Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 1599 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 2283310 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 2284909 X X
Опис: ПАТ "Луганськтепловоз" не має непогашеної частини боргу по кредитам банку. Зобов'язань за цiнними паперами, у тому числi за облiгацiями, векселями, фiнансовими iнвестицiями у корпоративнi права не має. Зобов’язання Товариства на загальну суму 2 284 909,000 тис. грн. станом на 31.12.2017 р. згiдно облiковiй бухгалтерськiй iнформацiї.