Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "АФ "ВIТА ПОШТОВА"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33543270
Місцезнаходження Україна м.Київ Днiпровський 02094 м.Київ Кракiвська,15/17, кв.110
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3663
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2005
Міжміський код та телефон данi вiдсутнi
Факс данi вiдсутнi
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис ТОВ "АФ "ВIТА ПОШТОВА" зареестроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.Унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 18.04.2011року №415, реєстрацiйний номер Свiдоцтва:1508; Серiя та номер Свiдоцтва: АБ 001409, строк дiї свiдоцтва з 18.04.2011 до 14.07.2015р.Керiвник товариства - Кулiченко Оксана Вiкторiвна

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна м.Київ Шевченкiвський 01001 м.Київ Б.Грiнченка,б.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ данi вiдсутнi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (+38044)377-72-65
Факс (+38044)279-12-49
Вид діяльності данi вiдсутнi
Опис данi вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Україна м.Київ Шевченкiвський 04107 м.Київ Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ данi вiдсутнi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон данi вiдсутнi
Факс данi вiдсутнi
Вид діяльності данi вiдсутнi
Опис данi вiдсутнi