Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Нацiональний банк України
Організаційно-правова форма Державне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21684221
Місцезнаходження м.Київ . 03028 м. Київ пр. Науки, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності данi вiдсутнi
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ данi вiдсутнi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 527-30-87
Факс (044) 527-30-87
Вид діяльності Згiдно закону України про Нацiональну депозитарну систему
Опис Обслуговування обiгу державних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Мiжрегiональний фондовий союз
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
Місцезнаходження м.Київ . 01032 Київ Ветрова, 7-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189728
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.11.2006
Міжміський код та телефон (044) 238-61-92
Факс (044) 238-61-92
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Обслуговування депозитарного облiку корпоративних цiнних паперiв. Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї 07.11.2011

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00034186
Місцезнаходження м.Київ . 01032 м. Київ вул. Жилянська, 75
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №360284
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.09.2007
Міжміський код та телефон (044) 537-58-61
Факс (044) 537-58-61
Вид діяльності Страхування майна Банку.
Опис Страхування майна Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акцiонерний комерцiйний iнновацiйний банк "УкрСиббанк"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження Харківська . 61050 м. Харкiв проспект Московський, 60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ 113285
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2004
Міжміський код та телефон (044) 537-49-25
Факс (044) 537-49-25
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть торговця
Опис Послуги андеррайтера, щодо розмiщення випуску цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Банкiвська акцiонерна страхова компанiя"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21539832
Місцезнаходження м.Київ . 03151 м. Київ вул. Курська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 429852
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.10.2008
Міжміський код та телефон (044) 495-85-10
Факс (044) 495-85-10
Вид діяльності Страхування майна Банку.
Опис Страхування майна Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Провiдна"
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137
Місцезнаходження м.Київ . 03049 м. Київ проспект Повiтрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 082431
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.07.2006
Міжміський код та телефон (044) 492-18-18
Факс (044) 492-18-10
Вид діяльності Страхування майна Банку.
Опис Страхування майна Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
Місцезнаходження м.Київ . 04070 м.Київ Верхнiй Вал , 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності данi вiдсутнi
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ данi вiдсутнi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
Факс (044) 490-25-54
Вид діяльності Послуги в областi незалежної оцiнки кредитоспроможностi
Опис Визначає кредитний рейтинг за Нацiональною рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня кредитного ризику в умовах українського ринку; Надання послуг по визначенню та оновленню кредитного рейтинга Банку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "БДО Баланс-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20197074
Місцезнаходження Дніпропетровська . 49000 Днiпропетровськ Сєрова, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ 000046
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2000
Міжміський код та телефон (056) 370-30-43
Факс (056) 370-30-45
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Надання аудиторських послуг