Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит-2000"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21642796
Місцезнаходження м.Київ Печерський 0000 м.Київ Шовковична,32/34к.37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0355
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (044)253-39-47
Факс 253-39-47
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Київ-Аудит-2000" зареєстроване 14.09.1994р. Печерською районною радою народних депутптiв м.Києва, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1070120000004130, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя АОО № 028118. Директор товариства - Ченцова В.М., сертифiкат аудитора серiя А №000281 вiд 17.02.1994р. ( термiн дiї до 17.02.2013р.).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Спiльне українсько-росiйське пiдприємство регiстрацiйна компанiя "Трансат"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24733397
Місцезнаходження м.Київ Подiльський 04176 м.Київ Електрикiв,26/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189576
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2006
Міжміський код та телефон (044)351-70-45
Факс 351-70-45
Вид діяльності дiяльнiсть ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
Опис данi вiдсутнi