Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23.02.2001 111/1/01 Державнаї комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA1002771004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1.85 185200 342620 100
Опис На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про випуск акцiй у документарнiй формi зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23 лютого 2001року за № 111/1/01 анульовано у зв'язку з отриманням нового свiдоцтва.
 
28.12.2010 1236/1/10 Державнаї комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку - Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.85 185200 342620 100
Опис У 2010роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну. На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про випуск акцiй у бездокументарнiй формi зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 28.12.2010 року за № 1236/1/10 анульовано у зв'язку з отриманням нового свiдоцтва. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям Товариства у бездокументарнiй формi iснування не присвоювався.
 
28.12.2010 1236/1/10 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку - Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.85 185200 342620 100
Опис На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля акцiями Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про випуск акцiй у бездокументарнiй формi зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 28.12.2010 року за № 1236/1/10 видано 17.08.2012 р. у зв'язку iз змiною найменування Товариства. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям Товариства у бездокументарнiй формi iснування не присвоювався.