Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Костюченко Д. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05763797
4. Місцезнаходження
93406Луганська_м. Сєвєродонецьквул. Гагарiна, 52-Б
5. Міжміський код, телефон та факс
(0642) 34-50-80(0642) 34-50-80
6. Електронна поштова адреса
okultz@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.luganskteplovoz.com в мережі Інтернет 23.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)