Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кидалова Наталя Григорiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.05.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31088991
Місцезнаходження емітента
02002 Україна м. Київ м. Київ Степана Сагайдака, 101
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 517-03-33 517-03-92
Електронна поштова адреса емітента
NEW_Technologi@ukr.net
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
(дата)
Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України № 82   30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці http://31088991.smida.gov.ua в мережі Інтернет 30.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)