Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 4722.9 4466 0 0 4722.9 4466
будівлі та споруди 4722.9 4466 0 0 4722.9 4466
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4722.9 4466 0 0 4722.9 4466
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 7910,2 тис. грн., машини та обладнання 0 тис.грн., транспортнi засоби 0,0 тис.грн., земельнi дiлянки 0,0 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 0,0 тис.грн., iншi 0,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 43,61%, машини та обладнання - вiдсутнi, транспортнi засоби - вiдсутнi, земельнi дiлянки - вiдсутнi, iнвестицiйна нерухомiсть - вiдсутнi, iншi - вiдсутнi Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 3453,6 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.