Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження м.Київ 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044)585-42-40
Факс (044)585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЗАТ "Українська екологiчна страхова компанiя"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30729278
Місцезнаходження м.Київ 04074 м. Київ вул. Резервна, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АА № 239396
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Мiнiстерство фiнансiв України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2002
Міжміський код та телефон (044) 521-68-78
Факс (044) 521-68-78
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Добровiльне медичне страхування та страхування автотранспорту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "КIНТО, Лтд"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19263860
Місцезнаходження м.Київ 01034 м. Київ вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399162
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2010
Міжміський код та телефон (044) 246-37-31
Факс (044) 235-58-75
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр №59/2002 вiд 12.12.2002 року з надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах; вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Украудит ХХI"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22964908
Місцезнаходження м.Київ 04053 м. Київ вул. Некрасовська, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0701
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044)235-78-58
Факс (044)235-78-55
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Договiр №29 вiд 05.11.2010 про надання аудиторських послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "НОТАДА"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19116308
Місцезнаходження м.Київ 01034 м. Київ вул. Лисенка/Ярославiв Вал, 2/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399278
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2010
Міжміський код та телефон (044)246-73-51
Факс (044)246-73-51
Вид діяльності Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Договiр №55 вiд 16.03.2004 року про надання послуг щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв