Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сiчень - Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотнi, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3422 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 214 серiя П № 000214 12.03.13 - 27.03.19
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0617 28.07.2016
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту № 52 30.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 01.12.2017 15.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 15.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 109850
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) за результатами проведення аудиту фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних Публiчного акцiонерного товариства „ Луганськтепловоз ”. АДРЕСАТ Звiт незалежного аудитора призначається для керiвництва ПАТ “Луганськтепловоз”, та власникiв цiнних паперiв i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Думка iз застереженням На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi наведенi у наступному абзацi, пiдтверджується, що фiнансова звiтнiсть вiдображає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ „Луганськтепловоз” станом на 31.12.2017 року, її фiнансовi результати, рух грошових коштiв, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Основа для висловлення думки iз застереженням Згiдно вимог Мiжнародного стандарту аудиту №705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" – даний аудиторський висновок є модифiкований. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi, а можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути несуттєвим та не всеохоплюючим. Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимогами МСА 570 “Безперервнiсть” та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй та умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Здатнiсть компанiї функцiонувати на безперервнiй основi значною мiрою залежить вiд полiтичного та економiчного середовища подальшого перебiгу подiй, пов`язаних з проведенням антитерористичної операцiї на сходi України, що спричиняє особливий статус територiї (м. Луганськ), де розташованi основнi виробничi потужностi Товариства. Цей чинник не є пiд безпосереднiм контролем Товариства. Вищезазначене свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, в результатi чого Товариство може не бути в змозi реалiзувати свої активи та погасити зобов’язання. Розв`язання ситуацiї в першу чергу залежить вiд полiтичного врегулювання ситуацiї на сходi України та майже не залежить вiд управлiнських рiшень та iнших внутрiшнiх чинникiв. Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї компанiї за 2017 рiк ("Примiтках до фiнансової звiтностi компанiї"), але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Як описано вище у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо результатiв рiчної iнвентаризацiї, яка проводилась компанiєю перед складанням фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить суттєве викривлення стосовно цього питання. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ПАТ „Луганськтепловоз” несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок помилки або iнших обставин чи шахрайства. Керiвництво суб’єкта господарювання, який перевiряється, повинно постiйно пiдтримувати вiдповiднiсть i ефективнiсть систем облiку та внутрiшнього контролю по пiдприємству. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Проведений аудит забезпечує розумну основу для аудиторського висновку. На нашу думку, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700 формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, 705 „Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” фiнансовi звiти ПАТ „Луганськтепловоз” базуються на прийнятiй облiковiй полiтицi пiдприємства та вiдповiдають вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Аудит проведено згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2015, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 04.05.2017 № 344 (надалi – МСА), Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) вiд 17.09.2008 №514-VI, Положення з нацiональної практики аудиту, затверджене АПУ вiд 20.12.2013р. №286/12. Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ „ Луганськтепловоз ”, що додається, яка включає : - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) форма №1 станом на 31 грудня 2017 року. - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) форма №2 за 2017 рiк. - Звiт про рух грошових коштiв форма №3 за 2017 рiк. - Звiт про власний капiтал форма №4 за 2017 рiк. - Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Обсяг аудиту фiнансової звiтностi ПАТ „Луганськтепловоз” за 2017 рiк вiдповiдає вимогам МСА 200 „Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту”, МСА 220 „Контроль якостi аудиту фiнансової звiтностi”, МСА 500 “Аудиторськi докази” i базується на процедурах, якi безпосередньо визначенi аудитором, згiдно професiйного судження, Мiжнародних стандартiв аудиту та вважаються необхiдними для досягнення мети аудиту – одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ „Луганськтепловоз” за 2017 рiк встановлювався у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту аудиту 320 „Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту ”, внутрiшнiх положень ТОВ „Сiчень-Аудит”, професiйного судження аудитора, шляхом визначення характеру, розрахунку та обсягу аудиторських процедур, а також оцiнюючи наслiдки викривлень. Аудит фiнансової звiтностi за 2017 рiк суб’єкта господарювання, що перевiряється, включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Фiнансова звiтнiсть ПАТ „Луганськтепловоз” станом на 31.12.2017 року складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, з представленням порiвняльної iнформацiї по вiдношенню до попереднього звiтного перiоду 2016 року. Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази i результат проведеного нами аудиту забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, щодо фiнансових звiтiв. Iншi питання 1. Ми отримали i перевiрили iнформацiю стосовно вартостi чистих активiв ПАТ „Луганськтепловоз” та виявили, що вартiсть чистих активiв значно менша скоригованого статутного капiталу i не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 2. Нами отримана i перевiрена iнформацiя стосовно iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi, у вiдповiдностi до вимог МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища” для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, аудиторською компанiєю отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру i спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї суб’єкта господарювання i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнка та огляд фiнансових результатiв, отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу про вiдповiдальнiсть, встановлення i пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення фактiв шахрайства. Ми не встановили моменти приховування, змови, пiдробки, навмисного не вiдображення операцiй в облiку, якi є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю, записи i документи як достовiрнi. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професiйного скептицизму, що пiсля перевiрки можуть виникнути обставини, якi викличуть питання щодо наявностi згаданих елементiв та помилки. 3. Iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. 4. Звертаємо увагу на Примiтку 25 до фiнансової звiтностi “Операцiї зi зв’язаними сторонами”, в якiй розкривається iнформацiя про операцiї iз пов’язаними сторонами. Ми не модифiкуємо звiт з цього приводу. Час проведення аудиту з 01 грудня 2017 року по 15 лютого 2018 року. Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Сiчень-Аудит” ____________________ О. К. Пловецька Україна,36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотнi, 91 15 лютого 2018 року
д/в
д/в
д/в

_______________

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.