Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5286.7 5219 0 0 5286.7 5219
будівлі та споруди 5286.7 5219 0 0 5286.7 5219
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5286.7 5219 0 0 5286.7 5219
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 30 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв - 7899,3 тис. грн. Ступiнь їх зносу - 33,93% Ступiнь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 2680,3 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Обмежень на використання майна Товариства немає.