Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. Iнформацiя про Компанiю
Компанiя є публiчним акцiонерним товариством, яке створене та веде господарську дiяльнiсть у вiдповiдностi до законодавства України. На 31 грудня 2017 р. статутний капiтал Компанiї становив 54 796 170 грн. i його було подiлено на 219 184 684 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна. Статутний капiтал було повнiстю сплачено акцiонерами. Компанiя зареєстрована в м. Сєвєродонецьк (Луганська область) за адресою: вул..Гагарiна, 52-Б. Промисловий майданчик, на якому знаходяться виробничi активи пiдприємства, розмiщений в м. Луганськ за адресою: вул.. Фрунзе, 107. Основними видами дiяльностi Компанiї є виробництво залiзничних локомотивiв та запасних частин до них.
Станом на 31 грудня 2017 р. материнським пiдприємством (далi - «материнське пiдприємство») Компанiї було Акцiонерне Товариство «Керуюча компанiя «Брянський машинобудiвний завод» (Росiя), фактичною контролюючою стороною якого, в свою чергу, була компанiя «TheBreakersInvestments B.V.» (Нiдерланди), чия фiнансова звiтнiсть знаходиться у загальному доступi.
Станом на 31 грудня 2017 р. та протягом року, що закiнчився на зазначену дату, частка Акцiонерного Товариства «Керуюча компанiя «Брянський машинобудiвний завод» (Росiя) у статутному капiталi Компанiї складала 76.0013%. Залишкова частка у статутному капiталi Компанiї у розмiрi 23.9987% була розподiлена серед бiльш нiж 4 тисяч дрiбних акцiонерiв, бiльшiсть з яких є чиннi та колишнi працiвники Компанiї.
Станом на 31 грудня 2017 р. та протягом року, що закiнчився на зазначену дату, акцiї Компанiї котирувались на бiржах.
Станом на 31 грудня Компанiя володiла наступними долями участi в дочiрнiх пiдприємствах, якi знаходились в Українi (разом iменованi як «Група пiдприємств «Луганськтепловоз»):
Назва дочiрнього пiдприємства Основна дiяльнiсть Доля участi в капiталi
31 грудня 2016 31грудня 2017
ДП «Трансмашiнвест» Торгова та комерцiйна дiяльнiсть 100.00% -
ДП «Точлiт» В иробництво точного сталевого лиття, чавунового та кольорового лиття 100.00% 100.00%
ПрАТ «Локомотив-ресурс» Переробка металобрухту чорних та кольорових металiв 51.00% 51.00%
ПрАТ «Ток» Послуги з ремонту машин 51.00% 51.00%
Протягом 2017 року у зв'язку з припиненням дiяльностi ДП «Трансмашiнвест», майно, яке було передано до статутного фонду дочiрнього пiдприємства, було повернуто Компанiї.
Ця окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена Компанiєю на вимогу чинного законодавства. В окремiй фiнансової звiтностi Компанiя облiковує iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства за їх собiвартiстю.
2. Основа складання окремої фiнансової звiтностi
Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - «МСФЗ»), випущених Комiтетом з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «КМСФЗ»), та тлумачень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi (надалi – «МКТФЗ»). Фiнансова звiтнiсть складена за принципом iсторичної собiвартостi. Ця фiнансова звiтнiсть базується на принципах бухгалтерського облiку, зазначених в облiковiй полiтицi Товариства.
Для всiх перiодiв до i включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року Компанiя готувала свою окрему фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку («П(с)БО»). Окрема фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була першою окремою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, складеною за МСФЗ. Змiна концептуальної основи складання фiнансової звiтностi з П(с)БО на МСФЗ було проведено вiдповiдно до вимог та змiн, внесених до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», якi набули чинностi 1 сiчня 2012 року.
Окрема фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Пiдприємство подає фiнансову звiтнiсть, у формах, якi визначенi в додатках до НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Данi форми є обов’язковими для подання фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, в Українi.
2.1 Загальнi економiчнi умови та полiтична ситуацiя в Українi
Українська економiка знаходиться в кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України. Впродовж останнiх рокiв українська гривня значно девальвувала по вiдношенню до основних iноземних валют , а Нацiональний банк України запровадив певнi обмеження на валютному ринку. Поєднання вище зазначених подiй призвело до погiршення лiквiдностi та бiльш суворих кредитних умов за наявностi доступу до кредитних ресурсiв.
Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Компанiю зокрема.
Виробничi потужностi пiдприємства розташованi на сходi України (в м.Луганськ), де, згiдно з Розпорядженням Кабiнета Мiнiстрiв України № 1275-р вiд 2.12.2015р. «Про затвердження перелiку населених пунктiв, на територiї яких здiйснювалася антитерористична операцiя», проводиться антитерористична операцiя. У проведеннi антитерористичної операцiї в установленому законом порядку задiянi сили (особовий склад, спецiалiсти) i засоби (зброя, транспортнi, спецiальнi та iншi матерiально - технiчнi засоби) суб’єктiв боротьби з тероризмом та iнших суб’єктiв, вiдповiдно до законiв України. Проведення антитерористичної операцiї призвело до зупинки роботи фiнансово-банкiвської системи в зонi її проведення, викликало труднощi при перетинаннi лiнiї розмежування та призвело до вiдсутностi можливостi забезпечити доставку на пiдприємство товарно-матерiальних цiнностей та вiдправити з пiдприємства готову продукцiю. Згiдно з Указом Президента України № 62/2017 вiд 15.03.2017 р. «Про невiдкладнi додатковi заходи iз протидiї гiбридним загрозам нацiональнiй безпецi України» введенi обмеження на ввезення та вивезення з (на) непiдконтрольної територiї товарно-матерiальних цiнностей.
Полiтичний план врегулювання ситуацiї на сходi України був пiдписаний 12 лютого 2015р. в м. Мiнськ (Бiлорусь) i узгоджений лiдерами провiдних країн Європи та Росiйською Федерацiєю. В даний час на рiвнi контактних груп проводиться пошук рiшення для врегулювання полiтичних та соцiально-економiчних питань.
Керiвництво Компанiї стежить за розвитком подiй в Українi та вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi пiдприємства в умовах, що склалися: збереження контролю над виробничими активами, пiдтримка працездатностi потужностей пiдприємства, виконання взятих на себе зобов'язань перед покупцями i замовниками, тощо. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо достовiрно та вiдповiдально спрогнозувати подальший розвиток подiй та їх вплив на дiяльнiсть Компанiї i її фiнансове становище.
2.2 Облiкова полiтика
Застосовувана облiкова полiтика вiдповiдала тiй, що була використана Компанiєю в попередньому фiнансовому роцi, за винятком таких нових i переглянутих МСФЗ i ПКI, якi стали обов'язковими до застосування у звiтних перiодах, якi почалися пiсля 1 сiчня 2017 р.:
- МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
- МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток»
- МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання»
Поправка до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» внесла доповнення щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання, що пов’язанi з фiнансовою дiяльнiстю, якi дозволять користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними.
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» роз'яснює питання визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками, що пов'язанi з борговими iнструментами, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправка уточнює, що наявнiсть тимчасової рiзницi залежить виключно вiд порiвняння балансової вартостi активу та його податковою базою на кiнець звiтного перiоду, i не залежить вiд можливих майбутнiх змiн у балансовiй вартостi i передбачуваного способу вiдшкодування активу. Тому, припускаючи, що податкова база залишається на первiснiй вартостi боргового iнструменту, iснує тимчасова рiзниця. Поправка застосовується ретроспективно.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» уточнює, що вимоги МСФЗ (IFRS) 12 до розкриття iнформацiї, за винятком тих, що належать до розкриття узагальненої фiнансової iнформацiї про дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї, поширюються на iнвестицiї в iншi органiзацiї, якi класифiкуються як iнвестицiї, призначенi для продажу або як дiяльнiсть, що припиняється вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi ативи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
2.3 Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Складання окремої фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на поданi в окремiй фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Оцiнки та припущення
Нижче наданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення Компанiї ґрунтувалися на параметрах, доступних у процесi складання окремої фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їх виникнення.
Податки
Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є нечiткими й тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво Компанiї вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень.
В 2017 роцi Компанiєю були наданi до податкового органу всi передбаченi законодавством податковi декларацiї та сплаченi зобов’язання по ним. Всi нарахованi податки вiдображенi в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового планування в майбутньому. Детальна iнформацiя про корегування вiдстрочених податкових активiв наведена у Примiтцi 3.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становила 18% (за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р. – 18%). В подальшому змiна ставки податку на прибуток не передбачається.
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї
Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. Станом на звiтну дату 31 грудня 2017 р. Компанiя скоригувала балансову вартiсть запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї на суму 128 359 тис. грн. (31 грудня 2016р.: 68 280 тис. грн.).
Зменшення корисностi основних засобiв
Керiвництво Компанiї регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак зменшення корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi основних засобiв на рiвнi пiдприємства, яке вважає одиницею, що генерує грошовi потоки. Визначення зменшення корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi ґрунтується на великiй кiлькостi факторiв, як-от: змiна поточного конкурентного середовища, очiкування щодо зростання промисловостi, збiльшення вартостi капiталу, змiни у майбутнiй доступностi фiнансування, технологiчне застарiвання, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. Методи, що використовуються для визначення вартостi використання, включають методи дисконтування грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити оцiнку майбутнiх грошових потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. Такi оцiнки, включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на вiдшкодовану вартiсть та, зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв. Станом на 31 грудня 2017 р. Компанiя, як одиниця, що генерує грошовi потоки, не має такої можливостi внаслiдок обмежень, пов'язаних з виробництвом i реалiзацiєю продукцiї на територiї м. Луганська. Детальна iнформацiя про змiну корисностi основних засобiв наведена в Примiтцi 3 та Примiтцi 4.
Зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу iндивiдуальної та колективної заборгованостi. При цьому в розрахунок беруться такi фактори як результати аналiзу торгової та iншої дебiторської заборгованостi за строками погашення в порiвняннi з умовами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан i данi про погашення заборгованостi цими клiєнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену керiвництвом, Компанiя повинна буде вiдобразити додатковi витрати за безнадiйною заборгованiстю. Станом на 31 грудня 2017 р. керiвництво Компанiї визнало резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi в сумi 340 685 тис. грн. (31 грудня 2016 р.: 430 364 тис. грн.; 1 сiчня 2016 р. 310 805 тис. грн.) (Примiтка 6). Детальна iнформацiя про змiну оцiнки, пов'язаної iз знецiненням дебiторської заборгованостi наведена в Примiтцi 3.
Податки до вiдшкодування
Сума податкiв до вiдшкодування являє собою бюджетне вiдшкодування з ПДВ в розмiрi 771 805 тис. грн. (на 31.12.2016р. – 774 307 тис. грн.), переплату з податку на прибуток в розмiрi 18 314 тис. грн. (на 31.12.2016р. – 18 313 тис. грн.) та переплату з податку за користування земельною дiлянкою в розмiрi 12 743 тис. грн. (на 31.12.2016р. – 12 743 тис. грн.). Сума податкiв до вiдшкодування переглядається на кожну звiтну дату та зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi повернення податкiв з бюджету, або ймовiрнiсть повернення низька. Змiни оцiнки щодо податкiв до вiдшкодування та її вплив на фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства наведена в Примiтцi 3. Керiвництво Компанiї очiкує погашення податку на додану вартiсть в сумi 3 693 тис. грн.. до кiнця 2018 року, а враховуючи малу ймовiрнiсть погашення бюджетного вiдшкодування з ПДВ в розмiрi 768 112 тис. грн.., переплати з податку на прибуток в розмiрi 18 314 тис. грн. й переплати з податку за користування земельною дiлянкою в розмiрi 12 743 тис. грн. така заборгованiсть була знецiнена шляхом формування резерву сумнiвних боргiв (Примiтка 7).
Судовi позови
Компанiя значною мiрою використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику умовних зобов’язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов’язань. Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або виникнення зобов’язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому.

2.4 Основнi положення облiкової полiтики
Класифiкацiя мiж поточним та довгостроковим активами та зобов’язаннями
Компанiя представляє активи та зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан на пiдставi класифiкацiї мiж поточними та довгостроковими. Актив є поточним, коли його:
передбачається реалiзувати або використати чи спожити в процесi звичайного операцiйного циклу
утримується в першу чергу для цiлей торгiвлi
реалiзацiя або використання очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, або
актив представлено грошовими коштами або їх еквiвалентами, такими щодо яких не iснує обмежень на обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Всi iншi активи класифiкуються як довгостроковi. Зобов'язання є поточним, коли:
очiкується, що зобов’язання буде погашено в процесi звичайного операцiйного циклу
утримуються в першу чергу для цiлей торгiвлi
має бути погашеним протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, або
зобов’язання не має безумовного права бути вiдкладеним для погашення протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання як довгостроковi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як довгостроковi активи та зобов'язання.
Оцiнка за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть уявляє собою вартiсть, яка буде отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату такої оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi грунтується на припущеннi, що вiдбувається або угода продати актив або передати зобов’язання:
на основному ринку для активу або зобов'язання, або
у вiдсутнiсть основного ринку, в найбiльш вигiдному ринку для даного активу або зобов'язання.
Основний або найбiльш вигiдний ринок повинен бути доступний для Компанiї . Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється за допомогою припущень, що учасники ринку будуть використовувати при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, та при умовi, що учасники ринку дiють у сферi власних економiчних iнтересiв.
Оцiнка справедливої вартостi не фiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди, використовуючи актив в якостi його найкращого i найбiльш ефективного використання, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив в його найкращому та найбiльш ефективному використаннi. .
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних обставинах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимального використання вiдповiдних ринкових даних i зведення до мiнiмуму використання неочевидних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi мають належать до певної категорiї в iєрархiї справедливої вартостi, що приводиться нижче, на основi базису найнижчого рiвня початкових параметрiв, що мають важливе значення для оцiнки справедливої вартостi в цiлому:
Рiвень 1 - котирування (без коригувань) ринкових цiн на активних ринках для iдентичних активiв та зобов'язань
Рiвень 2 - методи оцiнки, для яких використовуються низький рiвень початкових даних, що мають важливе значення для визнання справедливої вартостi, i якi можуть бути прямо або побiчно спостереженi на активному ринку
Рiвень 3 - методи оцiнки, для яких використовуються низький рiвень початкових даних, що мають важливе значення для визнання справедливої вартостi, але якi не можуть бути спостереженi на активному ринку.
Для активiв i зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi на регулярнiй основi, Компанiя визначає, чи вiдбулися перекласифiкацiї мiж рiвнями в iєрархiї у зв’язку з переоцiнкою категорiї (з точки зори початкових даних, що мають важливе значення для оцiнки справедливої вартостi) наприкiнцi кожного звiтного перiоду.
З метою розкриття справедливої вартостi, Група визначила класи активiв i зобов'язань на основi групування їх природних характеристик та ризикiв притаманних цим активам та зобов'язанням i рiвням iєрархiї справедливої вартостi, як описано вище.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою та валютою подання окремої фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Основнi засоби
На дату переходу Компанiї на МСФЗ (1 сiчня 2011 р.), основнi засоби було вiдображено по умовнiй вартостi, що дорiвнювала справедливої вартостi за результатами переоцiнки. Переоцiнку було проведено незалежним оцiнювачем. Вартiсть будiвель та споруд було визначено у вiдповiдностi до їх ринкової вартостi. Будiвлi та споруди спецiалiзованого призначення були оцiненi по їх амортизованої вартостi замiщення.
Пiсля дати переходу на МСФЗ основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає витрати, пов’язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всiх необхiдних для такого визнання критерiїв. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у прибутках та збитках в момент їх понесення.
Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будiвлi 30 – 80
Машини та обладнання 10 – 25
Транспортнi засоби 7 – 12
Iнструменти 5 – 15
Iнше 3 – 10
Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, у якому об’єкт був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Незавершене будiвництво являє собою собiвартiсть основних засобiв, якi ще не були завершенi, за вирахуванням накопиченого зносу. Це включає собiвартiсть будiвництва, основних засобiв та iншi прямi витрати.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв’язку з залученням позикових коштiв.
Земля
Компанiя має право постiйного використання землi та сплачує земельний податок, ставки якого щорiчно розраховується державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiстю нематерiальних активiв, придбаних у результатi об’єднання бiзнесу, є їхня справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи мають обмежений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про фiнансовi результати в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про фiнансовi результати в момент припинення визнання цього активу.
Зменшення корисностi не фiнансових активiв
На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення корисностi не фiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами Компанiї. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй для дочiрнiх компанiй, чиї акцiї вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими наявними показниками справедливої вартостi.
Розрахунок зменшення корисностi Компанiї ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках, якi складаються для одиницi, що генерує грошовi потоки, на рiвнi Компанiї. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п’ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п’ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв, крiм гудвiла, визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При наявностi такої ознаки Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi використовувалися для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на предмет зменшення корисностi щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що кориснiсть їхньої балансової вартостi могла зменшитися. Тестування проводиться на iндивiдуальнiй основi на рiвнi одиницi, що генерує грошовi потоки.
Фiнансовi активи
Визнання та оцiнка доходiв
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, позики та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, що утримуються до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, якi встановлюються законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають депозити, грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Компанiя не класифiкувала жоднi фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або що утримуються до погашення чi наявнi для продажу.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання торгова та iнша дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням усiх дисконтiв та премiй при придбаннi та включає платежi або витрати, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
минув строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов’язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi й без iстотної затримки за «транзитною» угодою; й або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала «транзитну» угоду, й при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передала контроль над активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов’язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов’язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов’язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь Компанiї в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред’явлена Компанiї до сплати.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу («у випадку виникнення збиткiв»), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначеними. Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати процентiв або основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також, на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, ознаки помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками за активами.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку проводить окрему оцiнку iснування об’єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально суттєвих фiнансових активiв або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально суттєвими. У разi якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається окремо, суттєвого або несуттєвого, вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, та щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збиткiв унаслiдок зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, й сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз метою оцiнювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи облiковуються у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть разом iз вiдповiдним резервом списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзоване чи передане Компанiї. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується у зв’язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов’язання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Кредиторська заборгованiсть та позики
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть i процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов’язання первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про фiнансовi результати.


Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню в балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов’язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Витрати, пов’язанi з доведенням кожного виду запасiв до теперiшнього мiсцезнаходження та стану, облiковуються таким чином:
сировина та iншi матерiали – середньозважена собiвартiсть;
готова продукцiя i незавершене виробництво – вартiсть основних виробничих матерiалiв i працi та пропорцiйна частина виробничих накладних витрат на основi звичайної виробничої потужностi, але за винятком витрат на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов’язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Податки до вiдшкодування
Податки до вiдшкодування представленi, в основному, сумою податку на додану вартiсть до вiдшкодування, що стосується придбання товарiв та послуг у квалiфiкованих постачальникiв. Керiвництво Компанiї вважає, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов’язань зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти у балансi включають грошовi кошти на банкiвських рахунках i готiвковi кошти у касi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов’язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов’язань на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати щорiчно у складi iнших операцiйних доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов’язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов’язань або орiєнтовної суми зобов’язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов’язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування забезпечення, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Пенсiї та iншi винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi
Компанiя здiйснює встановленi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України за ставками, чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати працiвникiв. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм того, Компанiя має юридичнi зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiйних виплат певним категорiям чинних i колишнiх спiвробiтникiв Компанiї. Данi зобов'язання є незабезпеченими i в основному подiбнi до тих, якi iснують для незабезпечених планiв з встановленою виплатою. Витрати, пов'язанi з зазначеним планом, визнаються в окремої фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць для працiвникiв, якi мають право на отримання такої пенсiї. Розрахунок заборгованостi, пов'язаної з даними пенсiйними зобов'язаннями, мають застосовуватися з використанням актуарних методiв на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом у результатi цiєї угоди.
Компанiя в якостi орендодавця
Договори оренди, за яким у Компанiї залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й доход вiд оренди.
Умовнi платежi по орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi.
Зобов’язання з охорони навколишнього середовища
Дотримання законодавства з охорони навколишнього середовища в Українi знаходиться на етапi розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує державну полiтику щодо охорони навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої зобов’язання з охорони навколишнього середовища. Витрати на охорону навколишнього середовища, що пов’язанi з поточними або майбутнiми доходами, визнаються як витрати або капiталiзуються залежно вiд обставин.
Умовнi активи та зобов’язання
Умовнi активи не вiдображаються в балансi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються в балансi , за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Сегментна iнформацiя
Компанiя здiйснює виробництво залiзничних локомотивiв та рухомого складу в Українi, що являє собою один операцiйний сегмент, що надає звiтнiсть. Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi Компанiї як одного бiзнес-сегменту для цiлей прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв та оцiнки результатiв її дiяльностi. Результати дiяльностi сегменту оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збитку, вiдображеного в окремiй фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. всi необоротнi активи Компанiї знаходилися в Українi.
Визнання доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання доходiв, вiдповiдно до встановлених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається доход:
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв зазвичай визнаються при доставцi товару, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Надання послуг
Доход вiд надання послуг визнається в тому перiодi в якому ця послуга була надана i оцiнюється на загальнiй контрактнiй вартостi. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути надiйно оцiнено, доход визнається тiльки в межах суми понесених витрат, котрi можуть бути вiдшкодованi.
Процентнi доходи
Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв (з використанням номiнальних процентних ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим ставкам). Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовi результати.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв, у яких Компанiя зареєстрована). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок та податкового законодавства, якi чиннi на кiнець звiтного перiоду. Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного прибутку, визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України, з використанням таких податкових ставок.
Поточний податок на прибуток, за наявностi, що стосується статей, якi вiдображаються безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i зобов’язань i їх балансовою вартiстю для цiлей окремої фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов’язання, в ходi угоди, що не є об’єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов’язання, яке виникло не внаслiдок об’єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i буде мати мiсце оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду й знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду й визнаються в тiй мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи й зобов’язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на пiдставi ставок податку (та податкового законодавства), якi були чиннi на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов’язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов’язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї й податкового органу.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючи подiї), вiдображаються в окремiй фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до окремої фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
2.5 Прийнятi стандарти, якi ще не вступили в дiю
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були опублiкованi, але ще не набули чинностi на дату випуску окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Це перелiк опублiкованих стандартiв i iнтерпретацiй, якi Компанiя планує застосовувати в майбутньому. Компанiя планує застосування цих стандартiв пiсля вступу їх в силу.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй » розглядає три основнi аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй за виплатами на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй за виплатами на основi акцiй за умови розрахунку на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя не може класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками дольовими iнструментами. При прийняттi поправок пiдприємства не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, однак дозволяється ретроспективне застосування за умови застосування поправок стосовно всiх трьох аспектiв та дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018г. i пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування» вводять два нових пiдходи: (i) пiдхiд накладення та (ii) пiдхiд на основi вiдстрочки. У страховикiв буде можливiсть вибору: до моменту випуску нового стандарту за договорами страхування вони зможуть визнавати волатильнiсть, яка може виникати при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9, не у складi прибуткiв i збиткiв, а в складi iншого сукупного доходу. Крiм того, органiзацiї, дiяльнiсть яких пов'язана переважно зi страхуванням, зможуть скористатися тимчасовим звiльненням вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 в перiод до 2021 року. Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Нова редакцiя МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» мiстить всi аспекти облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя, зменшення корисностi, облiк хеджування. Облiк зменшення корисностi допускає використання тiльки моделi «очiкуваних втрат». Нова редакцiя стандарту набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але подання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» стосуються положень часткового визнання фiнансових результатiв вiд операцiй з такими учасниками. У випадках коли iнвестор робить внесок в асоцiйоване або спiльне пiдприємство у виглядi активу, який являє собою бiзнес , тодi фiнансовий результат вiд операцiй у звiтностi iнвестора вiдображається у повному обсязi. Головнi поправки до МСФЗ (IFRS)10 «Консолiдована звiтнiсть» пов'язанi з випадками, коли втрачається контроль над дочiрнiми пiдприємствами. Рада з МСФЗ перенесла дату набрання чинностi даних поправок на невизначений строк, однак, якщо органiзацiя застосовує данi поправки достроково, то вона повинна застосовувати їх перспективно.
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд вiд договорiв з клiєнтами».
Мета цього стандарту створення унiфiкованої формули визнання доходу. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумi, яка являє собою вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв i послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Стандарт набирає чинностi для рiчних звiтiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати i повинен застосовуватися ретроспективно.

МСФЗ (IAS) 16 «Договори оренди».
Стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання i розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно до порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв – щодо оренди активiв з низькою вартiстю i короткострокової оренди. На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв, а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом строку оренди.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (змiна строкiв оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). Новий стандарт набирає чинностi в сiчнi 2019 р. Допускається дострокове застосування, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» уточнюють вимоги переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi в частинi об'єктiв незавершеного будiвництва. До виходу поправок, МСФЗ (IAS) 40 не було окремих положень щодо переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi об'єктiв незавершеного будiвництва. Поправка уточнює, що не було намiру заборонити переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якi перебувають у процесi будiвництва чи розвитку i класифiкованих як запаси, у разi очевидної змiни характеру використання. МСФЗ (IAS) 40 був доповнений для пiдкрiплення порядку застосування принципiв переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 40 з уточненням, що переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi може бути здiйснене лише в разi змiни характеру використання нерухомостi; i така змiна характеру використання буде вимагати оцiнки можливостi класифiкацiї нерухомостi в якостi iнвестицiйної. Така змiна характеру використання повинна бути пiдтверджена фактами. Поправки набирають чинностi для рiчних звiтiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати.
КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та передоплата в рахунок вiдшкодування». Роз'яснення врегулює питання про визначення дати операцiї з метою визначення валютного курсу, що використовується при початковому визнання вiдповiдного активу, витрат або доходу (або їх частини) при припиненнi визнання негрошового активу або негрошового зобов'язання, що виникли в результатi попередньої оплати в iноземнiй валютi. Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 21, дата операцiї для мети визначення валютного курсу, що використовується при початковому визнання вiдповiдного активу, витрат або доходу (або їх частини), ? це дата, на яку органiзацiя спочатку приймає до облiку негрошовий актив або грошове зобов'язання, що виникають у результатi передоплати вiдшкодування в iноземнiй валютi. У випадку декiлькох платежiв або надходжень, здiйснених на умовах передоплати, органiзацiї необхiдно визначити кожну дату платежу або надходження, здiйснених на умовах передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 застосовується тiльки у випадках, коли органiзацiя визнає негрошовий актив або грошове зобов'язання, що виникли в результатi передоплати, та не мiстить практичного керiвництва для визначення об'єкта облiку в якостi грошового або негрошового. У загальному випадку платiж або надходження вiдшкодування, здiйсненi на умовах передоплати, призводять до визнання негрошового активу або негрошового зобов'язання, однак вони можуть також призводити до виникнення грошового активу або зобов'язання. Органiзацiї може знадобитися застосування професiйного судження при визначеннi того, чи є конкретний об'єкт облiку грошовим чи негрошовим. Тлумачення КТМФЗ набирають чинностi для рiчних звiтiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати.
3. Змiни до порiвняльної iнформацiї
В окремiй фiнансовiй звiтностi за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015р. та 31 грудня 2016г. була змiнена оцiнка щодо:
- можливостi Компанiї, як одиницi, що генерує грошовi потоки, генерувати грошовi потоки. При визначеннi цiнностi використання у попереднiх перiодах не були врахованi обмеженi можливостi виробництва та реалiзацiї продукцiї пiдприємства, основнi виробничi потужностi якого знаходяться на територiї м. Луганська, де у вiдповiдностi з Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України № 1275-р вiд 2.12.2015 р. «Про затвердження перелiку населених пунктiв на територiї яких проводилась антитерористична операцiя» проводиться антитерористична операцiя. В результатi некоректного визначення обсягу реалiзацiї продукцiї мало мiсце завищення вiдшкодованої цiнностi використання , тому був зроблений помилковий висновок про вiдсутнiсть знецiнення основних засобiв, нематерiальних активiв та капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2015р. i на 31.12.2016 р. на загальну суму 559 772 тис. грн.
- можливостi погашення дебiторської заборгованостi:
бюджетного вiдшкодування з ПДВ та переплатi з податку на прибуток на загальну суму 796 844 тис. грн. станом на 31.12.2015р. та на 31.12.2016 р.
покупцiв та замовникiв за вiдвантажену продукцiю на суму:
- 300 546 тис. грн. станом на 31.12.2015 р.;
- 415 995 тис. грн. станом на 31.12.2016 р.
Помилки були усуненi шляхом формування резерву сумнiвних боргiв пiд зазначену вище дебiторську заборгованiсть.
- можливостi погашення вiдстрочених податкових активiв в майбутньому, якi виникають з вирахованих тимчасових рiзниць. В умовах перебування i дiяльностi пiдприємства на територiї проведення антитерористичної операцiї, невизначеностi в строках та шляхах вирiшення конфлiкту на сходi України, має мiсце мала ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку Компанiєю. Тому, вiдсутнi умови для визнання вiдстроченого податкового активу. В результатi помилки вiдстроченi податковi активи були завищенi на суму 128 814 тис. грн. станом на 31.12.2016 р.
Зазначенi вище помилки були виправленi шляхом перерахування вiдповiдних статей фiнансової звiтностi за 2015 та 2016 роки .
4. Основнi засоби
Основнi засоби включали:
Будiвлi Машини Транспортнi Iнвентар та iншi Незавершене Виданi аванси Всього
та обладнання засоби основнi засоби будiвництво на придбання
Iсторична вартiсть:
На 1 сiчня 2016 р. 695 893 157 325 22 698 55 389 - 86 931 391
Надходження - 1 195 - 3 639 - - 4 834
Вибуття (76) (4 414) (600) (2 505) - (86) (7 681)
На 31 грудня 2016 р. 695 817 154 106 22 098 56 523 - - 928 544

Надходження - 2 805 - - - 2805
Вибуття - - - (192) (192)
На 31 грудня 2017 р. 695 817 156 911 22 098 56 331 - 931 157

Амортизацiя:
На 1 сiчня 2016 р.* (695 893) (157 325) (22 698) (55 389) - - (931 305)
Нараховано за рiк* - (1 195) - (3 639) - - (4 834)
Амортизацiя активiв, що вибули*76 4 414 600 2 505 - - 7 595
На 31 грудня 2016 р.* (695 817) (154 106) (22 098) (56 523) - - (928 544)

Нараховано за рiк - (2 805) - - - - (2 805)
Амортизацiя активiв, що вибули - - - 192 - - 192
На 31 грудня 2017 р. (695 817) (156 911) (22 098) (56 331) - - (931 157)

Залишкова вартiсть:
На 1 сiчня 2016 р.* - - - - - 86 86
На 31 грудня 2016 р.* - - - - - - -
На 31 грудня 2017 р. - - - - - - -

*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

5. Запаси
Станом на звiтну дату 31 грудня 2017 р. Компанiя скоригувала балансову вартiсть запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї на суму 128 359 тис. грн. (31 грудня 2016 р.: 68 280 тис. грн.).
6. Резерв сумнiвних боргiв
Збитки вiд знецiнення торгової дебiторської заборгованостi (стр.1125 балансу), дебiторської заборгованостi за виданими авансами (стр.1130 балансу), дебiторської заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв (стр.1145 балансу), iншої поточної дебiторської заборгованостi (стр.1155 балансу) вiдображаються з використанням оцiночного резерву вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за винятком випадкiв коли Компанiя вважає, що iмовiрнiсть стягнення вiдповiдної суми є невелика. В такому випадку збиток вiд знецiнення списується безпосередньо шляхом зменшення суми торгової дебiторської заборгованостi.
Змiни у резервi вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включали :

Iндивiдуальне
знецiнення

На 1 сiчня 2016 р.* 310 805
Нараховано за рiк* 119 881
Реалiзовано (203)
Сторноване (119)
На 31 грудня 2016 р.* 430 364
Нараховано за рiк 29 305
Реалiзовано (3 279)
Сторноване (115 705)
На 31 грудня 2017 р. 340 685
Станом на 31 грудня 2017 р., 31 грудня 2016 р. Компанiєю не було визначено жодного знецiнення дебiторської заборгованостi на колективнiй основi.
Торгова дебiторська заборгованiсть є безвiдсотковою i, як правило, пiдлягає погашенню протягом 30 днiв.

Аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення:

Усього: Не прострочена i Прострочена, але без зменшення корисностi
без зменшення корисностi до 45-90 Понад
45 днiв днiв 90 днiв

31 грудня 2017 р. 1 082 275 7 66 734
31 грудня 2016 р. 725 45 - - 680
31 грудня 2015 р. 9 341 296 6 782 1 620 643

*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

7. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (стр.1135 балансу) складала:
31 грудня 31 грудня 31 грудня
2017 р. 2016 р.* 2015 р.*
ПДВ до вiдшкодування 3 693 - -
Податок на прибуток - - -
Плата за користування земельної дiлянкою - 12 742 -
Iншi податки до вiдшкодування 5 6 -
3 698 12 748 -

Змiни у резервi вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за розрахункам з бюджетом включали:

Iндивiдуальне
знецiнення

На 1 сiчня 2016 р.* 796 844
Нараховано за рiк* 15 532
Реалiзовано -
Сторноване* (16 966)
На 31 грудня 2016 р.* 795 410
Нараховано за рiк 12 983
Реалiзовано (7)
Сторноване (6 434)
На 31 грудня 2017 р. 301 966

*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти (стр.1166 та 1167 балансу) складали:
31 грудня 31 грудня
2017 р. 2016 р.
Грошовi кошти в банку (укр. .грн.) 3 165 1 681
Грошовi кошти в банку (рос. руб.) 1 759 12
Грошовi кошти в касi 325 280
5 249 1 973

9. Забезпечення виплат персоналу
Компанiя має законодавчо встановлене зобов’язання компенсувати Державному Пенсiйному Фонду України додатковi пенсiї сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i дiючих спiвробiтникiв Компанiї. У вiдповiдностi з планом, працiвники Компанiї, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах шкiдливих для здоров’я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним Фондом України, та потiм компенсуються Компанiєю. Зобов’язання за цим планом вiдносяться до програм з визначеною виплатою.
Станом на 31 грудня 2017 р., загальна кiлькiсть учасникiв плану складала 946 колишнiх i дiючих працiвникiв, враховуючи 173 пенсiонера (31 грудня 2016 р.: 1 247 та 211, вiдповiдно; 1 сiчня 2016 р.: 1 420 та 367 вiдповiдно). Наступна таблиця розкриває компоненти витрат за програмою, якi визнанi в звiтi про фiнансовi результати, та суми зобов’язань за програмою, якi визнанi в звiтi про фiнансовий стан. Витрати за програмою, за винятком витрат на вiдсотки, включено в собiвартiсть реалiзацiї (стр.2050 звiту про фiнансовi результати); витрати на вiдсотки включено в фiнансовi витрати (стр.2250 звiту про фiнансовi результати).

Витрати за програмою:
2017р. 2016 р.

Вартiсть поточних послуг 2 349 602
Витрати на вiдсотки 4 508 3 937
6 857 4 539

Визнано в балансi (звiтi про фiнансовий стан):
31 грудня 31 грудня
2017 р. 2016 р.


Довгострокова частина
(включено в стр.1505 балансу) 27 980 24 370
Поточна частина
(включено в стр.1660 балансу) 3 934 3 453
31 914 27 823

Змiни в зобов’язаннях за програмою:
2017 р. 2016 р.

Зобов’язання за програмою на 1 сiчня 27 823 28 521
Вартiсть послуг минулих перiодiв
(на кiнець звiтного перiоду) - (2)
Вартiсть поточних послуг 2 349 602
Витрати на вiдсотки 4 508 3 937
Виплати за програмою (3 980) (6 144)
Актуарнi прибутки та збитки (1 214) (909)
Зобов’язання за програмою на 31 грудня 31 914 27 823

Компанiя оцiнює, що виплати за програмою в 2018 роцi складуть 3 934 тис.грн.
Основнi припущення використанi при визначеннi забезпечень з виплат персоналу Компанiї наведенi нижче:
31 грудня 31 грудня
2017 р. 2016 р.
Облiкова ставка 14,0% 15,0%
Зростання заробiтної плати в рiк 10,0% 9,0%
Плиннiсть кадрiв в рiк 10,0% 12,8%

Нижче наводиться кiлькiсний аналiз чутливостi для основних припущень станом на 31 грудня 2017 р.:
Рiвень чутливостi Вплив на теперiшню вартiсть
зростання на (+), зменшення на (-), % зобов’язання за планом, %
Ставка дисконтування +1,00% -6,85%
Ставка дисконтування -1,00% 7,87%

Щорiчне зростання заробiтної плати +1,00% 4,30%
Щорiчне зростання заробiтної плати -1,00% -3,80%

Щорiчна плиннiсть кадрiв +1,00% 0,11%
¬Щорiчна плиннiсть кадрiв -1,00% -0,11%

Iндексацiя пенсiй +1,00% 3,00%
Iндексацiя пенсiй -1,00% -2,90%

10. Iншi довгостроковi зобов’язання, включаючи поточну частину
Валюта Ефективна ставка, 31 грудня 31 грудня
% рiчних 2 017р. 2 016р.

Поточнi зобов’язання
(включено в стр.1610 балансу)
Кредити та позики отриманi вiд
зв’язаних сторiн Рос. рубль 16,0%-13,6% 1 314 489 1 217 595
Нарахованi вiдсотки Рос. рубль 400 776 371 686

Кредити та позики вiд
промiжної материнської компанiї Долл. США 11,0% 84 202 81 573
Нарахованi вiдсотки Долл. США 23 043* 22 324
1 822 510 1 693 178
*нарахованi за 2017 рiк вiдсотки за користування позикою, отриманою вiд материнської Компанiї, в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдображенi в виглядi резерву пiд майбутнi виплати, в зв’язку з вiдсутнiстю реєстрацiї вищезазначеного договору позики на поточний перiод в Нацiональному банку України.

11. Довгостроковi та поточнi забезпечення
Довгостроковi забезпечення (стр.1520 балансу) складаються з довгострокової частини резерву пiд гарантiйнi зобов’язання.
Поточнi забезпечення (стр 1660 балансу) включали:
31 грудня 31 грудня 1 сiчня
2017 р. 2016 р. 2016 р.
Поточна частина резерву пiд гарантiйнi зобов’язання 920 409 1 767
Поточна частина забезпечення виплат персоналу
(Примiтка 9) 3 934 3 453 4 000
Нарахований резерв пiд судовi позови - 143 143
Забезпечення iнших витрат 33 667 21 928 17 645
38 521 25 933 23 555
Змiни у резервi пiд гарантiйнi зобов’язання включали:

Резерв пiд
гарантiйнi зобов’язання
На 1 сiчня 2016 р. 3 447
Нараховане за рiк 1 963
Реалiзовано (2 542)
Сторноване (865)
На 31 грудня 2016 р. 2 003
Нараховане за рiк -
Реалiзовано (824)
Сторноване (259)
На 31 грудня 2017 р. 920

Гарантiйнi резерви визнаються у вiдповiдностi з очiкуваними гарантiйними вимогами щодо продукцiї яку Компанiя реалiзувала протягом останнiх трьох рокiв i враховують вiдповiдний досвiд ремонтiв та повернень у минулому. Очiкується, що бiльша частина гарантiйних витрат буде понесена в наступному фiнансовому роцi i протягом трьох рокiв пiсля звiтної дати. Цi припущення використовуються для розрахунку гарантiйного резерву та базуються на поточному рiвнi продаж та фактичної iнформацiї щодо повернень протягом дволiтнього гарантiйного перiоду по всiй реалiзованiй продукцiї.

Змiни в резервах пiд забезпечення iнших витрат i платежiв включали:
Резерв пiд майбутнi Резерв пiд майбутнi Резерв пiд майбутнi
виплати за спожитий виплати за спожиту виплати процентiв
природний газ електроенергiю за позикою
На 1 сiчня 2016 р. 17 646 4 282 -
Нараховане за рiк - - -
Реалiзовано - - -
Сторноване - - -
На 31 грудня 2016 р. 17 646 4 282 -
Нараховане за рiк - 6 853 4 886
Реалiзовано - - -
Сторноване - - -
На 31 грудня 2017 р. 17 646 11 135 4 886

Створення резервiв пiд майбутнi виплати за спожитий природний газ та електроенергiю обумовлено фактичним споживанням Компанiєю енергоресурсiв, при вiдсутностi укладених договорiв на таку поставку з енергопостачальними компанiями України. Формування зазначених резервiв зроблено з урахуванням фактичного споживання енергоресурсiв за ринковими цiнами України.
Вiдсотки за користування позикою, отриманою вiд материнської Компанiї, в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдображенi в виглядi резерву пiд майбутнi виплати, в зв’язку з вiдсутнiстю реєстрацiї вищезазначеного договору позики на поточний перiод в Нацiональному банку України.
12. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом(стр.1620 балансу) складала:
31 грудня 31 грудня
2017 р. 2016 р.
Податок на доходи фiзичних осiб 1 415 1 296
Плата за користування земельної дiлянкою - -
Збiр за спецiальне використання води 37 33
Плата за використання надр 20 19
Вiйськовий збiр 127 118
1 599 1 466
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом є безпроцентними i сплачуються протягом 50 днiв.
13. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi (стр.1630 балансу) складала:
31 грудня 31 грудня
2017 р. 2016 р.

Заробiтна плата (без соцiальних нарахувань) 8 274 7 827
Невикористанi вiдпустки 10 024 5 711
18 298 13 538
14. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

2017 р. 2016 р.

Дохiд вiд реалiзацiї локомотивiв - 311 198
Дохiд вiд реалiзацiї запасних частин та обладнання - -
Дохiд вiд надання послуг ремонту - -
Iнше 2 614 2 121
2 614 313 319

15. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

2017 р. 2016 р.*

Сировина, матерiали та пiвфабрикати 1 282 245 892
Заробiтна плата та вiдрахування 81 319 80 599
Амортизацiя - -
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування 2 087 4 659
Електроенергiя, водопостачання,
теплопостачання та iншi комунальнi витрати 827 10 976
Нарахування гарантiйного резерву - 1 098
Витрати на охорону працi та технiку безпеки 692 1 118
Командировочнi витрати 935 2 249
Iншi витрати на гарантiйне обслуговування 100 999 18 277
Iнше 3 840 8 937
191 981 373 805
*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)
16. Адмiнiстративнi витрати
2017 р. 2016 р.*

Заробiтна плата та вiдрахування 21 436 20 078
Послуги охорони 10 601 13 343
Амортизацiя - -
Послуги банка 263 392
Iншi податки 206 380
Електроенергiя, водопостачання,
теплопостачання та iншi комунальнi витрати 3 249 2 644
Транспортнi витрати 1 317 2 034
Командировочнi витрати 2 175 1 963
Юридичнi та аудиторськi послуги 302 4 040
Витрати на придбання матерiалiв 567 685
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування 178 522
Витрати на програмне забезпечення та
оргтехнiку, IТ пiдтримку 56 91
Витрати на оренду 79 73
Iнше 1 524 2 727
41 953 48 971
*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

17. Витрати на збут 2017 р. 2016 р.*

Транспортнi витрати 6 942
Заробiтна плата та вiдрахування 506 431
Витрати на вiдрядження 3 16
Витрати на придбання матерiалiв 37 38
Амортизацiя - -
Iнше 10 21
562 1 448
*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)
18. Iншi операцiйнi доходи

2 017р. 2 016р.*
Дохiд вiд операцiйної оренди 394 856
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 238 5 041
Дохiд вiд вибуття основних засобiв, об’єктiв будiвництва 43 1 543
Вiдновлення знецiненої дебiторської заборгованостi 81 247
Безоплатно отриманi запаси 324 410
Прибуток минулих рокiв, виявлений в поточному перiодi 452 6 865
Штрафи, пенi, неустойки, визнанi i присудженi до отримання 2 551 824
Курсовi рiзницi вiд операцiйної дiяльностi, нетто - 42 383
Дохiд вiд операцiй купiвлi-продажу валюти, нетто - 425
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 184 57
Iнше 16 148
86 449 58 552
*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)
19. Iншi операцiйнi витрати

2 017р. 2 016р.*
Зменшення вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї 71 494 32 046
Знецiнення дебiторської заборгованостi - 122 243
Витрати на утримання об'єктiв соцiально-культурної сфери 3 275 3 427
Матерiальна допомога та соцiальнi виплати 1 086 3 985
Нарахованi штрафи та пенi 4 213 5 308
Збиток вiд вибуття основних засобiв - -
Недостачi, виявленi при iнвентаризацiї - 1 212
Витрати вiд операцiйної оренди - -
Курсовi рiзницi вiд операцiйної дiяльностi, нетто 724 -
Витрати вiд операцiй купiвлi-продажу валюти, нетто 18 -
Iнше 2 671 4 172
83 481 172 394
*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)
20. Iншi фiнансовi доходи
2017 р. 2016 р.

Проценти за поточними рахунками в банках 25 139
25 139
21. Фiнансовi витрати 2017 р. 2016 р.

Нарахованi проценти за вiдсотковими позиками 4 886 167 057
Негативнi курсовi рiзницi вiд фiнансової дiяльностi, нетто 129 784 417 483
Iнше 4 508 3 937
139 178 588 477
22. Витрати вiд участi к капiталi
2 017р. 2 016р.
Витрати вiд iнвестицiй дочiрнi пiдприємства 489 -
489 -

23. Iншi витрати
2 017р. 2 016р.*
Знецiнення основних засобiв, нематерiальних
активiв якi надiйшли в звiтному перiодi 56 3 705
56 3 705
*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

24. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi

Складовi витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчились 31 грудня складали:
2017 р. 2016 р.* 2015 р.*
Витрати з поточного податку на прибуток - 776 1 924
Змiни у вiдстроченому податку - (7 052) (49 788)
Витрати з податку на прибуток - (6 274) (47 864)

В умовах перебування i дiяльностi пiдприємства на територiї проведення антитерористичної операцiї, невизначеностi в строках та шляхах вирiшення конфлiкту на сходi України, має мiсце мала ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку Компанiєю. Тому, вiдсутнi умови для визначення вiдстрочених податкiв.

*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

25. Операцiї зi зв’язаними сторонами
Зв’язанi сторони визначаються Компанiєю у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони», та при розглядi можливих вiдносин зв’язаних сторiн основна увага придiляється сутностi вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. За своєю сутнiстю операцiї зi зв’язаними сторонами не можуть розглядатися як такi, що здiйснюються на звичайних комерцiйних умовах.
Характер господарської дiяльностi Компанiї передбачає здiйснення значних операцiй з iншими компанiями, що знаходяться пiд операцiйним управлiнням та контролем фактичної контролюючої сторони «The Breakers Investments B.V.» (Нiдерланди). Такi операцiї представленi в цiй окремiй фiнансовiй звiтностi як операцiї зi зв’язаними сторонами. Всi операцiї та залишки за операцiями зi зв’язаними сторонами, розкритi у цiй Примiтцi, пiдпадають пiд категорiю операцiй з iншими зв’язаними сторонами, за винятком винагороди ключовому управлiнському персоналу, операцiй з дочiрнiми пiдприємствами та операцiй з материнською компанiєю Акцiонерне Товариство «Керуюча компанiя «Брянський машинобудiвний завод» (Росiя), якi представленi окремо.
Заборгованiсть, яка пiдлягає погашенню зв’язаними сторонами, складає:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.*
Зв’язанi сторони Всього Зв’язанi сторони Всього

Дочiрнi пiдприємства
Дебiторська заборгованiсть iз
внутрiшнiх розрахункiв 8 383 8 383 8 690 8 690
Iншi зв’язанi сторони
Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 323 461 326 120 415 995 418 728
Аванси виданi - 3 133 - 5 421
Всього 331 844 337 636 424 685 432 839
Резерв сумнiвних боргiв 331 582 336 416 421 729 427 296

Балансова вартiсть заборгованостi 259 1 220 2 956 5 543

*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

Заборгованiсть, що пiдлягає виплатi зв’язаним сторонам, складали:

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Зв’язанi сторони Всього Зв’язанi сторони Всього
Дочiрнi пiдприємства
Кредиторська заборгованiсть iз
внутрiшнiх розрахункiв
(включаючи аванси отриманi) 551 551 693 693
Материнське пiдприємство
Торгова кредиторська
заборгованiсть 731 169 830 677 157 635
Вiдсотковi кредити та позики
(Примiтка 10) 107 245 1 822 510 103 897 1 693 178
Iншi зв’язанi сторони
Торгова кредиторська
заборгованiсть 147 147 169 830 134 815 157 635
Аванси одержанi - 78 - 776
Вiдсотковi кредити та позики
(Примiтка 10) 1 715 265 1 822 510 1 589 282 1 693 178
Iнша кредиторська
заборгованiсть 228 116 231 630 117 863 122 743

В наведеної нижчi таблицi розкрито суми операцiй зi зв’язаним сторонами:
2017 р.
Дочiрнi Материнське Iншi зв’язанi Всього
пiдприємства пiдприємство сторони операцiй
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) (Примiтка 14) 15 - 1 697 2 614
Придбання товарiв, робiт, послуг - - - 6 794
Отримання позик - - - -
Погашення позик – основна сума - - - -
Погашення позик – вiдсотки нарахованi
та виплаченi - - - -
Iншi операцiї - - 97 700 97 700

2016 р.
Дочiрнi Материнське Iншi зв’язанi Всього
пiдприємства пiдприємство сторони операцiй
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) (Примiтка 14) 1 289 - 311 434 313 319
Придбання товарiв, робiт, послуг 7 230 - 721 37 200
Отримання позик - - - -
Погашення позик – основна сума - - - -
Погашення позик – вiдсотки нарахованi та
виплаченi - - 7 739 7 739
Iншi операцiї - - 13 090 13 090

Ключовий управлiнський персонал Компанiї
Ключовий управлiнський персонал Компанiї складається з восьми осiб та включає керiвництво та Наглядову раду Компанiї. У 2017 роцi витрати Компанiї на винагороду ключовому управлiнському персоналу склали короткостроковi виплати у сумi 5 216 тис. грн. (2016 рiк: 7 191 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2017 р. Компанiя не мала заборгованостi за виплатами ключовому управлiнському персоналу.

26. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов’язання
Податкове та iнше законодавство
Українське законодавство та нормативнi акти, якi регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль та митне законодавство продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв, як правило, є нечiткими i трактуються по рiзному мiсцевими регiональними i державними органами , а також iншими урядовими органiзацiями. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства не є поодинокими. Керiвництво вважає, що iнтерпретацiя ним вимог законодавства , якi регулюють дiяльнiсть Компанiї є правильною i Компанiя дотримувалася положень всiх нормативних актiв.
Законодавство України про трансфертне цiноутворення, яке вступило в дiю з 1 вересня 2013р. дозволяє податковим органам контролювати цiни для цiлей оподаткування та нараховувати додатковi податковi зобов'язання щодо певних операцiй платника податкiв, якщо цiна операцiї вiдрiзняється вiд ринкового рiвня цiн. Керiвництво Компанiї вважає, що застосовуванi пiдприємством цiни вiдповiдають ринковому рiвню. Тим не менш, у зв'язку з недостатньою яснiстю чинного законодавства про трансфертне цiноутворення та вiдсутнiстю судової практики, що склалася, не виключено, що податковi органи можуть зайняти позицiю по визначенню ринкових цiн в угодах Компанiї, яка буде вiдрiзнятися вiд позицiї Компанiї.
Внаслiдок цього податковi органи можуть донарахувати податковi зобов'язання, якщо пiдприємство не зможе вiдстояти свою позицiю по визначенню ринкових цiн.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснюється у повнiй вiдповiдностi iз законодавством, яке регулює її дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала та сплатила усi необхiднi податки. У випадках, коли порядок нарахування податкових зобов'язань був недостатньо чiтким, Компанiя нараховувала податковi зобов'язання на основi оцiнок керiвництва.
Судовi позови
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає стороною судових позовiв i претензiй. Податковi органи iнiцiювали позови проти Компанiї стосовно повноти нарахування податку на додану вартiсть, який Компанiя заявляла до вiдшкодування на протязi окремих перiодiв 2013-2014 рокiв. У разi задоволення позовiв податкових органiв приблизна сума виплат пов’язаних зi зменшенням заявленого Компанiєю податку на додану вартiсть складає 80 тис. грн. За оцiнкою юридичних радникiв Компанiї, iснує ймовiрнiсть задоволення позовiв податкових органiв, але така ймовiрнiсть не є високою. Зокрема, щодо податку на додану вартiсть, Компанiя має позитивну iсторiю вигравання судових позовiв вiд податкових органiв в судах всiх iнстанцiй. Як наслiдок, протягом останнiх декiлькох рокiв Компанiя завжди мала успiх в судах по пiдтвердженню вiдшкодування суми заявленого податку на додану вартiсть в повному обсязi. Вiдповiдно, у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi не було нараховане жодне забезпечення будь-яких зобов’язань, що можуть витiкати з судових тяжб з податковими органами.
За винятком позовiв, iнiцiйованих податковими органами проти Компанiї, керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть, яка може виникнути у результатi позовiв та претензiй iнших контрагентiв та регулюючих органiв, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у майбутньому.
Оренда землi
Компанiя володiє правом користування землею, на якiй розташованi її виробничi потужностi, i платить податок на землю, ставки якого щороку розраховується державою вiдповiдно до загальної площi землi та мети її використання. Вiдповiдно до п. 38.7 Пiдроздiлу 10 Роздiлу XX Податкового кодексу України (в редакцiї Закону України № 1797-VIII вiд 21.12.2016 р.) в окремiй фiнансовiй звiтностi не вiдображено нарахування земельного податку за 2015, 2016 та 2017 роки.

27. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. В зв’язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiння ризиками зосереджена i спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам Компанiї, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Процес управлiння ризиками Компанiї здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним контролем керiвництва Компанiї, при цьому всi стратегiчнi рiшення спрямовуються фактичною контролюючою стороною, й орiєнтованi на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. Згiдно з полiтикою Компанiї, похiднi фiнансовi iнструменти не використовуються для цiлей управлiння ризиками.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної дiяльностi Компанiї (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї) та фiнансової дiяльностi (пов’язаної iз залученням та погашенням процентних кредитiв та позик, деномiнованих в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї).
Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, зокрема, долар США, євро та росiйський рубль, вiдiграють значну роль у господарських операцiях Компанiї.
Офiцiйнi обмiннi курси української нацiональної валюти гривнi до долара США, євро та росiйського рубля встановленi Нацiональним банком України, були такими:

Долар США Євро Росiйський рубль

31 грудня 2017 р. 28.067223 33.495424 4.8703
Середнiй курс за 2017 рiк 26.602582 30.017112 4.5638
31 грудня 2016 р. 27.190858 28.422604 4.5113
Середнiй курс за 2016 рiк 25.554715 28.280975 3.8278
1 сiчня 2016 р. 24.000667 26.223129 3.2931
Валютний ризик Компанiї пов’язаний з монетарними активами та зобов’язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають грошовi кошти та їх еквiваленти та торгову дебiторську заборгованiсть . Станом на 31 грудня 2017 р. максимальний кредитний ризик Компанiї становив 6 330 тис. грн. (31 грудня 2016 р.: 2 698 тис.грн.).
Кредитний ризик Компанiї пов'язаний з невиконанням клiєнтами своїх зобов’язань i обмежується балансовою вартiстю торгової дебiторської заборгованостi (рядок 1125 балансу) та можливим порушенням дiяльностi Компанiї внаслiдок можливої втрати важливих клiєнтiв. Компанiя не вимагає застави за фiнансовими активами. При управлiння кредитним ризиком, що стосується торгової дебiторської заборгованостi, керiвництво Компанiї значною мiрою покладається на власний розсуд при виборi кiнцевих клiєнтiв i монiторинг їх кредитоспроможностi.
Кредитний ризик Компанiї, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами (рядки 1165 та 1167 балансу), виникає внаслiдок невиконання контрагентом своїх зобов'язань, при цьому максимальний ризик дорiвнює їх балансової вартостi на звiтну дату. Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент розмiщення коштiв мають низький ризик дефолта. Незважаючи на те, що на повернення суми заборгованостi можуть вплинути економiчнi та полiтичнi фактори, керiвництво вважає, що вiдсутнiй iстотний ризик збиткiв для Компанiї понад сформованого резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi.
Ризик лiквiдностi
Метою Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi керiвництво Компанiї значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi Компанiї та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року.

Фiнансовi зобов’язання Компанiї за строками погашення на основi договiрних недисконтованих платежiв включали:


На вимогу До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв Понад один рiк Усього
На 31 грудня 2017 р.
Вiдсотковi кредити та позики(Примiтка 10) 1 822 510 - - 1 822 510
Поточна кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги 72 263 8 778 8 789 169 830
Iншi короткостроковi зобов'язання
(стр.1620,1625,1630 та 1690 балансу) 241 759 1 625 10 024 253 408

На 31 грудня 2016 р.
Вiдсотковi кредити та позики(Примiтка 10) 1 693 178 - - 1 693 178
Поточна кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги 23 411 44 604 89 620 157 635
Iншi короткостроковi зобов'язання
(стр.1620,1625,1630 та 1690 балансу) 115 972 16 857 6 799 139 628
Указом Президента України № 133/2017 вiд 15.05.2017 р. « Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України про застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних штрафних заходiв (санкцiй)» у вiдношеннi пов’язаної сторони (ЗАТ «Трансмашхолдинг» РФ), перед якою Компанiя має значний обсяг фiнансових зобов'язань (Примiтка 10), введенi спецiальнi економiчнi санкцiї, пов'язанi з обмеженням проведення торгових операцiй на територiї України, запобiганням виведення капiталу з територiї України, i блокуванням належних їй активiв строком на 1 рiк.
Управлiння ризиком достатностi капiталу
Основна мета полiтики Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у забезпеченнi дотримання Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою пiдтримання безперервностi дiяльностi Компанiї.
Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з урахуванням змiн в економiчних умовах. Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Протягом 2017 року змiн у цiлях, полiтицi та процесах не вiдбулося.

Компанiя вважає позики i торгову кредиторську заборгованiсть та капiтал першочерговими джерелами ресурсiв капiталу:
31 сiчня 31 сiчня
2017 р. 2016 р.
Вiдсотковi кредити та позики (Примiтка 10) 1 822 510 1 693 178
Поточна кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 169 830 157 635
Мiнус: Строковi депозити - -
Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти
(Примiтка 8) (5 249) (1 973)
Чиста заборгованiсть 1 987 091 1 848 840

Усього капiтал (2 269 219) (1 899 393)
Капiтал та чиста заборгованiсть (282 128) (50 553)

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.

*суми, вiдображенi у цьому звiтi, не вiдповiдають окремiй фiнансовiй звiтностi за 2015 та 2016 роки, так як мiстять корегування (Примiтка 3)

28. Подiї пiсля звiтної дати.

Iстотнi подiї пiсля звiтної дати вiдсутнi.