Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.06.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв: 1.1. Затвердження Протоколу реєстрацiйної комiсiї; 1.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 1.3. Обрання лiчильної комiсiї; 1.4. Затвердження порядку денного загальних зборiв; 1.5. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 р. 3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 4. Про розподiл прибутку за 2011 рiк та план розподiлу прибутку на 2012 рiк. 5. Про звiльнення директора Комаровського О.В. та призначення директора товариства Кидаловой Н.Г. 6. Змiна найменування Товариства та внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 7. Про надання повноважень щодо визначення дати припинення ведення реєстру випуску акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний формувався директором Товариства, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного прийнято рiшення: 1.1. Затвердити Протокол реєстрацiйної комiсiї. 1.2. Обрати Панасовського Валерiя Вячеславовича Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Алмоммедову Юлiю Валерiївну секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 1.3. Обрати Комаровського О.В. головою лiчильної комiсiї загальних зборiв, членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв не обирати. 1.4. Затвердити запропонований порядок денний простим голосуванням. 1.5. Затвердити запропонований регламент чергових загальних зборiв. З другого питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 р. З третього питання порядку денного прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011рiк. З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: У зв'язку з наявнiстю збиткiв за звiтний перiод у розмiрi 35,4 тис.грн., дивiденди за результатами роботи у 2011 роцi не нараховувати та не виплачувати. Крiм того пропонується наступний план розподiлу прибутку на 2012рiк: фонд розвитку виробництва - 50 %, резервний фонд - 5 %, фонд соцкульта - 15 %, фонд дивiдендiв - 30 %. З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: 5.1. Задовольнити заяву Комаровського Олександра Васильовича щодо звiльнення з займаної посади за власним бажанням. 5.2. Призначити Кидалову Наталю Григорiвну директором товариства, та надати повноваження згiдно з Статутом. З шостого питання порядку денного прийнято рiшення: 6.1. Визначити тип товариства як "Приватне акцiонерне товариство" та встановити нове найменування товариства, як: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ". 6.2. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити новопризначеному директору товариства Кидаловiй Наталiї Григорiвнi пiдписати нову редакцiю Статуту вiд iменi акцiонерiв та виконати необхiднi дiї щодо її реєстрацiї у державних органах. З сьомого питання порядку денного: Надати новопризначеному директору товариства Кидаловiй Наталiї Григорiвнi повноваження щодо визначення нової дати припинення ведення реєстру випуску акцiй, щодо якого 17 листопада 2010 року прийнято рiшення про дематерiалiзацiю та провести процедуру дематерiалiзацiї акцiй товариства вiдповiдно до повноважень, наданих виконавчому органу, загальними зборами акцiонерiв 17 листопада 2010 року.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.02.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Питання про звiльнення з посади директора Товариства Панасовського В.В. та призначення директора Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок денний формувався директором Товариства, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного прийнято рiшення: 1.1. Обрати Панасовського Валерiя В'ячеславовича Головою Загальних зборiв учасникiв Товариства та Алмоммедову Юлiю Валерiївну секретарем Загальних зборiв учасникiв Товариства. 1.2. Надати повноваження лiчильної комiсiї головi та секретарю загальних зборiв. 1.3. Затвердити наступний регламент загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; - спiвдоповiдь - 5 хвилин; - виступи в дебатах - 3 хвилини; - вiдповiдi на запитання - 3 хвилини. Проведення голосування по усiм питанням порядку денного вiдбувається шляхом пiдняття карток. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. З другого питання порядку денного прийнято рiшення: А). Звiльнити з посади директора ПАТ "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" Панасовського Валерiя В'ячеславовича з 21.02.2012 року. Б). Призначити на посаду директора ПАТ "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" Комаровського Олександра Васильовича з 22.02.2012 року.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.