Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Консолідованa річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 27320
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068, Україна, 0617204211
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 5366 3695 0
первісна вартість 1001 7583 8688 0
накопичена амортизація 1002 2217 4993 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 6444350 7033627 0
первісна вартість 1011 10314832 11414431 0
знос 1012 3870482 4380804 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 26824 26744 0
первісна вартість 1016 35061 36671 0
знос 1017 8237 9927 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

35178

35933

0
інші фінансові інвестиції 1035 1545 1546 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 120717 115505 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 205369 418867 0
Усього за розділом I 1095 6839349 7635917 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13308727 14365601 0
Виробничі запаси 1101 3815509 4218462 0
Незавершене виробництво 1102 8507188 8921359 0
Готова продукція 1103 969930 1206139 0
Товари 1104 16100 19641 0
Поточні біологічні активи 1110 165 87 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1121133 3195027 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

581123

562501

0
з бюджетом 1135 49041 270757 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 47 24 0
з нарахованих доходів 1140 375 490 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 322809 359056 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 559935 9313 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 2352855 2756289 0
Готівка 1166 1672 1591 0
Рахунки в банках 1167 2349829 2752625 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 115410 88081 0
Усього за розділом II 1195 18411573 21607202 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 110 338 0
Баланс 1300 25251032 29243457 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 280529 280529 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 122128 121682 0
Додатковий капітал 1410 502059 522693 0
Емісійний дохід 1411 417258 422565 0
Накопичені курсові різниці 1412 84772 99407 0
Резервний капітал 1415 71251 71315 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15405679 18440600 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 2852 ) ( 3539 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 -63652 -51847 0
Усього за розділом I 1495 16315142 19381433 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 18476 15686 0
Пенсійні зобов’язання 1505 76913 65342 0
Довгострокові кредити банків 1510 359177 369971 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1735357 1891259 0
Довгострокові забезпечення 1520 71923 71244 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 914966 1328767 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 3176812 3742269 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 874166 804356 0
Векселі видані 1605 103 103 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 19323 57665 0
за товари, роботи, послуги 1615 661396 533649 0
за розрахунками з бюджетом 1620 186195 208736 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 158958 176777 0
за розрахунками зі страхування 1625 33017 40605 0
за розрахунками з оплати праці 1630 93344 119991 0
за одержаними авансами 1635 2781277 3279571 0
за розрахунками з учасниками 1640 55356 98133 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 59284 63235 0
Доходи майбутніх періодів 1665 971486 884415 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 24131 29296 0
Усього за розділом IІІ 1695 5759078 6119755 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 25251032 29243457 0

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А.Войтенко
Головний бухгалтер А.О.Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 15150429 10546323
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6687998 ) ( 4137864 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 8462431 6408459
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8388733 9991344
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 1246056 ) ( 1042826 )
Витрати на збут 2150 ( 896893 ) ( 779587 )
Інші операційні витрати 2180 ( 9121302 ) ( 11026291 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 5586913 3551099
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 124 9187
Інші фінансові доходи 2220 5699 21501
Інші доходи 2240 479345 255137
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 205672 ) ( 190164 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 924 ) ( 1 )
Інші витрати 2270 ( 1678730 ) ( 893075 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 4186755 2753684
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1082581 -709587
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 3104174 2044097
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -34 193281
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 21313 60090
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 489 -13375
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 21768 239996
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 21768 239996
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3125942 2284093
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

3097889

2089523
неконтрольованій частці 2475 6285 -45426
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

3112984

2240363
неконтрольованій частці 2485 12959 43744
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 5860340 5228253
Витрати на оплату праці 2505 2352259 1835048
Відрахування на соціальні заходи 2510 498880 390454
Амортизація 2515 804089 850296
Інші операційні витрати 2520 10906682 12352079
Разом 2550 20422250 20656130
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2077710 2077736
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2077710 2077736
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1494.03 983.8
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1494.03 983.8
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 30

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

7718808

4528702
Повернення податків і зборів 3005 822257 1045827
у тому числі податку на додану вартість 3006 822248 1045485
Цільового фінансування 3010 35238 29616
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 230 122
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6327857 6422802
Надходження від повернення авансів 3020 139303 45113
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 105008 116225
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 255
Надходження від операційної оренди 3040 6240 8321
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 617594 576753
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1903904 ) ( 1657770 )
Праці 3105 ( 1860486 ) ( 1479158 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 541513 ) ( 437374 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 944407 ) ( 2528476 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 478448 ) ( 1972907 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 7076 ) ( 5204 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 458883 ) ( 550365 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 7756071 ) ( 6472213 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 46197 ) ( 57746 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 19976 ) ( 26373 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1182501 ) ( 1023219 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1517250 -908715
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 28169
необоротних активів 3205 24664 3019
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 239 14291
дивідендів 3220 2129 275
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 5647 1409
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 300 0
Інші надходження 3250 34735 43801
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 501511 )
необоротних активів 3260 ( 1022879 ) ( 652497 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 8267 ) ( 1969 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 15 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -963432 -1065028
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 99862 9285
Отримання позик 3305 1011734 3582570
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 30450 3196
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 95242 ) ( 10789 )
Погашення позик 3350 1087001 470334
Сплату дивідендів 3355 ( 25112 ) ( 25491 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 106700 ) ( 108751 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 15727 ) ( 5196 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -187736 2974490
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 366082 1000747
Залишок коштів на початок року 3405 2352855 1273420
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 37352 78688
Залишок коштів на кінець року 3415 2756289 2352855

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 280529 122128 491729 71251 15369225 0 -2852 16332010 -79694 16252316
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 10316 0 33220 0 0 43536 16047 59583
Інші зміни 4090 0 0 14 0 3234 0 0 3248 -5 3243
Скоригований залишок на початок року 4095 280529 122128 502059 71251 15405679 0 -2852 16378794 -63652 16315142
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 3097889 0 0 3097889 6285 3104174
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -29 15124 0 0 0 0 15095 6674 21769
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -29 0 0 0 0 0 -29 -5 -34
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 14635 0 0 0 0 14635 6679 21314
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 489 0 0 0 0 489 0 489
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -62338 0 0 -62338 0 -62338
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 64 -64 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 -95242 -95242 0 -95242
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 5307 0 0 0 94555 99862 0 99862
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -478 201 0 277 0 0 0 -797 -797
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 61 2 0 -843 0 0 -780 -357 -1137
Разом змін у капіталі 4295 0 -446 20634 64 3034921 0 -687 3054486 11805 3066291
Залишок на кінець року 4300 280529 121682 522693 71315 18440600 0 -3539 19433280 -51847 19381433

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський