Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Вiковий склад обладнання по товариству «Луганськтепловоз» на 01.01.2018 р. (бух. облiк МСФЗ): 1. Металорiжуще обладнання – 610од., у тому числi: до 5 р. - 1од. (0,2%); 5-10р. - 8од. (1,3%); 10–15р. – 3од. (0,5%); вищ. 20 р. – 598од. (98,00%). 2. Ковально-пресове обладнання – 193од., у тому числi: до 5р. – 1од.(0,5%); 15–20р. – 1од. (0,5%),;вищ. 20р. – 191 од. (99,00%). 3. Пiдйомно-транспортне обладнання – 282 од., у тому числi: до 5р. – 11од. (3,9%); 10–15 р. – 4од. (1,4%); вищ. 20р. – 267од. (95,00%). 4. Деревообробне обладнання – 15 од., у тому числi: вищ. 20р. – 15од. (100,0%). 5. Ливарне обладнання – 22 од., у тому числi: 10-15р. – 2од. (9,1%); вищ. 20р. – 20од. (91,0%). 6. Iнше обладнання – 195 од., у тому числi: до 5р. – 5од. (2,6%); 5–10р. – 2од. (1,0%); 10–15р. – 7од. (3,6%); 15–20р. – 4од. (2,1%); вищ. 20р. – 177од. (90,8%). 7. Автомобiльний транспорт – 83од.; у тому числi: до 5р. – 9од. (6,0%); 5-10р. – 3од. (3,6%); 10-15р. - 11од. (13,3%); 15-20р. – 7од. (8,4%); вищ. 20р. – 57од. (69,0%). 8. Зварювальне обладнання – 81од., у тому числi: до 5р. – 26од. (32,10%); 5-10р. – 38од. (46,9%); 10-15р. – 7од. (8,6%); 15-20р. - 1од. (1,2%); вищ. 20р. – 9од. (11,0%). 9. Енергетичне обладнання – 308од., у тому числi: до 5р. – 55од. (17,9%); 5-10р. – 25од. (8,1%); 10-15р. – 24од. (7,8%); 15-20р. – 9од. (2,9%); вищ. 20р. – 195од. (63,0%). 10. Будинки та споруди – 218од., у тому числi: до 5р. - 1од. (0,5%); 15-20р. – 4од. (1,8%); вищ. 20р. – 213од. (98,0%). Пiдсумок: 2 007од., у тому числi обладнання до 5р. – 105од. (5,2%); 5-10р. – 76од. (3,8%); 10-15р. – 58од. (2,9%); 15-20р. – 26од. (1,3%); вищ. 20р. – 1 742од. (87,0%). * iншi основнi засоби основного виробництва, допомiжного виробництва та об'єкти соцiально-побутового призначення в розрахунках не використовуються. Ступень використання технологiчного обладнання в основному вробництвi: металорiжуче - 0%; ковальське-пресове - 0%. Наявнiсть та використання виробничих потужностей пiдприємства склало з основних видiв продукцiї: потужнiсть -0; використання - 0%. Первiсна вартiсть власних основних засобiв на кiнець перiоду становить 0 тис. грн. Знос металообробного обладнання, становить – 92,2 %. ДОВIДКА про знос обладнання по товариству «Луганськтепловоз» на 01.01.2018 рiк.* (бух. облiк МСФЗ): 1. Металорiжуще обладнання – 610 од. – знос - 61 723 656,31 грн.; 2. Ковально-пресове обладнання – 193 од. – знос - 25 470 032,90 грн.; 3. Пiдйомно-транспортне обладнання – 282 од. – знос - 20 285 587,88 грн.; 4. Деревообробне обладнання – 15 од. – знос - 307 128,62грн.; 5. Ливарне обладнання – 22 од. – знос - 1 703 429,71 грн.; 6. Iнше обладнання – 195 од. – знос - 22 153 614,75 грн.; 7. Автомобiльний транспорт – 83 од. – знос - 5 516 064,53 грн.; 8. Зварювальне обладнання – 81 од. – знос - 10 177 624,32 грн.; 9. Енергетичне обладнання – 308 од. – знос - 44 350 642,55 грн.; 10. Будинки та споруди – 218 од. – знос - 593 422 312,20 грн.; ____________________________________________________ Пiдсумок: 2 007 од. – знос - 593 422 312,20 грн. * iншi основнi засоби основного виробництва, допомiжного виробництва та об'єкти соцiально-побутового призначення в розрахунках не використовуються. Суттєви змiни у вартостi основних засобiв товариства: згiдно Наказу Генерального директора № 222а вiд 26.09.2017 року "Про знецiнення активiв", станом на 31.12.2015 року зроблено знецiнення основних засобiв