Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на здiйснення зберiгання/використання нiтрит натрiю 1179/13 19.12.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 14.05.2018
Опис Прогноз продовження термiну дiї дозволу № 1179/13 не розглядався.
 
Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2014-2016рр. 1.2.1 01.01.2014 Луганська обласна державна адмiнiстрацiя, Департамент екологiї та природних ресурсiв 01.01.2017
Опис Прогноз продовження термiну дiї Дозволу № 1.2.1 не розглядався.
 
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання Серiя ОВ № 050158 10.03.2010 Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 02.04.2018
Опис Прогноз продовження термiну дiї дозволу Серiя ОВ № 050158 не розглядався.
 
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом Серiя АВ № 548935 16.09.2010 Мiнiстерство транспорту та зв’язку України
Опис Термiн дiї лiцензiї Серiя АВ № 548935 необмежений.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об’єктiв Серiя АГ № 595321 08.07.2011 Державний департамент пожежної безпеки МНС України
Опис Термiн дiї лiцензiї Серiя АГ № 595321необмежений.
 
Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (зберiгання балонiв iз стисненими, зрiдженими, iнертними вибухонебезпечними газами…) 011.12.09-75.11.4 05.01.2012 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.01.2017
Опис Прогноз продовження термiну дiї Дозволу № 011.12.09-75.11.4 не розглядався.
 
Дозвiл на виконування робiт пiдвищеної небезпеки 3.12.30 03.01.2012 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 03.01.2017
Опис Прогноз продовження термiну дiї Дозволу № 3.12.30 не розглядався.
 
Медична практика Серiя АД № 063783 26.07.2012 Мiнiстерство охорони здоров’я України
Опис Термiн дiї лiцензiї № Серiя АД № 063783 необмежений.
 
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби БС 150-44-0096742 27.12.2012 Український Державний центр радiочастот 01.12.2017
Опис Прогноз термiну дiї дозволу №БС 150-44-0096742 не роглядався.
 
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки 0470.13.09-30.20 14.05.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 14.05.2018
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу 0470.13.09-30.20 буде продовжуватись на новий термiн.
 
Виконання робiт з монтажу, ремонту, реконструкцiї вантажопiдiймальних кранiв i машин 0794.13.09 15.08.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 15.08.2018
Опис Прогноз продовження термiну дiї дозволу 3 0794.13.09 не розглядався.
 
Виконання робiт з експлуатацiї лiфтiв 0864.13.09 05.09.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.09.2018
Опис Прогноз продовження термiну дiї дозволу 0864.13.09 не розглядався.
 
Спецiальний дозвiл на користування надрами: видобудування технiчних пiдземних вод для виробничих та технiчних потреб 5848 04.10.2013 Державна служба геологiї та надр України 04.10.2033
Опис Прогноз продовження термiну дiї дозволу № 5848 не розглядався.
 
Свiдоцтво про атестацiю вимiрювання у сферi поширення державного нагляду згiдно заявленої галузi атестацiї Pb005/2014 17.01.2014 Державне пiдприємство «Луганський регiональний науково – виробничий центр стандартизацiї, метрологiї 17.01.2017
Опис Прогноз продовження термiну дiї Свiдоцтва № Pb005/2014 не розглядався.
 
Виконання робiт з експлуатацiї вантажопiдiймальних машин 209.14.30 24.02.2014 Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 23.02.2019
Опис Прогноз продовження термiналу дiї дозволу № 209.14.30 не розглядався.
 
Свiдоцтво про атестацiю на право виконання робiт лабораторiєю iонiзацiйно – променевих методiв контролю ЦЗЛ ПАТ «Луганськтепловоз» ПР.ВЛ.001.002 28.02.2014 Мiнiстерство промислової полiтики України 28.02.2017
Опис Прогноз продовження термiналу дiї свiдоцтва про атестацiю № ПР.ВЛ.001.002 не розглядався.
 
Дозвiл на спецiальне водокористування Укр 1.2.1 Луг 25.04.2014 Луганська обласна державна адмiнiстрацiя Департамент екологiя та природних ресурсiв 25.04.2017
Опис Прогноз продовження термiну дiї Свiдоцтва про атестацiю № Укр 1.2.1 Луг не розглядався.
 
Свiдоцтво про атестацiю ЦЗЛ на проведення вимiрювань ПР.ВЛ.001.001 28.02.2014 Мiнiстерство промислової полiтики України 28.02.2017
Опис Продовження строку дiї Свiдоцтва № ПР.ВЛ.001.001 було розглянуто.
 
Проведення неруйнiвного контролю об'єктiв, пiдвiдомчих Держгiрпромнагляду 1127.14.30 03.12.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 02.12.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї буде розглянуто питання про його продовження.
 
Право експлуатувати вантажопiдiмальний кран типу автомобiльний, марки КТА-25 заводський №005 0261.14.09 11.04.2014 Територiальне управлiння держгiрпромнагляду у Луганськiй областi 11.04.2019
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу № 0261.14.09 буде розглянуто питання про його продовження.
 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а саме: технiчний огляд, виявлення зносу залишкової деформацiї, трiщин, iнших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементiв, випробування посудин, що працюють пiд тиском понад 0,05 Мпа №1051/1/12-ДП-16 16.11.2015 Державна служба України з питань працi 16.11.2018
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї буде розглянуто питання про його продовження.
 
Експлуатаця машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки за перелiком згiдно з додатком 0471.13.09-30.20 14.05.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України, теруправлiння Держгiрпромнагляду 14.05.2018
Опис Прогноз продовження термiну дiї не розглядався.
 
Виконання роботи пiдвищенної небезпеки: застосування шкiдливих небезпечних речовин 1,2 i 3 класу небезпеки 583.13.30 10.06.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 10.06.2018
Опис Прогноз термiну дiї дозволу не розглядався.
 
Право виконання робiт ЦЗЛ ПАТ "Луганськтепловоз" на проведення вимiрювань ПР.ВЛ.001.001 29.06.2017 Український науково-дослiдний iнститут промислового розвитку 29.06.2020
Опис Прогноз термiну дiї не розглядався.
 
Проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для власних потреб ПР.КЛ.001.003 04.11.2016 Український науково дослiдний iнститут промислового розвитку 04.11.2019
Опис Прогноз термiну дiї Свiдоцтва № ПР.КЛ.001.003 не розглядався.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.