Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "САЛГЕ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30146690
Місцезнаходження Україна Черкаська Чорнобаївський 19911 с. Комiнтерн д/в
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2089
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 80473957343
Факс 80473957343
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiана-Реєстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24418201
Місцезнаходження Україна Черкаська Черкаський 18002 Черкаси Шевченка, 208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 115307
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.07.2006
Міжміський код та телефон 0472321512
Факс 0472321512
Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Опис iнформацiя надається станом на момент складання звiту, оскiльки станом на 31.12.2007р. емiтент ще не мав зареєстрованих випускiв цiнних паперiв, та не мав можливостi укласти договiр з реєстроутримувачем