього за розділом IV 620 79 44
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1215 1164
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 2085 тис. грн., знос - 995 тис. грн., залишкова вартiсть - 1090 тис. грн., станом на 31.12.2011р. вiдповiдно становить - 2085 тис. грн., знос - 1057 тис. грн., залишкова вартiсть - 1028 тис. грн. За 2011р. було придбано(створено) основних засобiв на суму - 0 тис.грн. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За 2011р.нараховано амортизацiї основних засобiв на суму - 62 тис.грн.
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя АнтонiвнаЗвіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 541 471
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 5 ) ( 4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 536 467
Інші операційні доходи 040 0 1
Інші звичайні доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 536 468
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 490 483
Інші операційні витрати 090 ( 60 ) ( 38 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 550 ) ( 521 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -14 ) ( -53 )
Податок на прибуток 140 ( 2 ) ( 3 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -16 ) ( -56 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки За 2011 рiк товариство отримало чистий збиток в розмiрi 16 тис.грн.
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя Антонiвна