Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.07.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 5. Розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 7. Про припинення повноважень Директора Товариства. 8. Про обрання Директора Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного, - Директор, акцiонер. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi Данилюк В.П., Гончаров О.М. Встановити, що повноваження лiчильної комiсiї припиняються з моменту закриття цих загальних зборiв. З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора Товариства за 2012 рiк. З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: Не розглядати дане питання у зв'язку з тим, що ревiзiйна комiсiя не створювалась. З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть, Товариства за 2012 рiк. З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: Збиток, отриманий в 2012 роцi, у розмiрi 169,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк: 1) складське господарство; 2) надання в оренду та експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: Припинити з 26.07.2013 р. повноваження Директора Товариства Кидалової Н.Г. З 8-го питання порядку денного прийняте рiшення: Обрати з 29.07.2013 р. директором Товариства Марчук Iрину Олександрiвну .
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.