Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
не має
3. Дата проведення державної реєстрації
18.06.2003
4. Територія (область)
Луганська
5. Статутний капітал (грн)
54796171
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2206
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу
85.32 Професiйно-технiчна освiта
46.90Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Одноосiбний Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор; Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛФ "Державний експортно-iмпортний банк України"
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26001661107229
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
26001010428069