Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергiївна 659976 9.56612286595 659976
Директор Хотинський Олексiй Юрiйович 2458044 35.62849393602 2458044
Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович
Член наглядової ради Хотинський Юрiй Олегович
Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович
Усього 3118020 45.19461680197 3118020