Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.05.2011 9/12/1/11 Луганське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000121321 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 219184684 54796171 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах протягом звiтного року не було. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймались.