Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг- Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107 м. Київ Татарська, б.7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0519 24.12.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності) 1.2.2 ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 «МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА» Ми провели аудиторську перевiрку балансу Приватного акцiонерного товариства «НОВI ТЕХНОЛОГIЇ», що додається, станом на 31.12.2017 р., а також вiдповiдного звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк. На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлювання думки аудитора iз застереженням», фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «НОВI ТЕХНОЛОГIЇ» складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи та справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «НОВI ТЕХНОЛОГIЇ» станом на 31 грудня 2017 р., а також результати його фiнансової дiяльностi за 2017 рiк. 1.3 ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ 1З ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми перевiрили вартiсть необоротних активiв та запасiв, якi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2017 р., по облiковим записам товариства, при цьому не можемо висловити думку щодо їх кiлькостi, оскiльки укладення договору на проведення аудиту вiдбулось пiсля проведення рiчної iнвентаризацiї За оцiнкою аудиторiв вищезазначене зауваження не є суттєвим у контекстi фiнансової звiтностi в цiлому та не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть товариства.
Номер та дата договору на проведення аудиту 04-25 05.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.03.2018 29.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 29.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9097.6

_______________

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.