Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз" за ЄДРПОУ 05763797
Територія за КОАТУУ 4412900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу за КВЕД 30.20
Середня кількість працівників 2206
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 52-Б
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 1661
первісна вартість 1001 11158 4215 1559
накопичена амортизація 1002 -11158 -4215 102
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 3626
Основні засоби: 1010 0 0 929509
первісна вартість 1011 928544 931157 929509
знос 1012 -928544 -931157 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 2218 1700 2218
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2218 1700 937014
II. Оборотні активи
Запаси 1100 75374 3174 240542
Виробничі запаси 1101 74194 3154 97018
Незавершене виробництво 1102 121 0 42948
Готова продукція 1103 1012 0 100030
Товари 1104 47 20 546
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 725 1081 70287
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1862

139

19234
з бюджетом 1135 12748 3698 64380
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 2956 0 717
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 46568 27228 840
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1973 5249 2529
Готівка 1166 280 325 31
Рахунки в банках 1167 1693 4924 2498
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 40
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 142206 40569 398569
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 1401 0
Баланс 1300 144424 43670 1335583

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 54796 54796 54796
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1954189 -2324015 503987
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -1899393 -2269219 558783
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 84037
Пенсійні зобов’язання 1505 24370 27980 27566
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 176586
Довгострокові забезпечення 1520 1593 0 559
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 25963 27980 288748
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 1693178 1822510 207218
за товари, роботи, послуги 1615 157635 169830 77292
за розрахунками з бюджетом 1620 1466 1599 1986
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1881 1881 15397
за розрахунками з оплати праці 1630 13538 18298 26774
за одержаними авансами 1635 776 78 125824
за розрахунками з учасниками 1640 11 11 11
із внутрішніх розрахунків 1645 693 551 1194
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 25933 38521 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 122743 231630 4118
Усього за розділом IІІ 1695 2017854 2284909 488052
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 144424 43670 1335583

Примітки Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2011р.
Примiтки до Балансу на 31.12.2017р. мiстяться у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складаної до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Костюченко Дмитро Миколайович
Головний бухгалтер Насвiт Олена Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз" за ЄДРПОУ 05763797
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2614 313319
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 191981 ) ( 373805 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 ( 189367 ) ( 60486 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 86449 58552
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 41953 ) ( 48971 )
Витрати на збут 2150 ( 562 ) ( 1448 )
Інші операційні витрати 2180 ( 83481 ) ( 172394 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 228914 ) ( 224747 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 25 139
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 139178 ) ( 588477 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 489 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 56 ) ( 3705 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 368612 ) ( 816790 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 6276
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 368612 ) ( 810514 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -1214 -746
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1214 -746
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1214 -746
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -369826 -811260
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 9129 57491
Витрати на оплату праці 2505 95036 93454
Відрахування на соціальні заходи 2510 22758 19781
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 112845 33709
Разом 2550 239768 204435
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 219184684 219184684
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 219184684 219184684
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1.68 -3.7
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1.68 -3.7
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2011р.
Примiтки до Звiту про фiнансовi результати за 12 мiсяцiв 2017 р. мiстяться у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складаної до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Костюченко Дмитро Миколайович
Головний бухгалтер Насвiт Олена Василiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз" за ЄДРПОУ 05763797
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

119992

326491
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 197 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 436 514
Надходження від повернення авансів 3020 987 1403
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 25 139
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1882 824
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 5200 4673
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 3373 )

( 140520 )
Праці 3105 ( 73165 ) ( 84088 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9260 ) ( 28372 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 17043 ) ( 27100 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2165 ) ( 10452 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 8 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 20454 ) ( 46303 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3259 -2799
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 20 1050
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 36 ) ( 99 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -16 951
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 7739 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -7739
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3243 -9587
Залишок коштів на початок року 3405 1973 10135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 33 1425
Залишок коштів на кінець року 3415 5249 1973

Примітки Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2011р.
Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 12 мiсяцiв 2017 р. мiстяться у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складаної до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Костюченко Дмитро Миколайович
Головний бухгалтер Насвiт Олена Василiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз" за ЄДРПОУ 05763797
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Непрямий метод складання Звiту про рух грошових коштiв в ПАТ "Луганськтепловоз" не використовується, так як використовується прямий метод складання.
Керівник Костюченко Дмитро Миколайович
Головний бухгалтер Насвiт Олена Василiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Луганськтепловоз" за ЄДРПОУ 05763797
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 54796 0 0 0 -1954189 0 0 -1899393
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 54796 0 0 0 -1954189 0 0 -1899393
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -368612 0 0 -368612
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 -1214 0 0 -1214
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -369826 0 0 -369826
Залишок на кінець року 4300 54796 0 0 0 -2324015 0 0 -2269219

Примітки Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2011р.
Примiтки до Звiту про власний капiтал за 12 мiсяцiв 2017 р. мiстяться у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складаної до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керівник Костюченко Дмитро Миколайович
Головний бухгалтер Насвiт Олена Василiвна