Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" за ЄДРПОУ 31088991
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління за КОДУ 07794
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників (чол.) 7    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 02002, Україна, м. Київ, Степана Сагайдака, 101
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2012
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 24 50
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5453.7 5286.7
- первісна вартість 031 7923.7 7900.5
- знос 032 ( 2470 ) ( 2613.8 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0
- первісна вартість 036 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0
Інші необоротні активи 070 0
Усього за розділом I 080 5477.7 5336.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 75.4 20.3
Поточні біологічні активи 110 0
Готова продукція 130 4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 126.2 68.1
- первісна вартість 161 126.2 68.1
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 10.7 11.6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 161.7 159.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 4.8 0.2
- у тому числі в касі 231 0
- в іноземній валюті 240 38 38
Інші оборотні активи 250 42.9 38.7
Усього за розділом II 260 459.7 340.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0
Баланс 280 5937.4 5677.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 342.6 342.6
Додатковий вкладений капітал 320 6104.8 6104.8
Резервний капітал 340 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1953.8 -2123.6
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( )
Усього за розділом I 380 4493.6 4323.8
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 139.5 139.5
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1013.2 968.1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 96.7 22.7
- зі страхування 570 5.9 0.9
- з оплати праці* 580 10.6 4.3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0
Інші поточні зобов'язання 610 177.9 218.1
Усього за розділом IV 620 1304.3 1214.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0
Баланс 640 5937.4 5677.4
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці


Примітки
Керівник Кидалова Н.Г.
Головний бухгалтер Захарчук О.М.Звіт про фінансові результати
за 31.12.2012 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 862.8 518.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 141 ) ( 86.4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 721.8 431.8
Інші операційні доходи 040 60.4 0
Інші доходи 050 2.9 1.6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 785.1 433.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080
Інші операційні витрати 090 ( 954.8 ) ( 212.8 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 954.8 ) ( 212.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -169.7 ) ( 220.6 )
Податок на прибуток 140 ( 0.1 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -169.8 ) ( 220.6 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0


Примітки
Керівник Кидалова Н.Г.
Головний бухгалтер Захарчук О.М.