Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Україна м.Київ - 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044)585-42-40
Факс (044)585-42-40
Вид діяльності Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Термiн дiї лiцензiї до 27.05.2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна м.Київ iнформацiя вiдсутня 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)2791074
Факс (044)2791249
Вид діяльності Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Термiн дiї лiцензiї до 19.09.2016р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Концепт Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36981054
Місцезнаходження Україна Дніпропетровська Бабушкiнський 49000 м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7 офiс 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4354
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата Україна
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2010
Міжміський код та телефон (056)798-02-45
Факс (056)798-02-45
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Проводили аудиторську перевiрку за результатами 2010 року. Термiн дiї свiдоцтва - до 25.03.2015р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35281710
Місцезнаходження Україна Дніпропетровська Бабушкiнський 49000 м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7 офiс 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4028
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007
Міжміський код та телефон (056)744-89-14
Факс (056)744-89-14
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Опис Термiн дiї свiдоцтва до 27.09.2012р.