Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кидалова Наталя Григорiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА 515005 20.08.1997 виданий Якимiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
Рік народження** 1972
Освіта** Вища, Нацiональна академiя Ярослава Мудрого, правознавець
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** СТОВ "УРОЖАЙ", юрисконсульт.
Опис Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення про обрання посадової особи прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол № 1 вiд 04 липня 2012 року. Загальний стаж роботи - 14 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Працювала з 2005 року по 2011 рiк на посадi начальника юридичного вiддiлу апарату Якимiвської райдержадмiнiстрацiї в Запорiзькiй областi. З 08.12.2011 по 09.04.2012 року на посадi юрисконсульта СТОВ "УРОЖАЙ". На iнших пiдприємствах посади не обiймає.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарчук Ольга Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА 043250 26.09.1995 виданий Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi
Рік народження** 1971
Освіта** Вища; Нацiональний аграрний унiверситет, кiбернетик-економiст
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Берке Пластiк Україна", головний бухгалтер.
Опис Повноваження та обов'язки: забезпечення ведення бухгалтерського облiку, контролю за вiдображенням на рахунках, бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй, складання звiтностi пiдприємства, її пiдписання та подання в установленi строки в компетентнi органи. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Була призначена на посаду головного бухгалтера згiдно з наказом директора № 66-К вiд 17.07.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 12 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад - бухгалтер, головний бухгалтер. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - головний бухгалтер; ТОВ "Берке Пластiк Україна", м. Київ, вул. Степана Сагайдака, 101.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.