Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -2269219 -1899393
Статутний капітал (тис. грн.) 54796.1 54796.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 54796.1 54796.1
Опис Методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється згiдно Рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Про схвалення методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих, активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31 .03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. Визначення вартостi чистих активiв проведено за формулою: Чистi активи = Активи - Зобов'язання Враховуючи показники, вартiсть чистих активiв ПАТ "Луганськтепловоз" склала: - за 2016 рiк: - 1 899 393 тис. грн., що вартiсть чистих активiв має вiд’ємне значення; - за 2017 рiк: - 2 269 219 тис. грн., що вартiсть чистих активiв має вiд’ємне значення.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за 2017 рiк має вiд’ємне значення 2 269 219 тис. грн., що менше зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу Товариства, який складає 54 796,1 тис. грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.