Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Догорян Леонiд Григорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 679308 Самарський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Рік народження** 1952
Освіта** вища, Львiвський торговельно-економiчний iнститут
Стаж керівної роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Державне пiдприємство плодоовочевої торгiвлi, директор
Опис Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Ради. Генеральний директор є пiдзвiтним Зборам та Радi i органiзовує виконання їх рiшень.Посадова особа емiтента за звiтний перiод не отримав винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа емiтента не займає iнших посад. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коряченко Людмила Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 882183 АНД РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Рік народження** 1949
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер, ВАТ "Ревень"
Опис Посадова особа емiтента за звiтний перiод не отримала винагороду за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа емiтента не займає iнших посад. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.