Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" за ЄДРПОУ 00191230
Територія за КОАТУУ 2310136600
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Середня кількість працівників 16355
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Заводський, Запорiзька область, 69008, (061) 218-33-01
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 265 9776 0
первісна вартість 1001 265 12377 0
накопичена амортизація 1002 0 -2601 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1252004 1709128 0
Основні засоби: 1010 7843516 7349024 0
первісна вартість 1011 7843516 8228936 0
знос 1012 0 -879912 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 6123 6123 0
первісна вартість 1016 6123 6123 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 1059 944 0
первісна вартість 1021 1059 1116 0
накопичена амортизація 1022 0 -172 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 1408503 1358607 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6003 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 1569 951 0
Усього за розділом I 1095 10519042 10434553 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1325222 2391287 0
Виробничі запаси 1101 967737 964347 0
Незавершене виробництво 1102 335222 438796 0
Готова продукція 1103 17797 983847 0
Товари 1104 4466 4297 0
Поточні біологічні активи 1110 6687 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 12761 2754 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 559568 547938 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

33062

53827

0
з бюджетом 1135 954608 624377 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 161 0 0
з нарахованих доходів 1140 1156 54 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16754 22414 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 2000 2000 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 108996 216491 0
Готівка 1166 42 29 0
Рахунки в банках 1167 108226 196811 0
Витрати майбутніх періодів 1170 37016 100821 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 5320 8777 0
Усього за розділом II 1195 3063150 3970740 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 265 265 0
Баланс 1300 13582457 14405558 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 660920 660920 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5136909 4558201 0
Додатковий капітал 1410 117193 40323 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 506200 506200 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -101523 462450 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 6319699 6228094 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 431687 454105 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 262000 268400 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 6160 0
Довгострокові забезпечення 1520 622812 774442 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 1094 867 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1317593 1503974 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1260879 1095649 0
Векселі видані 1605 111031 20000 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 4522 0
за товари, роботи, послуги 1615 3569399 3430539 0
за розрахунками з бюджетом 1620 18334 28946 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 1536 0
за розрахунками зі страхування 1625 18565 17047 0
за розрахунками з оплати праці 1630 44611 42409 0
за одержаними авансами 1635 561824 1713709 0
за розрахунками з учасниками 1640 13974 13974 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 68203 71952 0
Доходи майбутніх періодів 1665 721 878 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 277624 233865 0
Усього за розділом IІІ 1695 5945165 6673490 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 13582457 14405558 0

Примітки д/н
Керівник Божко Руслан Анатолійович
Головний бухгалтер Михайська Наталя Вікторівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" за ЄДРПОУ 00191230
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13579218 15560415
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 12284971 ) ( 14990350 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 1294247 570065
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 487026 244972
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 384564 ) ( 388872 )
Витрати на збут 2150 ( 790424 ) ( 653881 )
Інші операційні витрати 2180 ( 240756 ) ( 753794 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 365529 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 981510 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 126679 35147
Інші доходи 2240 27276 161340
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 459715 ) ( 290124 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 8619 ) ( 675340 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 51150 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 1750487 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -42954 144962
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 8196 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 1605525 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -27247 1709749
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 -91555 15193
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -118802 1724942
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -19001 275991
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -99801 1448951
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -91605 -156574
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 9459773 10927803
Витрати на оплату праці 2505 1192023 1156427
Відрахування на соціальні заходи 2510 439156 436023
Амортизація 2515 854808 677550
Інші операційні витрати 2520 2824580 3592168
Разом 2550 14770340 16789971
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2643681779 2643681779
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2643681779 2643681779
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 -0.6
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 -0.6
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки У звязку з обмеженим форматом поля, дані у рядках 2610,2615 відповідають наступним показникам: Рядок 2610, Розділу IV, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітній період становить 0,003. Рядок 2610, Розділу IV, чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за аналогічний період попереднього року становить (0,607). Рядок 2615, Розділу IV, скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за звітній період становить 0,003. Рядок 2615, Розділу IV, скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію за аналогічний період попереднього року становить (0,607). Інформація у рядку 2650 відсутня, оскільки дивіденди за попередній та звітний період не виплачувались.
Керівник Божко Руслан Анатолійович
Головний бухгалтер Михайська Наталя Вікторівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" за ЄДРПОУ 00191230
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5937526

4285780
Повернення податків і зборів 3005 1853878 1326001
у тому числі податку на додану вартість 3006 1853878 1325999
Цільового фінансування 3010 173 193
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 15
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9958728 12440421
Надходження від повернення авансів 3020 15364 47
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 859 415
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 332650 160672
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 10918420 )

( 10418314 )
Праці 3105 ( 988511 ) ( 971312 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 482247 ) ( 482044 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 302120 ) ( 295595 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 95 ) ( 2041 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4228923 ) ( 4825599 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 62217 ) ( 2314 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 181038 ) ( 175964 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 935702 1042387
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 35676
необоротних активів 3205 1093 17121
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 122505 1764
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 122406 ) ( 1176 )
необоротних активів 3260 ( 447884 ) ( 240702 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -446692 -187317
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 58349 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 53315 168791
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 223155 724044
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 176639 ) ( 185014 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 92894 ) ( 108899 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -381024 -849166
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 107986 5904
Залишок коштів на початок року 3405 108996 102124
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -491 968
Залишок коштів на кінець року 3415 216491 108996

Примітки д/н
Керівник Божко Руслан Анатолійович
Головний бухгалтер Михайська Наталя Вікторівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" за ЄДРПОУ 00191230
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 660920 5136909 0 506200 49260 0 0 6353289
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 117193 0 -150783 0 0 -33590
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 660920 5136909 117193 506200 -101523 0 0 6319699
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 8196 0 0 8196
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -22888 -76870 0 -43 0 0 -99801
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -555820 0 0 555820 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -578708 -76870 0 563973 0 0 -91605
Залишок на кінець року 4300 660920 4558201 40323 506200 462450 0 0 6228094

Примітки д/н
Керівник Божко Руслан Анатолійович
Головний бухгалтер Михайська Наталя Вікторівна