Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Пiдприємство засноване в 1896 роцi. З 1956 року до середини 90-х рокiв спецiалiзувалось на виробництвi однопрофiльної технiчно складної i наукоємної продукцiї - вантажних магiстральних тепловозiв. В 60 - 80-тi роки здiйснювало також поставки тепловозiв на експорт (в окремi роки до 25 вiдсоткiв вiд загального обсягу виробництва). Згiдно з Указом Президента України вiд 19 травня 1995 р. № 382/95 та вiдповiдно до наказу ФДМУ вiд 29 вересня 1995 р. № 23-АТ шляхом перетворення державного пiдприємства "Луганський тепловозобудiвний завод" головного пiдприємства ВО "Луганськтепловоз" у вiдкрите акцiонерне товариство було створено Державну Холдингову компанiю "Луганськтепловоз", яка була зареєстрована 3 жовтня 1995 р., реєстр. № 82/4642. На пiдставi рiшення Вищого органу (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 20.03.1998 р.)Державна холдингова компанiя "Луганськтепловоз" перейменована в "Холдингову компанiю "Луганськтепловоз" та зареєстрована Луганською мiською радою 31.03.1998 р., реєстр. № 220/10034 За рiшенням Вищого органу (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 7 вiд 25.04.2003 р.) Холдингову компанiю "Луганськтепловоз" перейменовано в Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз" та зареєстровано 18 червня 2003 року, реєстр. № 25370169Ю0043439.Засновником товариства є Фонд державного майна України.
Фонд державного майна України 30 березня 2010 року оголосив про продаж пакета акцiй у розмiрi 76% статутного капiталу ВАТ "Холдингова компанiя "Лугансктепловоз''. Конкурс iз продажу пакета акцiй ВАТ "Холдингова компанiя "Луганськтепловоз'' вiдбувся 15 червня 2010 року, переможцем якого була оголошена Керуюча компанiя "Брянський машинобудiвний завод". Договiр купiвлi-продажу був пiдписаний 29 червня 2010 року, право власностi на 76 % акцiй ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" переоформлено 28.03.2011 р.
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" (Протокол вiд 14.04.2011 р. № 12) прийнято рiшення про змiну найменування на ПАТ "Луганськтепловоз", у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Луганськтепловоз" (Протокол вiд 15.06.2015 р. № 17) прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ» з адреси: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107 на адресу: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, 52-Б.
Важливих подiй, таких як: злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл - не було.
Перелiк структурних пiдроздiлiв ПАТ "Луганськтепловоз" станом на 31.12.2017р.:
ЦЕХИ:
- основнi: заготiвельно-зварювальний, механоскладальний, редукторний, тепловозоскладальний, випробувально-здавальний, захисних покриттiв,
- допомiжнi: ремонтно-механiчний, електроремонтний, iнженерних комунiкацiй, автотранспортний, залiзничний, комплектацiї, громадського харчування, благоустрою та побуту, дiлянка ремонту основних фондiв.
ЦЕНТРИ:
випробувальний центр "Транссерт", виробнично-комерцiйний центр "Iнструментальне виробництво", навчальний центр, центр соцiальної сфери.
УПРАВЛIННЯ:
матерiально-технiчного постачання та збуту, логiстики та транспорту, з органiзацiї та оплати працi, виробниче, експлуатацiї будiвель та споруд, управлiння з кадрiв та соцiальних питань.
ВIДДIЛИ ТА СЛУЖБИ:
бухгалтерiя, центральне технологiчне бюро, центральне конструкторське бюро, вiддiл головного механiка, вiддiл головного енергетика, вiддiл промислового налагодження, вiддiл технiчної пiдготовки виробництва, загiн пожежної охорони, вiддiл технiчного контролю, центральна заводська лабораторiя, вiддiл надiйностi та гарантiйного обслуговування рухомого складу, вiддiл кадрiв, вiддiл побутових об'єктiв, медико-санiтарна частина, група економiчної безпеки, загiн охорони, юридичний вiддiл, вiддiл корпоративного управлiння, канцелярiя, вiддiл iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй, група з облiку запасiв, планово-економiчний вiддiл, фiнансовий вiддiл, вiддiл стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, вiддiл охорони працi та навколишнього середовища.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом:
1. З 18.04.2017 р. скасований вiддiл аудиту, на його базi створено бюро контролю цiн в складi УМТС.
2. З 22.05.2017 р. скасована Ревiзiйна група.
3. З 01.06.2017 р. створено управлiння з кадрiв i соцiальних питань. В його пiдпорядкування увiйшли структурнi пiдроздiли: вiддiл кадрiв, навчальний центр, центр соцiальної сфери (в його складi, на правi самостiйних структурних пiдроздiлiв: вiддiл побутових об'єктiв, медико-санiтарна частина,цех громадського харчування, цех благоустрою та побуту).
4. З 08.06.2017 р. скасованi УМТС та управлiння збиту. На їх базi створено самостiйний структурний пiдроздiл - Управлiння матерiально - технiчного постачання i збуту.
5. З 09.10.2017 р. скасований Вiддiл промислової наладки, на його базi в складi вiддiлу енергетика створена електротехнiчна лабораторiя, в складi вiддiлу головного механiка створена лабораторiя автоматики.
Станом на 01.01.2017р. в товариствi 2 дочiрнiх пiдприємств з правами юридичних осiб, а саме:
- ДП "Точлит" (наказ ФДМУ № 34-ДАТ вiд 01.10.1996 р.) - пiдприємство по виробництву точного стального литва, чавунного, кольорового литва, виконанню робiт по термiчному обробленню деталей. Мiсцезнаходження - м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107. Частка майна товариства у статутному фондi складає-100%.
- ДП "Трансмашiнвест" (наказ ФДМУ № 5-ДАТ вiд 18.12.1995 р.) - створено для торгово-комерцiйної дiяльностi. Мiсцезнаходження - м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107. Частка майна у статутному фондi - 100 %. У вереснi 2017р. майно зi статутного фонду ДП «Трансмашiнвест», переданого Засновником (ПАТ «Луганськтепловоз») на правi ведення без переходу права власностi, було повернуто Засновнику з пiдписанням Акту прийому - передачi.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 2 206 особи;
Працiвникiв, якi працювали за сумiсництвом 0 осiб;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом складає 8 осiб;
Чисельнiсть працiвникiв, якi написали заяви (за сiмейними обставинами) на роботу на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) згiдно розпорядження по Товариству, складає 22 особи.
Фонд оплати працi у 2017 р. - 90 822,8 тис. грн., який зменшився вiдносно попереднього року (у 2016 р. - 95 869,4 тис.грн.).
Кадрова полiтика ПАТ «Луганськтепловоз» будується на основi наказу ГД № 5 вiд 20.02.2017р. "Про заходи щодо кадрового забезпечення плану виробництва i роботи з персоналом у 2017 роцi".
В результатi реалiзацiї в 2017 роцi заходiв з кадрiв i соцiальних питань, незважаючи на складну ситуацiю, вдалося зберегти кадровий склад Товариства, який здатний здiйснювати реалiзацiю комплексу робiт по усiх ключових напрямах дiяльностi Товариства. Протягом року здiйснено комплекс заходiв щодо службового просування кадрiв, органiзацiї стажувань та атестацiї, органiзацiї оплати працi i морального стимулювання, охорони працi та соцiально - оздоровчого забезпечення заводчан, оперативному iнформуванню трудового колективу про дiяльнiсть пiдприємства.
Основними завданнями у 2017 роцi були:
пiдготовка, перепiдготовка, навчання другим професiй, вдосконалення органiзацiї та оплати працi, морального i матерiального стимулювання, забезпечення безпечних умов виробництва на рабочих мiсцях, вирiшення соцiальних питань працiвникiв пiдприємства.
ПАТ "Луганськтепловоз" не належiть до будь - яких об'єднань пiдприємств.
ПАТ "Луганськтепловоз" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-яких пропозiцiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не мали мiсця.
Основнi положення облiкової полiтики
Класифiкацiя мiж поточним та довгостроковим активами та зобов’язаннями
Компанiя представляє активи та зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан на пiдставi класифiкацiї мiж поточними та довгостроковими. Актив є поточним, коли його:
передбачається реалiзувати або використати чи спожити в процесi звичайного операцiйного циклу
утримується в першу чергу для цiлей торгiвлi
реалiзацiя або використання очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, або
актив представлено грошовими коштами або їх еквiвалентами, такими щодо яких не iснує обмежень на обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Всi iншi активи класифiкуються як довгостроковi. Зобов'язання є поточним, коли:
очiкується, що зобов’язання буде погашено в процесi звичайного операцiйного циклу
утримуються в першу чергу для цiлей торгiвлi
має бути погашеним протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, або
зобов’язання не має безумовного права бути вiдкладеним для погашення протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання як довгостроковi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як довгостроковi активи та зобов'язання.
Оцiнка за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть уявляє собою вартiсть, яка буде отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату такої оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на припущеннi, що вiдбувається або угода продати актив або передати зобов’язання:
на основному ринку для активу або зобов'язання, або
у вiдсутнiсть основного ринку, в найбiльш вигiдному ринку для даного активу або зобов'язання.
Основний або найбiльш вигiдний ринок повинен бути доступний для Компанiї . Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється за допомогою припущень, що учасники ринку будуть використовувати при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, та при умовi, що учасники ринку дiють у сферi власних економiчних iнтересiв.
Оцiнка справедливої вартостi не фiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди, використовуючи актив в якостi його найкращого i найбiльш ефективного використання, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив в його найкращому та найбiльш ефективному використаннi.
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних обставинах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимального використання вiдповiдних ринкових даних i зведення до мiнiмуму використання неочевидних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi мають належать до певної категорiї в iєрархiї справедливої вартостi, що приводиться нижче, на основi базису найнижчого рiвня початкових параметрiв, що мають важливе значення для оцiнки справедливої вартостi в цiлому:
Рiвень 1 - котирування (без коригувань) ринкових цiн на активних ринках для iдентичних активiв та зобов'язань
Рiвень 2 - методи оцiнки, для яких використовуються низький рiвень початкових даних, що мають важливе значення для визнання справедливої вартостi, i якi можуть бути прямо або
побiчно спостереженi на активному ринку
Рiвень 3 - методи оцiнки, для яких використовуються низький рiвень початкових даних, що мають важливе значення для визнання справедливої вартостi, але якi не можуть бути спостереженi на активному ринку.
Для активiв i зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi на регулярнiй основi, Компанiя визначає, чи вiдбулися перекласифiкацiї мiж рiвнями в iєрархiї у зв’язку з переоцiнкою категорiї (з точки зори початкових даних, що мають важливе значення для оцiнки справедливої вартостi) наприкiнцi кожного звiтного перiоду.
З метою розкриття справедливої вартостi, Група визначила класи активiв i зобов'язань на основi групування їх природних характеристик та ризикiв притаманних цим активам та зобов'язанням i рiвням iєрархiї справедливої вартостi, як описано вище.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою та валютою подання окремої фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Основнi засоби
На дату переходу Компанiї на МСФЗ (1 сiчня 2011 р.), основнi засоби було вiдображено по умовнiй вартостi, що дорiвнювала справедливої вартостi за результатами переоцiнки. Переоцiнку було проведено незалежним оцiнювачем. Вартiсть будiвель та споруд було визначено у вiдповiдностi до їх ринкової вартостi. Будiвлi та споруди спецiалiзованого призначення були оцiненi по їх амортизованої вартостi замiщення.
Пiсля дати переходу на МСФЗ основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає витрати, пов’язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всiх необхiдних для такого визнання критерiїв. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у прибутках та збитках в момент їх понесення.
Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будiвлi 30 – 80
Машини та обладнання 10 – 25
Транспортнi засоби 7 – 12
Iнструменти 5 – 15
Iнше 3 – 10
Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, у якому об’єкт був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Незавершене будiвництво являє собою собiвартiсть основних засобiв, якi ще не були завершенi, за вирахуванням накопиченого зносу. Це включає собiвартiсть будiвництва, основних засобiв та iншi прямi витрати.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв’язку з залученням позикових коштiв.
Земля
Компанiя має право постiйного використання землi та сплачує земельний податок, ставки якого щорiчно розраховується державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiстю нематерiальних активiв, придбаних у результатi об’єднання бiзнесу, є їхня справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи мають обмежений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про фiнансовi результати в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про фiнансовi результати в момент припинення визнання цього активу.
Зменшення корисностi не фiнансових активiв
На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення корисностi не фiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами Компанiї. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй для дочiрнiх компанiй, чиї акцiї вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими наявними показниками справедливої вартостi.
Розрахунок зменшення корисностi Компанiї ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках, якi складаються для одиницi, що генерує грошовi потоки, на рiвнi Компанiї. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п’ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п’ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв, крiм гудвiла, визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При наявностi такої ознаки Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi використовувалися для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на предмет зменшення корисностi щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що кориснiсть їхньої балансової вартостi могла зменшитися. Тестування проводиться на iндивiдуальнiй основi на рiвнi одиницi, що генерує грошовi потоки.
Фiнансовi активи
Визнання та оцiнка доходiв
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, позики та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, що утримуються до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, якi встановлюються законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають депозити, грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Компанiя не класифiкувала жоднi фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або що утримуються до погашення чi наявнi для продажу.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання торгова та iнша дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням усiх дисконтiв та премiй при придбаннi та включає платежi або витрати, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
минув строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов’язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi й без iстотної затримки за «транзитною» угодою; й або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала «транзитну» угоду, й при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передала контроль над активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов’язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов’язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов’язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь Компанiї в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред’явлена Компанiї до сплати.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу («у випадку виникнення збиткiв»), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначеними. Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати процентiв або основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також, на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, ознаки помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками за активами.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку проводить окрему оцiнку iснування об’єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально суттєвих фiнансових активiв або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально суттєвими. У разi якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається окремо, суттєвого або несуттєвого, вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, та щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збиткiв унаслiдок зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, й сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз метою оцiнювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи облiковуються у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть разом iз вiдповiдним резервом списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзоване чи передане Компанiї. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується у зв’язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов’язання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики. Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Кредиторська заборгованiсть та позики
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть i процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов’язання первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про фiнансовi результати.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню в балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов’язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Витрати, пов’язанi з доведенням кожного виду запасiв до теперiшнього мiсцезнаходження та стану, облiковуються таким чином:
сировина та iншi матерiали – середньозважена собiвартiсть;
готова продукцiя i незавершене виробництво – вартiсть основних виробничих матерiалiв i працi та пропорцiйна частина виробничих накладних витрат на основi звичайної виробничої потужностi, але за винятком витрат на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов’язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Податки до вiдшкодування
Податки до вiдшкодування представленi, в основному, сумою податку на додану вартiсть до вiдшкодування, що стосується придбання товарiв та послуг у квалiфiкованих постачальникiв. Керiвництво Компанiї вважає, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов’язань зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти у балансi включають грошовi кошти на банкiвських рахунках i готiвковi кошти у касi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов’язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов’язань на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати щорiчно у складi iнших операцiйних доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов’язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов’язань або орiєнтовної суми зобов’язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов’язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування забезпечення, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Пенсiї та iншi винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi
Компанiя здiйснює встановленi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України за ставками, чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати працiвникiв. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм того, Компанiя має юридичнi зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiйних виплат певним категорiям чинних i колишнiх спiвробiтникiв Компанiї. Данi зобов'язання є незабезпеченими i в основному подiбнi до тих, якi iснують для незабезпечених планiв з встановленою виплатою. Витрати, пов'язанi з зазначеним планом, визнаються в окремої фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць для працiвникiв, якi мають право на отримання такої пенсiї. Розрахунок заборгованостi, пов'язаної з даними пенсiйними зобов'язаннями, мають застосовуватися з використанням актуарних методiв на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом у результатi цiєї угоди.
Компанiя в якостi орендодавця
Договори оренди, за яким у Компанiї залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й доход вiд оренди.
Умовнi платежi по орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi.
Зобов’язання з охорони навколишнього середовища
Дотримання законодавства з охорони навколишнього середовища в Українi знаходиться на етапi розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує державну полiтику щодо охорони навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої зобов’язання з охорони навколишнього середовища. Витрати на охорону навколишнього середовища, що пов’язанi з поточними або майбутнiми доходами, визнаються як витрати або капiталiзуються залежно вiд обставин.
Умовнi активи та зобов’язання
Умовнi активи не вiдображаються в балансi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються в балансi , за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Сегментна iнформацiя
Компанiя здiйснює виробництво залiзничних локомотивiв та рухомого складу в Українi, що являє собою один операцiйний сегмент, що надає звiтнiсть. Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi Компанiї як одного бiзнес-сегменту для цiлей прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв та оцiнки результатiв її дiяльностi. Результати дiяльностi сегменту оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збитку, вiдображеного в окремiй фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. всi необоротнi активи Компанiї знаходилися в Українi.
Визнання доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання доходiв, вiдповiдно до встановлених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається доход:
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв зазвичай визнаються при доставцi товару, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Надання послуг
Доход вiд надання послуг визнається в тому перiодi в якому ця послуга була надана i оцiнюється на загальнiй контрактнiй вартостi. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути надiйно оцiнено, доход визнається тiльки в межах суми понесених витрат, котрi можуть бути вiдшкодованi.
Процентнi доходи
Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв (з використанням номiнальних процентних ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим ставкам). Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовi результати.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв, у яких Компанiя зареєстрована). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок та податкового законодавства, якi чиннi на кiнець звiтного перiоду. Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного прибутку, визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України, з використанням таких податкових ставок.
Поточний податок на прибуток, за наявностi, що стосується статей, якi вiдображаються безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i зобов’язань i їх балансовою вартiстю для цiлей окремої фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов’язання, в ходi угоди, що не є об’єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов’язання, яке виникло не внаслiдок об’єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i буде мати мiсце оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду й знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду й визнаються в тiй мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи й зобов’язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на пiдставi ставок податку (та податкового законодавства), якi були чиннi на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов’язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов’язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї й податкового органу.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючи подiї), вiдображаються в окремiй фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до окремої фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.

ПАТ „Луганськтепловоз” здiйснює свою дiяльнiсть переважно в галузi залiзничного машинобудування. Основними видами продукцiї пiдприємства є вантажнi магiстральнi тепловози типу 2ТЕ116У, 2ТЕ116УД та запчастини до залiзничної технiки.
Загальний обсяг виручки вiд продаж продукцiї ПАТ «Луганськтепловоз» за 2017 рiк складає 2 614 тис. грн. Основна частина виручки утворювалась головним чином за рахунок реалiзацiї iншої продукцiї та надання послуг на внутрiшню промислову площадку пiдприємства.
Обсяг реалiзацiї основної продукцiї у 2017 роцi:
1. Товари для перепродажу - 87 тис. грн.
2. Iнша нетоварна продукцiя - 2 527 тис. грн.
Зараз перед ПАТ "Луганськтепловоз" ставляться завдання по залученню iнтересiв замовникiв на виробництво рухомого складу саме в нашому товариствi, та забезпечити це виробництво. Крiм того, ПАТ "Луганськтепловоз" може надавати послуги з ремонту та модернiзацiї рухомого складу власного виробництва.
У сферу iнтересiв ПАТ „Луганськтепловоз” входять ринки споживачiв тепловозiв магiстральних вантажних, а також запасних частин до залiзничної технiки.
На ринок Росiї до 2017 року доводилося 99% продажу продукцiї пiдприємства. Ключовим споживачем основної продукцiї, а саме - тепловозiв магiстральних вантажних двохсекцiйних типу 2ТЕ116У, 2ТЕ116УД, та трьохсекцiйних типу 3ТЕ116У є ВАТ „РЖД”.
Крiм того, основними споживачами запасних частин до рухомого складу на територiї Росiї є бази МТЗО залiзниць та фiрми перевiзники вантажiв по залiзницях, тепловозобудiвнi та тепловозоремонтнi заводи.
Ключовим споживачем основної продукцiї ПАТ „Луганськтепловоз” на територiї України є „Укрзалiзниця”, запасних частин – комерцiйнi структури та тепловозо (електровозо)-ремонтнi заводи.
ПАТ „Луганськтепловоз” проводить аналiз дiючого iнвентарного парку рухомого складу залiзниць України, Росiї та iнших країн, вивчає їх потребу в залiзничної технiки та розробляє шляхи до її задоволення, також вивчає новинки залiзничної технiки конкурентiв, працює над удосконаленням продукцiї , що вже виготовляється та розробкою нової.
На дiяльнiсть Компанiї впливають наступнi ризики:
- ризик зниження попиту на продукцiю;
- зрiст цiн на сировину, матерiали та комплектуючи;
- валютнi ризики;
- недосконалiсть та непередбаченiсть податкового законодавства.
Цiлями розвитку дiяльностi пiдприємства є: забезпечення прибуткової дiяльностi, зростання обсягiв виробництва продукцiї, пiдвищення якостi продукцiї.
Завданням є: вiдновлення виробництва i реконструкцiя пiдприємства, збiльшення завантаження наявних виробничих потужностей, розширення випуску продукцiї.
Тяговий рухомий склад залiзниць по номенклатурi, подiбний до продукцiї ПАТ „Луганськтепловоз”, виробляють наступнi великi мiжнароднi корпорацiї та низка великих фiрм i пiдприємств у рiзних країнах:
- Росiя: ВАТ ХК „Коломенський завод”, ЗАО „Брянський машинобудiвельний завод”, ВАТ „Людиновський тепловозобудiвельний завод”, ЗАТ Група Синара;
- Казахстан: АО «Локомотив Курастиру Зауити»;
- Канада: Bombardier Transportation;
- США: General Electric, ЕМД (бувш. GМ);
- Францiя: Alstom Transport;
- Iталiя: Finnmeccanica TS (в т.р. AnsaldoBreda);
- Китай: LORIC, China CNR Corporation Limited, CSR Zhuzhou Electric locomotive Co ltd;
- Японiя: Hitachi/ Kawasaki.
У порiвняннi iз захiдноєвропейськими та американськими фiрмами продукцiя ПАТ „Луганськтепловоз” нижче по технiчному рiвню, але й нижче за цiною придбання та цiною експлуатацiї. Разом з тим цi ринки зайнятi, i сьогоднi проникнути на них малоймовiрно. Вздовж останнiх рокiв стратегiчною перевагою ПАТ „Луганськтепловоз” з’явилася наявнiсть корпоративної зв’язки з росiйськими пiдприємствами, що мають вихiд на ринок росiйських залiзниць.
Перевагою ПАТ „Луганськтепловоз” на ринку тягового рухомого складу є наявнiсть резервних незадiяних виробничих площ, що дає можливiсть в короткi термiни задовольнити зростаючi питання споживачiв без здiйснення капiтального будiвництва нових виробничих цехiв. Iнженерний i виробничий персонал має багатолiтнiй досвiд створення i органiзацiї дослiдного i серiйного виробництва тягового рухомого складу, у тому числi на експорт. Є також досвiд органiзацiї сервiсних послуг в депо експлуатацiї продукцiї, що випускається товариством, у тому числi i на зарубiжних залiзницях.
Iнформацiя про розподiл постачальникiв по регiонах України й закордонних країн ( 2017 рiк):
1. Горючо-мастильнi матерiали - Сировинна база для виробництва: Україна - доля в загальному обсязi реалiзацiї становить 525,89 тис. грн.;
2. Iншi комплектуючi - Сировинна база для виробництва: Україна - доля в загальному обсязi реалiзацiї становить 2 659,42 тис. грн.
Усього: 3 185,31 тис. грн.
Iнформацiя про сировинну базу та основнi характеристики споживачiв продукцiї (послуг) та розподiл споживачiв за регiонами України та на зовнiшнiх ринках:
1. Iнша продукцiя, послуги та роботи - Сировинна база для виробництва: Україна - доля в загальному обсязi реалiзацiї становить 100,0%.
Iнформацiя про кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному обсязi поставок вiдсутня, так як в зв'язку з вiдсутнiстю плану виробництва рухомого складу на 2017 рiк закупiвлi товарно-матерiальних цiнностей не проводилися.
Iнформацiя про конкуренцiю:
Найменування продукцiї Найменування конкурента Ступiнь конкуренцiї * Країна походження конкурента
Незначний вплив Середнiй вплив Значний вплив
1. продукцiя – Тепловози:
- АО «Локомотив Курастиру Зауити» (Казахстан) - Ступiнь конкуренцiї - Значний вплив;
- China CNR Corporation Limited (Китай) - Ступiнь конкуренцiї - Середнiй вплив;
- ВАТ "ХК “Коломенський завод” (Росiя) - Ступiнь конкуренцiї - Значний вплив;
- “Брянський машинобудiвельний завод” (Росiя) - Ступiнь конкуренцiї - Значний вплив;
- ВАТ “Людиновський тепловозобудiвельний завод” (Росiя) - Ступiнь конкуренцiї - Середнiй вплив;
- ВАТ “Муромтепловоз” (Росiя) - Ступiнь конкуренцiї - Незначний вплив.
Iнформацiя про основнi придбання та списання активiв за останнi 5 рокiв:
1. Металорiжуще обладнання: придбання: 2013р. – 5од.; 2017р. - основнi засоби,повернутi iз статутного фонду ДП "Трансмашiнвест" - 44од.; списання: 2013р. – 137од.; 2014р. -128од.;
2015р. - 21од.; 2016р. - 12од.;
2. Ковально-пресове обладнання: придбання: 2013р. – 1од.; 2017р. - основнi засоби,повернутi iз статутного фонду ДП "Трансмашiнвест" - 1од.; списання: 2013р. – 44од.; 2014р. - 48од.; 2015р. - 1од.; 2016р. - 1од.;
3. Пiдйомно-транспортне обладнання: придбання: 2013р. – 8од.; 2017р. - основнi засоби,повернутi iз статутного фонду ДП "Трансмашiнвест" - 2од.; списання: 2013р. – 35од.; 2014р. - 6од.; 2015р. - 8од.; 2016р. - 10од.;
4. Деревообробне обладнання: списання: 2013р. – 3од.; 2015р. - 3од.;
5. Ливарне обладнання: списання: 2013р. – 1од.; 2014р. - 1од.; 2016р. - 6од.;
6. Iнше обладнання: придбання: 2012р. – 2од.; 2013р. – 4од.; списання: 2013р. – 11од.; 2014р. - 4од.; 2016р. - 8од.;
7. Автомобiльний транспорт: придбання: 2012р. – 2од.; 2013р. – 4од.; списання: 2013р. – 10од.; 2015р. - 1од.; 2016р. - 1од.;
8. Зварювальне обладнання: придбання: 2012р. – 17од.; 2013р. – 47од.; списання: 2013р. – 1од.; 2014р. - 1од.; 2015р. - 1од.;
9. Енергетичне обладнання: придбання: 2012р. – 13од.; 2013р. – 54од.; списання: 2013р. – 18од.; 2015р. - 18од.; 2016р. - 8од.;
10. Будинки та споруди: придбання: 2014р. - 1од.; списання: 2013р. – 5од.; 2016р. - 1од.
Значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю, не плануються.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку не було.
За адресою знаходження емiтента (91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107) знаходяться основнi засоби, спосiб утримання яких - задовiльний.
Вiковий склад обладнання по товариству «Луганськтепловоз» на 01.01.2018 р. (бух. облiк МСФЗ):

1. Металорiжуще обладнання – 610од., у тому числi: до 5 р. - 1од. (0,2%); 5-10р. - 8од. (1,3%); 10–15р. – 3од. (0,5%); вищ. 20 р. – 598од. (98,00%).
2. Ковально-пресове обладнання – 193од., у тому числi: до 5р. – 1од.(0,5%); 15–20р. – 1од. (0,5%),;вищ. 20р. – 191 од. (99,00%).
3. Пiдйомно-транспортне обладнання – 282 од., у тому числi: до 5р. – 11од. (3,9%); 10–15 р. – 4од. (1,4%); вищ. 20р. – 267од. (95,00%).
4. Деревообробне обладнання – 15 од., у тому числi: вищ. 20р. – 15од. (100,0%).
5. Ливарне обладнання – 22 од., у тому числi: 10-15р. – 2од. (9,1%); вищ. 20р. – 20од. (91,0%).
6. Iнше обладнання – 195 од., у тому числi: до 5р. – 5од. (2,6%); 5–10р. – 2од. (1,0%); 10–15р. – 7од. (3,6%); 15–20р. – 4од. (2,1%); вищ. 20р. – 177од. (90,8%).
7. Автомобiльний транспорт – 83од.; у тому числi: до 5р. – 9од. (6,0%); 5-10р. – 3од. (3,6%); 10-15р. - 11од. (13,3%); 15-20р. – 7од. (8,4%); вищ. 20р. – 57од. (69,0%).
8. Зварювальне обладнання – 81од., у тому числi: до 5р. – 26од. (32,10%); 5-10р. – 38од. (46,9%); 10-15р. – 7од. (8,6%); 15-20р. - 1од. (1,2%); вищ. 20р. – 9од. (11,0%).
9. Енергетичне обладнання – 308од., у тому числi: до 5р. – 55од. (17,9%); 5-10р. – 25од. (8,1%); 10-15р. – 24од. (7,8%); 15-20р. – 9од. (2,9%); вищ. 20р. – 195од. (63,0%).
10. Будинки та споруди – 218од., у тому числi: до 5р. - 1од. (0,5%); 15-20р. – 4од. (1,8%); вищ. 20р. – 213од. (98,0%).
Пiдсумок: 2 007од., у тому числi обладнання до 5р. – 105од. (5,2%); 5-10р. – 76од. (3,8%); 10-15р. – 58од. (2,9%); 15-20р. – 26од. (1,3%); вищ. 20р. – 1 742од. (87,0%).
* iншi основнi засоби основного виробництва, допомiжного виробництва та об'єкти соцiально-побутового призначення в розрахунках не використовуються.

Ступень використання технологiчного обладнання в основному вробництвi: металорiжуче - 0%; ковально-пресове - 0%.
Наявнiсть та використання виробничих потужностей пiдприємства склало з основних видiв продукцiї: товарна продукцiя: потужнiсть тис. грн. - 0 %; використання - 0 %.
Знос металообробного обладнання, становить – 92,2 %. Використання в виробництвi такого обладнання производить зростання витрат на утримання його працездатностi у вiдповiдностi з технологiчними вимогами. Наявнiсть у компанiї застарiлого фiзично зношеного обладнання разом з органiзацiєю технологiй по випуску нової техники вимагають значних витрат на технiчне переобладнання виробництва.

Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будiвлi 30 – 80
Машини та обладнання 10 – 25
Транспортнi засоби 7 – 12
Iнструменти 5 – 15
Iнше 3 – 10

Протягом звiтного перiоду значнi правочини щодо основних засобiв не здiйснювались.Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не очiкується.

Робота ВОПiНС ПАТ "Луганськтепловоз" полягає у вирiшеннi питань зменшення негативного впливу виробничої дiяльностi Товариства на навколишнє природне середовище, яка виявляється в негативному впливi на повiтря, воду, грунт. Вiддiл контролює дотримання вимог природоохоронного законодавства в пiдроздiлах Товариства. Основнi керiвнi документи в роботi вiддiлу:
1. Граничнодопустимий скид;
2. Iнвентаризацiя джерел викидiв забруднюючих речовин в атмосферу вiд стацiонарних джерел ПАТ "Луганськтепловоз";
3. Обґрунтовуючи документи на видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу;
4. Лiмiти i дозвiл на розмiщення вiдходiв;
5. Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами.
Всi норми та вимоги природоохоронного законодавства додержуються на проммайданi ПАТ "Луганськтепловоз".
Виходячи з цього, екологiчнi питання не впливають на використання активiв пiдприємства.
Полiтичнi проблеми:
- знаходження виробничих потужностей пiдприємства в зонi АТО, як наслiдок - зупинка роботи фiнансово-банкiвської системи в зонi проведення АТО, вiдсутнiсть можливостi забезпечити доставку на пiдприємство товарно-матерiальних цiнностей та вiдправити з пiдприємства готову продукцiю. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - значна;
- вiдсутнiсть статтi придбання рухомого складу для потреб „Укрзалiзницi” у Держпрограмi реформування залiзничного транспорту, як наслiдок - неможливiсть замовлень готових виробiв для потреб „Укрзалiзницi”. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - значна;
- нестабiльнiсть законодавчої бази, як наслiдок - складнiсть стратегiчного планування роботи Товариства. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - незначна;
- вiдсутнiсть державної пiдтримки iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв виробничих пiдприємств, як наслiдок - недостатнiй темп зростання конкурентоздатностi Товариства. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - середня;
Фiнансово-економiчнi проблеми:
- продовження свiтової економiчної кризи, як наслiдок - жорстка економiя коштiв, вiдмова вiд iнвестицiйних планiв. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - значна;
- вiдсутнiсть своєчасного вiдшкодування ПДВ казначейством, як наслiдок - брак обiгових коштiв. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - незначна;
- пiдвищення цiн енергетичних ресурсiв, сировини, матерiалiв, комплектуючих, як наслiдок - зниження прибутку. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - середня;
- залежнiсть вiд монополiзованих виробникiв спецiалiзованих комплектуючих, як наслiдок - можливий ризик зупинки конвеєра, необхiднiсть створення наднормативних запасiв. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - незначна;
Виробничо-технологiчнi проблеми:
- ускладнення зовнiшнiх логiстичних операцiй, як наслiдок - зниження прибутку. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - середня;
- використовування застарiлих технологiй, як наслiдок - зниження конкурентоспроможностi.
Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - незначна.
Соцiальнi проблеми:
- зниження обсягiв продаж, як наслiдок - втрата квалiфiкованого персоналу. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - значна;
- обмеження соцiального пакету послуг, як наслiдок - переманювання конкурентами квалiфiкованого персоналу. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - середня;
- вiдтiк iнженерних квалiфiкованих кадрiв, як наслiдок - затримка постановки на виробництво нових виробiв. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - середня;
Екологiчнi проблеми:
- необхiднiсть виконувати вимоги законодавства про вiдходи, як наслiдок - зниження прибутку. Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента - значна.
Сума штрафiв i компенсацiй, виплачених у 2017 роцi, становить 447 тис. грн., та являє собою адмiнiстративно - господарську санкцiю за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у 2016 роцi.
У 2017 роцi договорiв на виробництво локомотивiв i рухомого складу не укладалися, реалiзацiя продукцiї, що випускається не здiйснювалася, тому що проведення АТО призвело до зупинки роботи фiнансово-банкiвської системи в зонi її проведення, викликало труднощi при перетинаннi лiнiї розмежування та призвело до вiдсутностi можливостi забезпечити доставку на пiдприємство товарно-матерiальних цiнностей та вiдправити з пiдприємства готову продукцiю. Пiдприємство фiнансувало свою дiяльнiсть за рахунок надходжень грошових коштiв вiд погашення дебiторської заборгованостi ЗАТ "Рослокомотiв". У загальному обсязi надходжень по основнiй дiяльностi частка надходжень за договорами з цим контрагентом склала близько 94,2%. Незважаючи на складну економiчну та полiтичну ситуацiї в регiонi Товариство в звiтному перiодi здiйснювало розрахунки по зарплатi, сплату податкiв до Держбюджету i позабюджетнi фонди своєчасно.

Заходи щодо управлiння лiквiднiстю та пiдтримки фiнансової стабiльностi пiдприємства:
1. Укладення угод з постачальниками на умовах вiдстрочки оплати.
2. Укладення угод зi споживачами на умовах авансування.


Найменування 2015р. 2016р. 2017р.
1. Лiквiднiсть пiдприємства:
- коефiцiєнт покриття 0,300 0,070 0,050
- коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,051 0,033 0,016
- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,007 0,001 0,002
2. Платоспроможнiсть пiдприємства:
- коефiцiєнт фiнансової незалежностi -1,473 -2,286 -1,042
- коефiцiєнт фiнансування -0,679 -0,437 -0,960
- коефiцiєнт забезпечення оборотних
активiв власними коштами -2,268 -6,222 -54,090
- коефiцiєнт фiнансової залежностi -1,473 -2,286 -1,042
3. Дiлова активнiсть пiдприємства:
- коефiцiєнт оборотностi активiв 1,493 2,172 0,060
- термiн погашення дебiторської заборгованостi (днiв) 30 74 4 278
- термiн погашення кредиторської заборгованостi (днiв)146 166 356
На кiнець 2017 року вiдсутнi укладенi, але ще не виконаннi договори та контракти.
Завданням по освоєнню випуску нової продукцiї у 2018 вiдсутнi.
Розробка рухомого складу на ПАТ "Лугансктепловоз" безпосередньо залежить вiд замовлень ВАТ "РЖД" i Укрзалiзницi. Замовлення на 2017 - 2018 р. на рухомий склад - вiдсутнi.

Полiтика Товариства вiдносно дослiджень i розробок ведеться по основним наступним напрямкам:пiдвищення надiйностi, зниження витрат на обслуговування i збiльшення мiжремонтних пробiгiв; виконанi роботи по вдосконаленню конструкцiї тепловозiв 2ТЕ116У, 2ТЕ116УД, 2ТЕ116УМ, 3ТЕ116У та пiдвищенню їх якостi.
Витрати на дослiдження i розробку (НДДКР) в 2017 роцi вiдсутнi.
У 2017 роцi до Луганського окружного адмiнiстративного суду було подано три позови немайнового характеру, а саме:
- позов ПАТ «ЛТЗ» до Харкiвського управлiння Офiсу ВПП ДФС про обов'язок внести до Реєстру заяву про повернення суми бюджетного вiдшкодування суми ПДВ за травень-червень 2013 року на суму 67 817 981,00 грн. Рiшенням Луганського окружного адмiнiстративного суду вiд 21.12.2017 позовнi вимоги ПАТ «ЛТЗ» задоволенi;
- позов ПАТ «ЛТЗ» до Харкiвського управлiння Офiсу ВПП ДФС про обов'язок внести до Реєстру заяву про повернення суми бюджетного вiдшкодування суми ПДВ за вересень 2013 року на суму 37 511 814,00 грн. Рiшенням Луганського окружного адмiнiстративного суду вiд 15.02.2018 позовнi вимоги ПАТ «ЛТЗ» задоволенi;
- позов ПАТ «ЛТЗ» до Харкiвського управлiння Офiсу ВПП ДФС про обов'язок внести до Реєстру заяву про повернення суми бюджетного вiдшкодування суми ПДВ за серпень 2013 року на суму 36 480 208,00 грн. Рiшенням Луганського окружного адмiнiстративного суду вiд 30.01.2018 позовнi вимоги ПАТ «ЛТЗ» задоволенi.
ДП "Точлит" судових справ не мають.
Судових справ, стороною в яких виступають посадовi особи ПАТ "Луганськтепловоз" не має.

ДП "Трансмашiнвест" та ДП "Точлит" судових справ не мають.
Судових справ, стороною в яких виступають посадовi особи ПАТ "Луганськтепловоз" не має.
Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi АТ iнформацiї цiлком достатньо для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, тому вважаємо недоцiльним вказувати iншу (додаткову) iнформацiю.