Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Альянс фiнансових технологiй"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 31595264
Місцезнаходження 91053, с. Чмирiвка, вул. Схiдна, буд. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 263417
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (0642) 71-89-47
Факс (0642) 71-89-46
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв , депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз", надалi "Емiтент", в особi Генерального директора Мiхєєва Сергiя Олександровича, який дiє на пiдставi Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Альянс фiнансових технологiй", надалi "Зберiгач", в особi Керiвника вiдокремленого депозитарного пiдроздiлу Зберiгача Чуянова Олега Вiталiйовича, якiй дiє на пiдставi Статуту пiдприємства та Довiреностi № 25 вiд 12.12.2010р. з iншого боку, уклали Договiр вiд 03.06.2011р. № 30. Предмет Договору: Емiтент доручає, а Зберiгач зобов'язується надавати Емiтенту послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у Цiнних паперах Власникам, зарахування Цiнних паперiв на рахунки у Цiнних паперах Власникiв, зберiгання належних Власникам Цiнних паперiв до моменту укладання договору про вiдкриття рахунку у цiнних паперах з Власником вiдповiдно до чинного законодавства України та Внутрiшнiх документiв Зберiгача. Цiннi папери можуть зберiгатися виключно колективним способом.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Публiчне акцiонерне товариство „Нацiональний депозитарiй України”, що здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, в особi Директора Операцiйного департаменту Адамовської Марини Олександрiвни, що дiє на пiдставi Довiреностi № 1532/09 вiд 11.10.2013 р., з однiєї сторони та Публiчне акцiонерне товариство „Луганськтепловоз” в особi Генерального директора Карпова Петра Миколайовича, що дiє на пiдставi Статуту, з iншої сторони уклали договiр № ОВ - 7175 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 31.10.2014 р. Предмет договору: надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 04050, м. Київ, проспект Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АГ № 569183
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.01.2011
Міжміський код та телефон +38(044)536-0020
Факс не має
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис 1. Договiр обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi №FO-00030675 вiд20.11.2017 дата пiдписання - 20.11.2017р. термiн дiї – 01.01.2018-31.12.2018 предмет договору - майновi iнтереси, пов’язанi з життям, здоров’ям та працездатнiстю Застрахованою особи вiдповiдно до п. 1 Положення про обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, затв. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.1996р. № 959 прiзвище, iм'я i по батьковi, хто пiдписав договiр i на пiдставi якого документу)- Карпенко Тетяна Михайлiвна, довiренiсть № 16-17/412 вiд 15.12.2016р. 2. Договiр про укладення полiсiв обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiєю на територiї країн - членiв Мiжнародної системи автомобiльного страхування „Зелена картка” №FO-00030679 вiд 20.11.2017р. дата пiдписання - 20.11.2017р. термiн дiї – 01.01.2018-31.12.2018 предмет договору - є встановлення домовленостi мiж Сторонами Договору щодо порядку укладання полiсiв обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiєю на територiї країн - членiв Мiжнародної системи автомобiльного страхування „Зелена картка”, прiзвище, iм'я i по батьковi, хто пiдписав договiр i на пiдставi якого документу)- Карпенко Тетяна Михайлiвна, довiренiсть №16-17/412 вiд 15.12.2016р. 3. Договiр про укладення полiсiв обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв дата пiдписання - 20.11.2017р. термiн дiї – 01.01.2018-31.12.2018 предмет договору - є майновi iнтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язанi з вiдшкодуванням шкоди, заподiяної здоров’ю, майну потерпiлих третiх осiб внаслiдок експлуатацiї забезпеченого транспортного засобу. прiзвище, iм'я i по батьковi, хто пiдписав договiр i на пiдставi якого документу)- Карпенко Тетяна Михайлiвна, довiренiсть №16-17/412 вiд 15.12.2016р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Сiчень - Аудит”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 32996030
Місцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотнi, 91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3422
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2004
Міжміський код та телефон 0532-57-04-33
Факс не має
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Договiр про проведення аудиторської перевiрки повного пакету рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Луганськтепловоз» за 2017 звiтний рiк пiдписаний 30.10.2017 р. Генеральним директором Костюченко Д.М.