Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Катасонов Сергiй Юрiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** Московський унiверситет споживчої кооперацiї у 1998 р., юрист
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Трансмашхолдинг" (Росiя, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1), провiдний спецiалiст департаменту корпоративного управлiння
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї Вищого органу, а також внесення змiн та доповнень до них; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй за цiною, не нижчою її ринкової вартостi; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Наглядової ради не отримує. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Наглядової ради не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 18 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний спецiалiст департаменту корпоративного управлiння. Обiймає посаду: керiвника департаменту правових вiдносин ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1). Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня. Посадова особа є акцiонером, володiє 0,00000230963% у статутному капiталi. Згiдно ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. Також, якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Термiн повноважень Наглядової ради Товариства закiнчився 10.04.1017р., крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Носков Олександр Леонидович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1956
5)Освіта** Вища, закiнчив Новочеркаський полiтехнiчний iнститут у 1978 р. за спецiальнiстю автомобiльний транспорт; Новочеркаський iнженерно-мелiоративний iнститут у 1994р. за спецiальнiстю економiка та управлiння у галузях АПК.
6)Стаж роботи (років)** 42
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1) - заступник генерального директора.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї Вищого органу, а також внесення змiн та доповнень до них; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй за цiною, не нижчою її ринкової вартостi; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Наглядової ради не отримує. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Наглядової ради не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 42 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник Голови Адмiнiстрацiї (Губернатора) Ростовської областi, заступник генерального директора ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1). Обiймає посаду Генеральний директор ТОВ "ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНI КОМПОНЕНТИ" (РФ, м. Москва,вул. Луб'янка Б., б. 22). Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня. Посадова особа є акцiонером, володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. Згiдно ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. Також, якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Термiн повноважень Наглядової ради Товариства закiнчився 10.04.1017р., крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хардер Ян
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** вища, закiнчив факультет правознавства унiверситету в м. Констанца, Нiмеччина у 1998 роцi, юрист; Школу бiзнесу в Единбургу у 2009 роцi, магiстр управлiння пiдприємством.
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Глава Управлiння постачання нового сектора Siemens АG, iнфраструктури i мiст (IС) для групи Росiї i Центральної Азiї (RCA) в головному офiсi Siemens LLC в Москвi
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї Вищого органу, а також внесення змiн та доповнень до них; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй за цiною, не нижчою її ринкової вартостi; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Наглядової ради не вiдбувалось. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 15 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Глава стратегiї закупiвель, логiстики i забезпечення системи якостi Siemens АG, Пiдроздiл рухомого складу / Глава закупiвель Siemens AG, Виробництво, Пiдроздiл руху для регiону групи Росiї i Центральної Азiї (RCA); Глава Управлiння постачання нового сектора Siemens АG, iнфраструктури i мiст (IС) для групи Росiї i Центральної Азiї (RCA) в головному офiсi Siemens LLC в Москвi. Обiймає посаду: Вiце-президент представництва Alstom (Альстом, м. Москва, Росiйська Федерацiя). Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня. Посадова особа не має частки у статутному капiталi емiтента. Згiдно ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. Також, якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Термiн повноважень Наглядової ради Товариства закiнчився 10.04.1017р., крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

1)Посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Разумовський Сергiй Валерiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища, закiнчив Волгоградський Державний Технологiчний Унiверситет, у 1997 р., економiст-менеджер
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАО "Волжскрезинотехника" (росiйською) м. Волжський Волгоградська область РФ, директор з економiки i фiнансiв
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Ревiзiйної комiсiї виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв; проводити перевiрки рiчної, а у разi необхiдностi за дорученням Наглядової ради Товариства квартальної фiнансової звiтностi Товариства; складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган не має права затверджувати баланс та фiнансовий звiт; своєчасно доводити до вiдома Вищого органу, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння. У звiтному перiодi змiн на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Голова Ревiзiйної комiсiї не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 20 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з економiки i фiнансiв. Обiймає посаду заступник керiвника управлiння внутрiшнього контролю ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1). Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня. Вiдповiдно до пункту 8.89 Статуту Товариства "Ревiзiйна комiсiя складається з 3 членiв, якi обираються Вищим органом Товариства термiном на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть." Термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства закiнчився 10.04.1017р.,рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства у 2017 роцi не проводилися.

1)Посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рогов Олексiй Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1987
5)Освіта** Ярославське Вище воєнне фiнансове училище, у 1979 р., фiнансист, Московський фiнансовий iнститут, у 1989 р. економiст
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1): головний фахiвець департаменту корпоративного захисту.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Ревiзiйної комiсiї виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв; проводити перевiрки рiчної, а у разi необхiдностi за дорученням Наглядової ради Товариства квартальної фiнансової звiтностi Товариства; складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган не має права затверджувати баланс та фiнансовий звiт; своєчасно доводити до вiдома Вищого органу, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Ревiзiйної комiсiї не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 8 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний фахiвець департаменту корпоративного захисту ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1). Обiймає посаду: Головний фахiвець управлiння оперативно - економiчного аналiзу i контролю ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський Вал, б.26, будiвля 1). Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Вiдповiдно до пункту 8.89 Статуту Товариства "Ревiзiйна комiсiя складається з 3 членiв, якi обираються Вищим органом Товариства термiном на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть." Термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства закiнчився 10.04.1017р.,рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства у 2017 роцi не проводилися.

1)Посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пац Лариса Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Вища, закiнчила Ворошиловградський машинобудiвний iнститут, у 1998 р., iнженер-економiст
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ХК "Луганськтепловоз", (м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107), заступник керiвника з виробничого планування, статистики та цiноутворення
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Ревiзiйної комiсiї виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв; проводити перевiрки рiчної, а у разi необхiдностi за дорученням Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства; складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган не має права затверджувати баланс та фiнансовий звiт; своєчасно доводити до вiдома Вищого органу, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Ревiзiйної комiсiї не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 33 роки, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Луганськтепловоз" (м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 107), яку займає i нинi. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Вiдповiдно до пункту 8.89 Статуту Товариства "Ревiзiйна комiсiя складається з 3 членiв, якi обираються Вищим органом Товариства термiном на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть." Термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства закiнчився 10.04.1017р.,рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства у 2017 роцi не проводилися.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волошинський Олег Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** -Київський Держаний Торгiвельне - економiчний унiверситет у 1996 р., iнженер-економiст -Європейський унiверситет у 2006 р, економiка - Європейський унiверситет у 2007 роцi, маркетинг.
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Представництво ЗАТ "Трансмашхолдинг" (Росiя) в Українi (м. Київ, вул. Лiнiйна, 17) - Голова Представництва ЗАТ "Трансмашхолдинг".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї Вищого органу, а також внесення змiн та доповнень до них; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй за цiною, не нижчою її ринкової вартостi; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Наглядової ради не отримує. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Наглядової ради не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 20 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор, Голова Представництва ЗАТ "Трансмашхолдинг" (Росiя) в Українi (м. Київ, вул. Лiнiйна, 17). Волошинський О.М. є фiзичною особою - пiдприємцем. Посади на будь - якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа є акцiонером, володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. Згiдно ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. Також, якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Термiн повноважень Наглядової ради Товариства закiнчився 10.04.1017р., крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волков Якiв Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1948
5)Освіта** Вища, закiнчив Омську вищу школу мiлiцiї МВС СРСР у 1980 р., юрист-правознавець; Кизинський державний педагогiчний iнститут у 1984 р, вчитель математики
6)Стаж роботи (років)** 43
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Трансмаш" (РФ, Саратовська обл. м. Енгельс, вул. Заводська,1): виконавчий директор.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї Вищого органу, а також внесення змiн та доповнень до них; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй за цiною, не нижчою її ринкової вартостi; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Наглядової ради не отримує. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Наглядової ради не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 43 роки, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: виконавчий директор ПАТ "Луганськтепловоз" (г.Луганськ, вул. Фрунзе, 107), виконавчий директор ВАТ "Трансмаш" (РФ, Саратовська обл. м. Енгельс, вул. Заводська,1). В даний час - пенсiонер. Посади на будь - якому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа є акцiонером, володiє 0,00000230963% у статутному капiталi. Згiдно ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. Також, якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Термiн повноважень Наглядової ради Товариства закiнчився 10.04.1017р., крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бикадоров Вiктор Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1948
5)Освіта** Вища, закiнчив Ворошиловградський машинобудiвний iнститут у 1971 роцi, iнженер-механiк
6)Стаж роботи (років)** 51
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Луганськтепловоз" (м. Луганськ, вул.Фрунзе, 107): Голова Правлiння.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014, 3 роки
9)Опис Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У звiтному перiодi змiн на посадi Голови Наглядової ради не вiдбувалось. Винагороду отримує згiдно договору вiд 15.04.2011р. та додаткової угоди вiд 11.04.2017р. (не надав згоди на розкриття розмiру виплаченої заробiтної плати). Винагорода в натуральнiй формi не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 51 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Правлiння,Голова Наглядової ради. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа є акцiонером, володiє 0,00091247251 % у статутному капiталi. Згiдно ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. Також, якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Термiн повноважень Наглядової ради Товариства закiнчився 10.04.1017р., крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

1)Посада* Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костюченко Дмитро Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Вища, закiнчив Схiдноукраїнський державний унiверситет у 2000 роцi, iнженер – механiк
6)Стаж роботи (років)** 26.5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ «Луганськтепловоз» (юридична адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 52-Б): комерцiйний директор ПАТ «Луганськтепловоз».
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.09.2016, 3 роки
9)Опис Згiдно Статуту ПАТ "Луганськтепловоз" Генеральний директор вирiшує всi питання, якi пов'язанi з керiвництвом поточної дiяльностi Товариства, крiм питань, що належать до виконавчої компетенцiї Вищого органу та Наглядової ради. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, представляє Товариство у вiдношеннях з юридичними та фiзичними особами, як резидентами так i нерезидентами, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства, вiдкриває та закриває рахунки Товариства в банкiвських установах, пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства, видає довiреностi, видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, приймає та звiльнює з роботи працiвникiв Товариства, накладає на них стягнення у вiдповiдностi з КЗпП, укладає угоди та розпоряджається майном Товариства у порядку та з урахуванням обмежень, передбачених дiючим законодавством, цим Статутом та iншими документами Товариства, органiзує ведення звiтностi, затверджує органiзацiйну структуру Товариства, органiзує пiдготовку та укладення колективного договору, визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, в межах своїх повноважень здiйснює будь-якi iншi дiї необхiднi для нормальної роботи Товариства. У звiтному перiодi змiн на посадi Генерального директора не вiдбувалось. Посадова особа винагороду отримує згiдно контракту вiд 12.09.2016 року №б/н. (не надав згоди на розкриття розмiру виплаченої заробiтної плати). Винагорода в натуральнiй формi не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 26,5 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу зовнiшньої кооперацiї вiддiлу матерiально – технiчного забезпечення (м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 107), заступник комерцiйного директора з матерiально – технiчного забезпечення – начальник УМТЗ (м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 107); комерцiйний директор ТОВ ВКФ «Будбiзнес» (м. Кiровськ, вул. Ленiна, 1); заступник директора з виробничих питань ПП «Радiалплюс 2007» (м. Луганськ, вул. 50 рокiв Оборони Луганська), комерцiйний директор ПАТ «Луганськтепловоз» (м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 107) . Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Насвiт Олена Василiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Вища, закiнчила Схiдноукраїнськiй нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля у 1997 р., спецiальнiсть: економiст з бухгалтерського облiку та аудиту; 2000р. - магiстратура, спецiальнiсть: облiк i аудит.
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Луганськтепловоз" (юридична адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 52-Б): т.в.о. головного бухгалтера.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2015, необмежений
9)Опис Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов'язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу (не надав згоди на розкриття розмiру виплаченої заробiтної плати). Винагорода в натуральнiй формi не надавалася. Змiн протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 21 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера, т.в.о. головного бухгалтера та головний бухгалтер, яку займає i нинi. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мергасов Олег Вадимович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Вища, закiнчив Омську вищу школу мiлiцiї МВД СРСР у 1987р., за спецiальнiстю правовiдення; академiю управлiння МВД РФ у 1994 р., ад'юнктура; Московський юридичний iнститут МВС РФ у 1998 р., юрист
6)Стаж роботи (років)** 34
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський вал, буд. 26, будiвля 1): начальник управлiння.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9)Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки на пiдставi дiючого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень, затвердження яких не вiднесено до виключної компетенцiї Вищого органу, а також внесення змiн та доповнень до них; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй за цiною, не нижчою її ринкової вартостi; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, як Член Наглядової ради не отримує. У звiтному перiодi змiн на посадi члена Наглядової ради не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 34 роки, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник управлiння. Обiймає посаду: керiвник департаменту корпоративного захисту ЗАТ "Трансмашхолдинг" (РФ, м. Москва, вул. Бутирський вал, буд. 26, будiвля). Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах вiдсутня. Посадова особа є акцiонером, володiє 0,00000456236 % у статутному капiталi. Згiдно ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки. Також, якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 17 та 18 частини другої статтi 33 цього Закону, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Термiн повноважень Наглядової ради Товариства закiнчився 10.04.1017р., крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.