Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" за ЄДРПОУ 31088991
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Діяльність екстериторіальних організацій і органів за КВЕД 99.00
Середня кількість працівників (чол.) 6    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 02002, м. Київ, Степана Сагайдака, 101, (044) 517-03-33
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2013
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 50 61.2
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5286.7 5219
- первісна вартість 031 7900.5 7899.3
- знос 032 ( 2613.8 ) ( 2680.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035
- первісна вартість 036
- накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 5336.7 5280.2
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 20.7 2.7
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130 4 3.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 68.1 70.1
- первісна вартість 161 68.1 70.1
- резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 11.3 1.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 159.8 273.7
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.2 8.9
- у тому числі в касі 231
- в іноземній валюті 240 38 38
Інші оборотні активи 250 38.6 29.3
Усього за розділом II 260 340.7 427.5
III. Витрати майбутніх періодів 270
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 5677.4 5707.7

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 342.6 342.6
Додатковий вкладений капітал 320 6104.8 6104.8
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2123.6 -2184.9
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Усього за розділом I 380 4323.8 4262.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 139.5 139.5
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 968 960.6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 22.7 6.8
- зі страхування 570 0.9 3.9
- з оплати праці* 580 4.3 6.1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 218.2 328.3
Усього за розділом IV 620 1214.1 1305.7
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 5677.4 5707.7
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці


Примітки
Керівник Марчук Iрина Олександрiвна
Головний бухгалтер Данилюк Вiра ПетрiвнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2013 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 953.7 518.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 158.9 ) ( 86.4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 794.8 431.8
Інші операційні доходи 040
Інші доходи 050 1.6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 794.8 433.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080
Інші операційні витрати 090 ( 793.6 ) ( 212.8 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( ) ( )
Вписуваний рядок: 092 ( ) ( )
Інші витрати 100 ( ) ( )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 793.6 ) ( 212.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( 1.2 ) ( )
Податок на прибуток 140 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( 1.2 ) ( 220.6 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( ) ( )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202


Примітки
Керівник Марчук Iрина Олександрiвна
Головний бухгалтер Данилюк Вiра Петрiвна