Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СЕРВIС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930
Місцезнаходження Україна м.Київ Оболонський 04209 м.Київ Героїв Днiпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України, Рiшення №118
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2002
Міжміський код та телефон (044) 501-26-41
Факс (044) 501-26-41
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв № 743 серiя АБ 000680 вiд 13.02.2008р. Унесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 року №90.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕЄСТРАЦIЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "АКЦIОНЕР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730267
Місцезнаходження Україна м.Київ Оболонський 04209 м.Київ вул.Героїв Днiпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 362068
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.07.2007
Міжміський код та телефон (044) 467-74-55
Факс (044) 467-74-55
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 01-01/р вiд 25.02.2001р.