Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Iрина Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1987
5)Освіта** неповна вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 1
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Новi технологiї.
8)дата обрання та термін, на який обрано 26.07.2013, на три роки
9)Опис Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Загальними зборами акцiонерiв 26.07.2013 року було прийнято рiшення призначити з 29.07.2013 р. на посаду директора Марчук Iрину Олександрiвну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 3 роки, у тому числi стаж керiвної роботи - 1 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник головного бухгалтера. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данилюк Вiра Петрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** гол.бухгалтер ТОВ "Мегаполiс ЛТД".
8)дата обрання та термін, на який обрано 01.04.2013, безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки: забезпечення ведення бухгалтерського облiку, контролю за вiдображенням на рахунках, бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй, складання звiтностi пiдприємства, її пiдписання та подання в установленi строки в компетентнi органи. Була призначена на посаду головного бухгалтера згiдно з наказом директора № 92-К вiд 01.04. 2013 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 37 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.