Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Державне пiдприємство "Запорiзький коксохiмiчний завод" введено в експлуатацiю 15 квiтня 1934 року. Його будiвництво безпосередньо пов`язано iз спорудженням енергетичної бази України -Днiпровської гiдроелектростанцiї та металургiйного комплексу м. Запорiжжя.
У 1940 роцi завод досяг своєї проектної потужностi та виробляв 12 видiв продукцiї. Пiд час Великої Вiтчизняної вiйни завод було повнiстю зруйновано. Вiдновлення виробництва почалося у жовтнi 1943 року та завершилося у 1951 роцi. У 1953-1957 роках продовжувалося розширення виробничих потужностей i завод вже випускав 42 найменування продукцiї. У 1980-1982 роках здiйснена третя реконструкцiя заводу та його технiчне переоснащення у зв`язку iз зносом основних фондiв. Для вирiшення екологiчних проблем були спорудженi та впровадженi новi установки. У листопадi 1993 року Державне пiдприємство "Запорiзький коксохiмiчний завод" в процесi корпоратизацiї перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорожкокс". Починаючи з 1994 року виробництво на пiдприємствi стало безвiдходним. Було припинено вивiз хiмiчних вiдходiв та налагоджено виробництво з них виробничих палив, пластифiкатора бетону та iншої продукцiї. Налагоджено виробництво бензину А 76. У 2000 роцi пiсля впровадження системи знезаражування госппобутових та зливних вод, пiдприємство стало працювати iз замкнутим циклом оборотного водопостачання. Виконаний великий комплекс робiт, пов`язаний зi зниженням викидiв забруднюючих речовин в атмосферу. У 2002-2003 роках на пiдприємствi зданий в експлуатацiю котельний комплекс виробництвом 100т/г власної пари, впроваджена технологiя виробництва високооктанових бензинiв марок А 92 i А 95, бензолу для синтезу вищого ґатунку та iншi. У 2003 роцi побудована та впроваджується установка отримання гранульованого електродного пеку. У 2004 роцi освоєне обладнання для отримання гранульованого електродного пеку продуктивнiстю 24 000 тон пеку вугiльного електродного гранульованого на рiк. У 2006 роцi запущено в експлуатацiю обладнання теплового знешкоджування та утилiзацiї димових газiв вiд коксової батареї № 2 з котлом-утилiзатором РК 85-40/440-180. У 2007 роцi в зв`язку з введенням на товариствi енергогенеруючих потужностей створений в органiзацiйну структуру пiдприємства котлотурбiнний цех. У 2008 роцi вiдбувся пуск в експлуатацiю турбогенератора напругою 6 МВт, який забезпечує пiдприємство 40% споживаючої електроенергiї. У 2008 роцi здiйснено монтаж компресорної станцiї на базi гвинтових машин свiтового лiдера в виробництвi компресорiв – компанiї Atlas Copko (Бельгiя). Реалiзацiя даного проекту дала можливiсть забезпечити в повному обсязi потребу пiдприємства в стисненому повiтрi. У 2010 роцi вiдбувся пуск в експлуатацiю турбогенератора №2 напругою 6 МВт., який збiльшує забезпечення пiдприємства споживаючої електроенергiї до 60%.
На сьогоднiшнiй день ПАТ "Запорiжкокс" має комплекс коксохiмiчного виробництва, перероблення вугiлля, випiкання коксу, уловлювання та перероблення продуктiв коксування. З лютого 2011 року ПАТ "Запорiжкокс" на коксових батареях № 5 та № 6 випускає кокс полiпшеної якостi, а з 2012 року коксовий цех товариства повнiстю перейшов на виробництво коксу полiпшеної якостi.
В 2013 роцi ПАТ «Запорiжкокс» почав випуск нової продукцiї – кокса доменного класу +80мм (Кокс Литейный ПАО «Запорожкокс» Опытная партия) та розчинника марки «Арома».
Реорганiзацiї товариства у виглядi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.
ПАТ "Запорiжкокс" працює за такою виробничою структурою –
Основнi цеха:
- вуглепiдготовчий;
- коксовий;
- уловлювання хiмiчних продуктiв коксування;
- сiркоочистки;
- ЦСВП;
Допомiжнi цеха:
- ремонтний;
- енергоцех;
- котлотурбiнний;
- залiзничний;
- ЦАТП;
- безрейкового транспорту;
- центральна заводська лабораторiя;
- ВТК.
А також служби пiдприємства.
Вказанi структурнi пiдроздiли розташованi на територiї пiдприємства за адресою: вул. Дiагональна, 4, м. Запорiжжя, Заводський район, Запорiзька область, 69600, Україна.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ПАТ "Запорiжкокс" не має. Тож, найменування та мiсцезнаходження, ролi та перспективи розвитку не зазначаються.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалися.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк склала 1714 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 16 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2013 рiк – 94 130,8 тис. грн.
Фонд оплати працi звiтного перiоду збiльшився вiдносно попереднього перiоду на 7,3% (2012 рiк – 87 706,2 тис. грн.).
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: щорiчно наказом по пiдприємству затверджується програма щодо професiйного розвитку персоналу, згiдно якої затверджується склад педагогiчної ради та методичної комiсiї, органiзаторiв навчання персоналу пiдроздiлiв, викладачiв, iнструкторiв; план пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання курсовим методом, навчання з вiдривом вiд виробництва робiтникiв; план пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, спецiалiстiв; перелiк навчально-виробничих дiльниць та майстерень тощо.
ПАТ "Запорiжкокс" на громадських засадах належить до Української науково-промислової асоцiацiї "Укркокс"(мiсцезнаходження: Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, майдан Ленiна, 1), створеної юридичними особами України на базi господарського багатопрофiльного об'єднання "Укркокс", а також внаслiдок вступу до об'єднання нових учасникiв та виключення окремих. Учасниками Асоцiацiї є 22 органiзацiї. Предмет дiяльностi Асоцiацiї включає координацiю науково-технiчної, господарської дiяльностi членiв Асоцiацiї, без права втручання у їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть та прийняття керуючих рiшень. Основними функцiями Асоцiацiї є:
- розробка та реалiзацiя програм перспективного розвитку коксохiмiчної промисловостi на основi формування наукових прогнозiв та розробка прiоритетних напрямкiв науково-технiчного прогресу;
- розробка та затвердження галузевої нормативно-технiчної документацiї (стандарти, регламенти та iнше), органiзацiя робiт по стандартизацiї та сертифiкацiї продукцiї коксохiмiчної промисловостi;
- участь в юридичному забезпеченнi реалiзацiї та захисту права власностi членiв Асоцiацiї;
- пiдготовка та доведення до членiв Асоцiацiї необхiдної iнформацiї з питань iх дiяльностi, допомога в вирiшеннi питань науково-технiчного, юридичного, економiчного та соцiального характеру.
Термiн участi ПАТ "Запорiжкокс" у данiй Асоцiацiї: з 1975 року по теперiшнiй час.
Iнформацiя щодо проведення спiльної дiяльностi не заповнювалась, оскiльки ПАТ «Запорiжкокс» не проводив спiльної дiяльностi з органiзацiями, пiдприємствами, установами протягом звiтного перiоду.
Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило, тож, умови та результати пропозицiй не зазначаються.
ПАТ "Запорiжкокс" установив наступну облiкову полiтику.
Основнi засоби ПАТ "Запорiжкокс" вiдображенi в балансi по справедливiй вартостi.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно строкам корисного використання. Нарахування амортизацiї за перший рiк запровадження активу в експлуатацiю здiйснюється пропорцiйно кiлькостi цiлих мiсяцiв, якi залишилися до кiнця року. Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту впровадження в експлуатацiю. Для визнання основних засобiв, необоротних матерiальних i нематерiальних активiв, визначення строку їх корисного використання, вибору методу нарахування амортизацiї в момент вводу їх в експлуатацiю визначена комiсiя. Матерiальнi активи зi строками корисного використання бiльше одного року i вартiстю менше 2500 грн. визначенi малоцiнними необоротними матерiальними активами. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за правилами i нормами, встановленими податковим законодавством. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх експлуатацiї в розмiрi 100 %.
Визначення, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйну вартiсть об`єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв приймається рiвною нулю.
Оцiнка вибуття виробничих запасiв незавершеного виробництва i готової продукцiї визначається по методу середньозваженої собiвартостi. Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент складання звiту, оцiнка балансової вартостi iнвалюти визначається згiдно з правилами бухгалтерського облiку. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
Пiдприємство ПАТ "Запорiжкокс" випускає бiльше 28 найменувань продукцiї, зокрема за рахунок продажу коксу доменного, бензолу кам'яновугiльного для синтезу, сульфату амонiю ПАТ «Запорiжкокс» отримало бiльше 10 вiдсоткiв доходу за звiтний перiод.
Обсяги виробництва у натуральному виразi склали 14 898 634 тн. та, вiдповiдно, грошовому виразi - 2 756 585 931 грн.
Середньореалiзацiнi цiни за 1 тонну продукцiї у звiтному перiодi склали:
- на кокс доменний 1865,41грн./тн;
- на бензол кам'яновугiльний для синтезу 7475грн./тн;
- на сульфат амонiю 1072грн/тн.
Обсяг реалiзованої продукцiї у звiтному склав 2 750 617 833 грн.
Загальна сума експорту дорiвнює 204 млн. грн., що складає 7,43% вiд загального обсягу реалiзацiї.
Введення в експлуатацiю енергосберiгаючих технологiй дало можливiсть створити на пiдприємствi майже незалежний вiд зовнiшнього енергопостачання цикл виробництва енергоресурсiв, таких як теплова енергiя (пар). Основним видом продукцiї, що виробляє товариство є кокс доменний, виробництво якого складає 81,1% вiд всiєї товарної продукцiї емiтента. Виробництво цього продукту є основним призначенням пiдприємства, а тому його виробництво буде продовжуватися в перспективi. Обсяг виробництва коксу доменного та iнших видiв продукцiї залежить вiд наявностi попиту та контрактiв на їх реалiзацiю.
Значних коливань, якi б залежали вiд сезонностi, не спостерiгається.Основними ринками збуту продукцiї є внутрiшнiй ринок України, країни СНД, країни ближнього сходу, ЄС.
Основними споживачами в Українi є ВАТ «Запорiжсталь», ВАТ «Укрграфiт», ПАТ «Запорiзький завод феросплавiв», ПАТ «Нiкопольський завод феросплавiв », ПАТ «Кременчуцький завод феросплавiв», ВАТ «Кременьчуцький завод технiчного вуглицю», ТОВ НВП «IНКОР I Ко»; в Росiйськiй Федерацiї: ВАТ «ОК РУСАЛ-Торговий Дом», ВАТ «КуйбишевАзот», ТОВ «Полiпласт Новомосковьк»; у далекому зарубiжжi: «M-Chemicals S.R.O» (Словаччина), «TRAMMO AG» (Швейцарiя), «Q LINE LTD» (Латвiя), «Chemi-line SP. Z. O.O.» (Польща), пiдприємства споживачi Туреччини, Румунiї, Китаю.
Основними ризиками в дiяльностi емiтента є виробничi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором); ризики, пов`язанi iз забезпеченням емiтента сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв); ризики, пов`язанi iз збутом окремих видiв продукцiї (зниження попиту та конкурентоздатностi продукцiї, погiршення становища на ринку, порушення порядку та строкiв розрахунку за отриману продукцiю); фiнансовi та екологiчнi ризики. Заходами емiтента щодо зменшення ризикiв є своєчаснiсть в оформленнi контрактiв и договорiв на вироблену и реалiзовану продукцiю.
Для зменшення впливу вказаних iснуючих ризикiв на дiяльнiсть емiтента та захисту своєї дiяльностi пiдприємством застосовуються вiдповiднi попереджувальнi та дiєвi заходи (реконструкцiя та модернiзацiя виробничих потужностей, запобiгання виникненню аварiйних ситуацiй, розробляються заходи щодо полiпшення стану охорони працi на пiдприємствi, до 20% поставок продукцiї здiйснюється на умовах стовiдсоткової попередньої опрлати, придiляється особлива увага питанням охорони навколишнього природного середовища, трахування майна та ризикiв, тощо).
Збут власної продукцiї Товариство здiйснює шляхом прямих поставок безпосередньо споживачу, а також через посередникiв - з метою зниження фiнансового ризику.
З ciчня 2012 року реалiзацiя окремих видiв продукцiї здiйснюється за допомогою електронної торгової площадки.
Пiдприємство реалiзує продукцiю переважно крупним гуртом, незначна кiлькiсть реалiзується дрiбним гуртом. Вiдвантаження здiйснюється залiзничним, водним та автомобiльним транспортом.
Для виробництва основного виду продукцiї (коксу доменного) Товариством використовуються вугiльнi концентрати наступних марок: Г, Ж, К, К-9, КО-КСОС, якi постачаються на завод з основних вугiльних басейнiв: Донецького, Кузнецького, Якутського, США.
Цiни на вугiльний концентрат протягом звiтного перiоду мали змiнний характер: цiна вугiльного концентрату марки «Г» у лютому мiсяцi 2013 року зросла на 1,9%, в березнi мiсяцi 2013 року зросла на 3,7%, в липнi мiсяцi 2013 року зменшилась на 14,7%, в вереснi мiсяцi 2013 року зменьшилась на 14,1%, в листопадi мiсяцi 2013 року зросла на 1,8%; цiна вугiльного концентрату марки «Ж» (США) в серпнi мiсяцi 2013 року зросла на 1,8%, в вереснi мiсяцi 2013 року зросла на 2,7%, в листопадi мiсяцi 2013 року зросла на 1,5%; цiна вугiльного концентрату марки «Ж» в лютому мiсяцi 2013 року зменшилась на 5,3%, в вереснi мiсяцi 2013 року зменшилась на 6,3%, в червнi мiсяцi 2013 роцi зменшилась на 1%, в липнi мiсяцi 2013 року зменшилась на 1,6%, в серпнi мiсяцi 2013 року зменшилась на 2,6%, в вереснi мiсяцi 2013 року зменшилась на 2,7%; вугiльного концентрату марки «К» в лютому мiсяцi 2013 року зменшилась на 6,7%, в березнi мiсяцi 2013 року зменшилась на 12,6%, в квiтнi мiсяцi 2013 року зросла на 12,1%, в травнi мiсяцi 2013 року зросла на 1,5%, в липнi мiсяцi 2013 року зросла на 0,9%, в серпнi мiсяцi 2013 року зменьшилась на 0,6% – 3,4%, в листопадi мiсяцi 2013 року зменьшилась на 1,1%, в груднi мiсяцi 2013 року зросла на 1,5% – 18,1%; вугiльного концентрату марки «ОС» в лютому мiсяцi 2013 рогку зменшилась на 0,4%, в березнi мiсяцi 2013 року зросла на 0,7%, в травнi мiсяцi 2013 року зросла на 1,8%, в червнi мiсяцi 2013 року зросла на 3,3%.
З метою покращення якостi продукцiї та зменшення витрат на її виробництво пiдприємством постiйно впроваджуються новi технологiї.
В листопадi мiсяцi 2012 року введена в експлуатацiю установка по переробцi сумiшi кислих смолок цеху уловлювання, отриманий продукт НКС передається на транспортер У-29 вуглепiдготовчого цеху iз застосуванням пристрою для введення присадок в шихту.
У 2013 роцi виробництво основного виду продукцiї коксу валового 6% вологостi у спiввiдношеннi до iнших виробникiв коксу в Українi склало 7,5%.
Основними конкурентами в галузi виробництва коксопродуктiв є пiдприємства, якi виробляють аналогiчну продукцiю в Українi та странах СНД, а саме:
- ПАТ «Авдiївський коксохiмiчний завод»;
- ПАТ «Днiпродзержинський коксохiмiчний завод»;
- ПАТ «Ясиновський коксохiмiчний завод»;
- ПАТ «Алчевський коксохiмiчний завод»;
- ПрАТ «Харкiвський коксовий завод»;
- ВАТ «Московський коксогазовий завод».
Для забезпечення успiшної роботи пiдприємства в 2014 роцi запланованi наступнi технiчнi заходи для полiпшення технiко-економiчних показникiв, економiї енерго- та сировинних ресурсiв, зниження викидiв шкiдливих речовин в атмосферу довкiлля, полiпшення умов працi:
1.Установка опорної кран-балки г.п. 5 т в примiщеннi коксосортировки КБ № 5,6.
2.Реконструкцiя скрубера № 1 цеху сiркоочищення (другий етап).
3.Установка по розвантаженню смоли iз залiзничних цистерн.
4.Улаштування вентиляцiї у вiддiленнi дистиляцiї ЦСВП .
5.Освiтлювання залiзничної колiї № 1-а станцiї «Заводська».
6. Переоснащення пристрої запуску електродвигунiв приводiв стрiчкових конвеєрiв У- 1 - 3 , У-30, У-31 , У-34 УПЦ.
7.Устаткування тунелiв коксових батарей № 5, № 6 газоаналiзаторами .
У звiтному перiодi товариство спiвпрацювало з 45-ма постачальниками сировини та матерiалiв, що займає бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
Основними постачальниками вугiльного концентрату для Товариства у звiтному перiодi виступали наступнi пiдприємства:
1. Вугiлля для коксування (бiльше 10% в постачаннi вугiльної продукцiї):
- ТОВ «Метiнвест Холдинг», м. Донецьк;
- ПАТ «Авдiївський коксохiмiчний завод», м. Авдiївка;
- Компанiя «Metinvest International SA», Швейцарiя;
- Компанiя «Mechel Carbon AG», Швейцарiя
Всього постачальникiв вугiлля для коксування – 14.
2. Хiмiчна сировина:
- ТОВ «Метiнвест Холдинг», м. Донецьк - смола, кислота.
- ПАТ «Металургiйний комбiнат «Азовсталь» - смола.
Всього постачальникiв хiмiчної сировини – 15.
Информацiя щодо країн, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк вiдсутня, виходячи з того, що загальна сума експорту складає 7,43% вiд загальної реалiзацiї.
У 2009 роцi товариством придбано активiв на суму 15240 тис. грн., в тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 1425 тис. грн.;
- машини та обладнання - 13089 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 442 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 262 тис. грн.;
- iнструменти - 21 тис. грн.;
- iнше - 1 тис. грн.
У 2009 роцi товариством вiдчужено активiв на суму 1531 тис. грн., в тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 289 тис. грн.;
- машини та обладнання - 267 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 956 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 0 тис. грн.;
- iнструменти - 19 тис. грн.;
- iнше - 0 тис. грн.
У 2010 роцi товариством придбано активiв на суму 89747 тис. грн., в тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 32772 тис. грн.;
- машини та обладнання - 56140 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 240 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 247 тис. грн.;
- iнструменти - 348 тис. грн.;
- iнше - 0 тис. грн.
У 2010 роцi товариством вiдчужено активiв на суму 2522 тис. грн., в тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 378 тис. грн.;
- машини та обладнання - 1928 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 192 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 14 тис. грн.;
- iнструменти - 10 тис. грн.;
- iнше - 0 тис. грн.
У 2011 роцi товариством придбано активiв на суму 31 711 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 7362 тис. грн.;
- машини та обладнання - 17609 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 4532 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 740 тис. грн.;
- iнструменти - 1468 тис. грн.;
- iнше - тис. грн.
У 2011 роцi товариством вiдчужено активiв на суму 5114 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 3472 тис. грн.;
- машини та обладнання - 1558 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 42 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 24 тис. грн.;
- iнструменти - 18 тис. грн.;
- iнше - 0 тис. грн.
У 2012 роцi товариством придбано активiв на суму 72807 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 33313 тис. грн.;
- машини та обладнання - 36909 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 369 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1795 тис. грн.;
- iнструменти - 421 тис. грн.;
- iнше 0 тис. грн.;
У 2012 роцi товариством вiдчужено активiв - 2460 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 255 тис. грн.;
- машини та обладнання - 1267 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 804 тис. грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 105 тис. грн.;
- iнструменти - 29 тис. грн.;
- iнше 0 - тис. грн.;
У 2013 роцi товариством придбано активiв на суму 58256 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 11625 тис. грн.;
- машини та обладнання - 12238 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 120 тис. грн.;
- iнструменти - 533 тис. грн.;
- iнше - 33740 тис. грн.
У 2013 роцi товариством вiдчужено активiв на суму 32440 тис. грн., у тому числi:
- земельнi дiлянки - 0 тис. грн.;
- будiвлi та споруди - 6305 тис. грн.;
- машини та обладнання - 256 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 206 тис. грн.;
- iнструменти - 164 тис. грн.;
- iнше - 25509 тис. грн.
Виходячи з того, що власником iстотної участi, афiлiйованою особою по вiдношенню до товариства виступає ВАТ "Запорiжсталь", протягом звiтного перiоду емiтентом укладалися наступнi правочини:
1.Дата: 14.12.2012 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: постачання коксу доменного. Сума: 2 553 877 122,93 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №47 вiд 22.01.2013 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
2.Дата: 20.08.2013 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь».Змiст: постачання дрiбняку коксового. Сума: 14 803 850,74 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №29 вiд 19.09.2013 р.. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
3.Дата: 01.02.2013 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: постачання вторинних чорних металiв. Сума: 3 546 965,20 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №47 вiд 22.01.2013 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
4.Дата:01.06.2012 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: постачання очищеного коксового газу Сума: 79 472 116,00 грн. Пiдстава укладання: Реалiзацiя залишкiв коксового газу. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
5.Дата: 18.12.2012 р.Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: передача води свiжотехнiчної. Сума: 684 110,00 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №49 вiд 14.02.2014 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
6.Дата: 12.12.2012 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: вiдпуск азоту. Сума: 196 790,00 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №49 вiд 14.02.2014 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
7.Дата: 19.12.2012 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: надання послуг фiксованого мiського телефонного зв’язку. Сума: 13 948,12 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №47 вiд 22.01.2013 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
8.Дата: 21.08.2013 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: надання послуг з виготовлення та обробки деталей. Сума: 6 000 000,00грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №33 вiд 10.09.2013 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
9.Дата: 29.08.2013 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: надання послуг з термiчної обробки «валу-шестернi». Сума: 723,12 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №33 вiд 10.09.2013 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
10. Дата: 12.12.2013 р. Сторони правочину: ПАТ «Запорiжкокс», ВАТ «Запорiжсталь». Змiст: оренда майна (обладнання з визначення якiсних характеристик коксу). Сума: 142 272,00 грн. Пiдстава укладання: Рiшення Наглядової ради №30 вiд 29.07.2013 р. Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: ринкове цiноутворення.
Будь-якi iншi правочини товариством з членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звiтного перiоду не укладалися.
Основнi засоби емiтентом вiдображаються згiдно правил (стандартiв) МСБО 16 «Основнi засоби», наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики.
Основнi засоби ПАТ «Запорiжкокс» вiдображенi в балансi по справедливiй, переоцiненiй вартостi.
Станом на 31.12.2013 року основнi засоби зношенi на 7,73%.
В 2013 роцi вартiсть основних засобiв збiльшилась на 24 516 тис. грн., в тому числi реконструкцiя i модернiзацiя - 4021 тис. грн., придбання основних засобiв – 2 625 тис. грн., капiталiзацiя становить 17 870 тис. грн.
Виведено з експлуатацiї основних засобiв на суму 6 931 тис. грн., в тому числi за рахунок продажу - 214 тис. грн., за рахунок лiквiдацiї - 451 тис. грн.
Крiм того передано без оплати житловi будинки – 6 230 тис. грн.
Також, у звiтному перiодi товариство надавало у оренду наступнi об’єкти:
- для АКБ «Iндустрiалбанк» - примiщення для банкомату - 250 грн./мiсяць;
- для ПАТ «ПУМБ» - примiщення для банкомату - 650 грн./мiсяць;
- для Державної екологiчної iнспекцiї - обладнання - 48 грн./мiсяць;
- для МТС Україна - частина кровлi - 402 грн./мiсяць;
- для ПП «Грiшина Г.А.» - примiщення на б/в «Чайка» -1000 грн./мiсяць;
- для ТОВ «Будiндустрiя» залiзничнi колiї - 318 грн./мiсяць;
- для Компанiї «Київстар» - частина кровлi - 1800 грн./мiсяць;
- для Компанiї «ТРИМОБ» - частина кровлi - 4 249 грн./мiсяць;
- для Запорiзької митницi - обладнання -155 грн./мiсяць;
- для ТОВ «Доклер Юкрейн» - обладнання, примiщення - 2 413 грн./мiсяць;
- для ТОВ «Центральна транспортна компанiя» - 5 466 грн./мiсяць;
- для ФОП Твердохлiб В.Н. - 500 грн./мiсяць;
- для ТОВ «Донбас сек’юрiтi груп» - примiщення - 711 грн./мiсяць;
- для ТОВ «Максимум» - примiщення - 300 грн./мiсяць;
- для ТОВ «Радiоком» - антени -10 грн./мiсяць.
ПАТ «Запорiжкокс» орендує наступнi об’єкти:
- у ТОВ «Укрпромтехресурс» - пiдiймач, конвейэри, грохоти - 165 тис. грн.;
- у ТОВ «ЗАРС» - офiсне обладнання, автомобiль -144 тис. грн.;
- у ВАТ «Запорiжсталь» - устаткування для вимiрювання iндексiв - 1 174 тис. грн.
Коэфiцiєнт зносу:
- будинки, споруди - 5,87%;
- машини та обладнання - 8,5%;
- транспорт - 9,72%;
- iншi - 69,0%
Коєфiцiєнт оновлення - 2,86 %
Коєфiцiєнт використання - 100 %
Виробничi потужностi в 2013 роцi освоєннi товариством по коксу валовому 6% вологостi всього на 97,4%, у тому числi:
- коксова батарея №2 на 98,8%;
- коксова батарея №5 на 96,2%;
- коксова батарея №6 на 96,2%.
Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: м. Запорiжжя, Заводський район Запорiзької областi, вул. Дiагональна, 4;
- б/в «Чайка» - смт. Кирилiвка Якимiвського району Запорiзької областi;
- оздоровчий комплекс - м. Запорiжжя, вул. Тюленiна, 2-Г;
- ДОК «Сосновий» - м. Запорiжжя, вул. Центральна.
Основнi засоби у заставу не передавались, обмеження володiння, використання та розпорядження не було.
На використаннi (змiнi) активiв пiдприємства можуть позначитися екологiчнi питання, саме: у випадку техногенних та аварiйних ситуацiй на пiдприємствi можливе настання екологiчного збитку у товариства. У 2013 роцi екологiчних збиткiв у товариства не було.
Удосконалення та модернiзацiя основних технологiчних виробничих процесiв матиме позитивний результат щодо екологiчних аспектiв.
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв:
1. Модернiзацiя електричної пiдстанцiї №3 (6кВт). ВПЦ: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) – 1 835 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi – вiдповiдно 2011 - 2013 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
2. Замiна опорної кран-балки в/п 5 т. коксосортування №2 коксового цеху: характер будiвництва – технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 392 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2013 - 2014 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
3. Оснащення тунелiв коксової батареї №2 газоаналiзаторами: характер будiвництва – технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 202 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2013 р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
4. Реконструкцiя скрубера №1: характер будiвництва – технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) – 4 010 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2012 - 2012 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
5. Улаштування вентиляцiї у вiддiленнi дистиляцiї ЦСВП: характер будiвництва – технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 51 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2013 - 2014 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
6. Установка з розвантаження смоли iз залiзничних цистерн: характер будiвництва – технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 726 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2013 - 2014 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
7. Реконструкцiя каналiзацiї з роздiленням фенольних та зливневих стокiв цеху ЦСВП: характер будiвництва - реконструкцiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 563 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2013 - 2014 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
8. Насосна станцiя дистиляцiї смоли. Автоматичне пожежогасiння: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 139 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2013 р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
9. АПС. Устаткування експлуатованих об’єктiв системи автоматичною пожежною сигналiзацiєю: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 163 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2013р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
10. Аспiрацiя наждачно-заточних верстатiв: характер будiвництва – технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 17 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно - 2013 - 2014 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
11. Освiтлення залiзничного шляху №1-а станцiї «Заводська»: характер будiвництва – технiчне переоснащення, суми видаткiв (вже зроблених) - 4 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2013 - 2014 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
12. Установка вiдсiчних клапанiв на трактах газоподачi до топкових пристроїв гаражiв розморожування ЗДЦ: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 212 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2012 - 2014 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
13. Склад масел. Перенесення технологiчних трубопроводiв та майданчики для iх обслуговування: характер будiвництва - реконструкцiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 762 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно 2011 - 2013 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
14. Розширення локальних мереж структурних пiдроздiлiв: характер будiвництва - реконструкцiя, суми видаткiв (вже зроблених) – 1 614 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - вiдповiдно - 2011 - 2013 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
15. АСУ ТП склад смоли: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 90 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2012 - 2013 р.р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
16. Модернiзацiя системи безперебiйного електроживлення ЦОД: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 730 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2013 р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
17. Модернiзацiя контролю температур секцiї гаражу розморожування: характер будiвництва - модернiзацiя, суми видаткiв (вже зроблених) - 130 тис. грн.; прогнознi дати початку i закiнчення дiяльностi - 2013 р.; очiкуване зростання виробничих потужностей вiдсутнє.
Основною проблемою товариства є старiння коксових батарей (КБ №№ 2, 5, 6), основних фондiв i зменшення виробничої потужностi, оскiльки 14.04.2009 р., вiдповiдно до протоколу засiдання спостережної ради товариства № 9 вiд 02.04.2009 р. i наказу товариства №130 вiд 13.04.2009р., зупинена на реконструкцiю коксова батарея № 1. Станом на 31.12.2012 р. вiк коксових батарей перевищив нормативний на 20 рокiв (експлуатування коксової батареї № 2 - 31 рiк, № 5 - 30 рокiв, № 6 - 29 рокiв).
У звiтному перiодi виплаченi наступнi штрафнi санкцiї:
- штраф за понаднормову затримку вигрузки вагонiв - 2 тис. грн.;
- по ПДВ - 46 тис. грн.;
- санкцiя фонду захисту iнвалiдiв за нестворення робочих мiсць – 3 005 тис. грн.;
- штраф по податку на прибуток - 162 тис. грн.;
- санкцiї по акцизному податку- 2 тис. грн.;
- штраф по податку на доходи фiзичних осiб - 2 тис. грн.
- штраф по екологiчному податку - 8 тис. грн.
Фiнансування товариства у звiтному перiодi здiйснювалося за рахунок власних обiгових коштiв.
Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб склала 114,4%.
Покращення лiквiдностi можливе наступними засобами:
- вирiвнювання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. Це можливо досягти шляхом урегулювання платiжної дисциплiни замовникiв/дебiторiв;
- збiльшення обсягiв виробництва.
На кiнець звiтного перiоду наявнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на загальну суму 9 680 179,90 доларiв США та 92 424 481,00 грн. Очiкуванi прибутки вiд виконання вищевказаних договорiв не розраховувались.
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щодо розширення виробництва, реконструкцiї полiпшення фiнансового стану спрямована на технiчне переобладнання виробництва, оновлення основних засобiв i виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в т.ч. природоохоронного, виконання виробничої програми та органiзацiйно-технiчних заходiв в межах запланованого фiнансування. Згiдно виробничо-фiнансової програми пiдприємство планує в 2014 роцi отримати 85,3 млн.грн. EBITDA , при виробництвi коксу 6% вологостi 1 309,4 тис.тн. та коксу доменного з вiдповiдними параметрами в обсязi 1 141,9 тис.тн.
Для забезпечення успiшної роботи пiдприємства в 2014 роцi запланованi технiчнi заходи для полiпшення технiко-економiчних показникiв економiї енергетичних i сировинних ресурсiв, зниження викидiв шкiдливих речовин в атмосферу, полiпшення умов працi.
В звiтному роцi пiдтримувалось в силi 9 патентiв.
В рацiоналiзаторськiй та винахiдницькiй роботi приймали участь 4 автори. Подано 3 рацiоналiзаторських пропозицiї. В поточному роцi використовувалось 8 рацiоналiзаторських пропозицiй. У поточному роцi була введена в дiю система подачi пропозицiй, спрямованих на полiпшення роботи на пiдприємствi. В рамках системи за 2013 рiк було подано 1096 пропозицiї, використовувалось 454 пропозицiї. Виплачена грошова премiя iнiцiаторам пропозицiй, спрямованих на полiпшення роботи робочого мiсця, дiльницi, цеху - на суму у розмiрi 68 126 грн. Економiчний ефект вiд поданих пропозицiй очiкується бiльше 2,5 млн.грн.
Для науково-технiчного забезпечення виробничої дiяльностi пiдприємства велись науково-дослiднi и проектно-конструкторськi роботи з ДП «УХIН», ДП «Дiпропром» , iнститутом «ГIПРОКОКС», ПРАТ «Коксохiмпроект». На виконання науково-дослiдницких, проектних робiт витрати склали 4 504 290,00 грн.
1. Дата вiдкриття провадження у справi: 22.05.2006 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: ЗАТ "Завод комунального транспорту". Сума позову: 306 400 грн. Предмет позовних вимог: справа про банкрутство ЗАТ "Завод комунального транспорту". Суд: господарський суд Львiвської областi. Поточний стан розгляду справи: розглядається у судi першої iнстанцiї, кредиторськi вимоги ПАТ "Запорiжкокс" визнанi в повному обсязi.
2. Дата вiдкриття провадження у справi: 06.04.2012р. Позивач: Державна екологiчна iнспекцiя в Запорiзькiй областi. Вiдповiдач: Державна фiнансова iнспекцiя в Запорiзькiй областi. Третя особа: ПАТ "Запорiжкокс". Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: визнання протиправною та скасування п.2 вимоги Вiдповiдача. Суд: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду у задоволеннi вимог апеляцiйної скарги було вiдмовлено. Iнформацiя щодо направлення Позивачем на адресу Вищого адмiнiстративного суду України касацiйної скарги вiдсутня.
3. Дата вiдкриття провадження у справi: 04.01.2013р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: ПП «Екоконцепт». Сума позову: 44 387,19грн. Предмет позовних вимог: повернення передплати за непоставлену продукцiю. Суд: Господарський суд Днiпропетровької областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги були задоволенi у повному обсязi.
4. Дата вiдкриття провадження у справi: 26.02.2013р. Позивач: ТОВ «Чисте мiсто». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 104 238,89грн. Предмет позовних вимог: несвоєчасне здiйснення оплати наданих послуг. Суд: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги були задоволенi частково.
5. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.05.2013р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Костянтиновський державний хiмiчний завод. Сума позову: 118 950,46грн. Предмет позовних вимог: заява про визнання позовних вимог щодо стягнення заборгованостi у зв’язку з порушенням справи про банкрутство. Суд: Господарський суд Донецької областi. Поточний стан розгляду справи: ухвалою суду провадження у справi про банкрутство було припинено.
6. Дата вiдкриття провадження у справi: 01.11.2013р. Позивач: ТОВ «ТД «КРТ-Україна». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 1 251,02грн. Предмет позовних вимог: несвоєчасне здiйснення оплати за поставлену продукцiю. Суд: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: постановою суду у задоволенi вимог касацiйної скарги Вiдповiдача було вiдмовлено, а рiшення суду першої iнстанцiї, яким позовнi вимоги Позивача були задоволенi у повному обсязi, залишено без змiн.
7. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.10.2013р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Костянтиновський державний хiмiчний завод. Сума позову: 118 950,46грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю. Суд: Господарський суд Донецької областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги були задоволенi у повному обсязi.
8. Дата вiдкриття провадження у справi: 26.11.2013р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: ТОВ «Укрпромхiмiя». Сума позову: 101 478,04грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: ухвалою суду позовна заява була залишена без розгляду у зв’язку з добровiдбною оплатою Вiдповiдачем заборгованостi.
9. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Запорiзька митниця Мiндоходiв. Сума позову: 172 185,05грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування рiшення щодо коригування митної вартостi товарiв. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою суду позовна заява була повернена без розгляду. Позивачем на адресу Днiпропетровського апеляцiйного суду направлена апеляцiйна скарга на ухвалу суду першої iнстанцiї.
10. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.12.2013р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: ДП «Приднiпровська залiзниця». Сума позову: 810,00грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги були задоволенi частково.
11. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.12.2013р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: ДП «Приднiпровська залiзниця». Сума позову: 1 854,00грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги були задоволенi у повному обсязi.
12. Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2013р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: ДП «Приднiпровська залiзниця». Сума позову: 1 044,00грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги були задоволенi у повному обсязi.
13. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.02.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдач: ДП «Приднiпровська залiзниця». Сума позову: 425,57 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi.
14. Дата вiдкриття провадження у справi: 08.05.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдач: ДП «Приднiпровська залiзниця». Сума позову: 1188,52грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi.
15. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.04.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «ЕНЕРГОIМПЕКС» Сума позову: 3338,60 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 1169,30 грн. з кожного.
16. Дата вiдкриття провадження у справi: 01.07.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «ЕНЕРГОIМПЕКС». Сума позову: 5967,26 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 2983,63 грн. з кожного.
17. Дата вiдкриття провадження у справi: 10.04.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ПАТ «Шахта iменi О.Ф.Засядька». Сума позову: 8994,38 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 4497,19 грн. з кожного.
18. Дата вiдкриття провадження у справi: 31.05.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «ЕНЕРГОIМПЕКС». Сума позову: 5634,44 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 2817,22 грн. з кожного.
19. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.04.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «ЕНЕРГОIМПЕКС». Сума позову: 4202,54 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 2101,27 грн. з кожного.
20. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.05.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдач: ДП «Приднiпровська залiзниця». Сума позову: 3017,78 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi.
21. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.03.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ПАТ ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА». Сума позову: 2894,28 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з ПАТ ЦЗФ «КОЛОСНИКIВСЬКА».
22. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.05.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «ЕНЕРГОIМПЕКС». Сума позову: 1012,18 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 506,09 грн. з кожного.
23. Дата вiдкриття провадження у справi: 08.05.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «ЕНЕРГОIМПЕКС». Сума позову: 6096,38 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 3048,19 грн. з кожного.
24. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.11.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ПАТ ШУ «Покровське». Сума позову: 10391,47 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з ПАТ ШУ «Покровське». ПАТ ШУ «Покровське» подана апеляцiйна скарга на рiшення. Днiпропетровським апеляцiйним господарським судом призначено до розгляду на 16.04.2014 р.
25. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.11.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ПАТ ШУ «Покровське». Сума позову: 19032,18 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 9516,09 грн. з кожного.
26. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.11.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ПАТ ШУ «Покровське». Сума позову: 19032,18 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, сума стягнена з Вiдповiдачiв по 9516,09 грн. з кожного.
27. Дата вiдкриття провадження у справi: 07.08.2012р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдач: Єрьоменко О.К. Сума позову: 45000,00 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором поставки. Суд: Орджонiкiдзевський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi.
28. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.12.2013р. Позивач: ДП «Приднiпровська залiзниця». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 2855,76 грн. Предмет позовних вимог: стягнення плати за користування вагонами. Суд: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позов задоволено у повному обсязi. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга, яка розглянута Донецьким апеляцiйним господарським судом i яка задоволена. 19.03.2014 р. винесена постанова якою рiшення скасовано та постановлене нове, яким у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено у повному обсязi.
29. Дата вiдкриття провадження у справi: 11.03.2013р. Позивач: ПрАТ «Теплогазмонтаж». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 49736,27 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за договором пiдряду. Суд: Постiйно дiючий Регiональний Третейський суд України при Асоцiацiї «Регiональна правова група». Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi.
30. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.02.2013р. Позивач: ТОВ «Чисте мiсто». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 78 534,42 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за виконанi роботи по договору пiдряду. Суд: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: Постановою Вищого господарського суду України касацiйна скарга задоволена частково, рiшення суду першої iнстанцiї, про задоволення позову, частково скасовано.
31. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.03.2013р. Позивач: ТОВ «Чисте мiсто». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 201 062,23 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за виконанi роботи по договору пiдряду. Суд: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: Постановою Вищого господарського суду України касацiйна скарга залишена без задоволення, а рiшення суду першої iнстанцiї, про часткове задоволення позову, залишене без змiн.
32. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.03.2013р. Позивач: ТОВ «Чисте мiсто». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 4 323,38 грн. Предмет позовних вимог: стягнення пенi, 3% рiчних, iнфляцiйних втрат у зв’язку з несвоєчасною сплатою заборгованостi за виконанi роботи по договору пiдряду. Суд: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: постановою Вищого господарського суду України касацiйна скарга залишена без задоволення, а рiшення суду першої iнстанцiї, про часткове задоволення позову, залишене без змiн.
33. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.03.2013р. Позивач: Палець В.I. Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Третя особа: Вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань. Сума позову: 100 000,00 грн. Предмет позовних вимог: вiдшкодування моральної шкоди завданої здоров’ю у зв’язку з професiйним захворюванням. Суд: Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Поточний стан розгляду справи: постановою Вищого спецiалiзованого суду України касацiйна скарга задоволена частково, рiшення апеляцiйної iнстанцiї скасовано, а рiшення першої iнстанцiї, про часткове задоволення позову, залишене в силi.
34. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.04.2013р. Позивач: ТОВ «Об'єднання Хорс». Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 268 272,48 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi по мировiй угодi укладенiй мiж кредиторами i боржником по справi про банкрутство ВАТ «Запорiжкокс». Суд: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: постановою Вищого господарського суду України касацiйна скарга залишена без задоволення, а рiшення суду першої iнстанцiї, про задоволення позову, залишене без змiн.
35. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.04.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «Енергоiмпекс». Сума позову: 1771,80 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, суму вартостi нестачi вантажу стягнено з кожного вiдповiдача по 885,90 грн.
36. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.03.2013р. Позивач: Каптюх В.Ф. Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Третя особа: Вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань. Сума позову: 20 000,00 грн. Предмет позовних вимог: вiдшкодування моральної шкоди завданої здоров’ю у зв’язку з одержаною травмою на виробництвi. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi частково.
37. Дата вiдкриття провадження у справi: 02.09.2010р. Позивач: Кравченко Л.I. Вiдповiдачi: Вишнякова О.О., Вишнякова С.П., ПАТ «Запорiжкокс». Третi особи: ТОВ «ЗМ БТI», Запорiзька мiська рада, ПАТ КБ «Приватбанк». Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: визнання свiдоцтва про право власностi на квартиру недiйсним, скасування наказу ПАТ «Запорiжкокс» про приватизацiю квартири. Суд: Орджонiкiдзевський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: справа на розглядi в Орджонiкiдзевському районному судi м. Запорiжжя.
38. Дата вiдкриття провадження у справi: 01.06.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «Енергоiмпекс». Сума позову: 1630,25 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, суму вартостi нестачi вантажу стягнено з ДП «Приднiпровська залiзниця» в сумi 815,12 грн., з ТОВ «Енергоiмпекс» в сумi 815,13 грн.
39. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.05.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдачi: ДП «Приднiпровська залiзниця», ТОВ «Енергоiмпекс». Сума позову: 671,98 грн. Предмет позовних вимог: стягнення вартостi недостачi вантажу. Суд: Господарський суд Днiпропетровської областi. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги Позивача задоволенi у повному обсязi, суму вартостi нестачi вантажу стягнено з кожного вiдповiдача по 335,99 грн.
40. Дата вiдкриття провадження у справi: 08.07.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдач: ТОВ «С.Т.С. Сiч». Сума позову: 208 656,64 грн. Предмет позовних вимог: стягнення сплаченої вартостi товару, у зв’язку з неналежною якiстю товару. Суд: Вищий господарський суд України. Поточний стан розгляду справи: постановою Вищого господарського суду України в задоволеннi касацiйної скарги вiдмовлено, рiшення суду першої iнстанцiї, про вiдмову в задоволеннi позову, залишено в силi.
41. Дата вiдкриття провадження у справi: 04.01.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдач: Зверев О.Ю. Сума позову: 954,73 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за не вiдпрацьованi днi вiдпустки. Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi у повному обсязi.
42. Дата вiдкриття провадження у справi: 10.01.2013р. Позивач: ПАТ «Запорiжкокс». Вiдповiдач: Пачковський Р.В. Сума позову: 1065,00 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi за не вiдпрацьованi днi вiдпустки. Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду позовнi вимоги задоволенi у повному обсязi.
43. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.10.2013р. Позивач: Шпак С.В.. Вiдповiдачi: ПАТ «Запорiжкокс», ПрАТ «Запорiзький iнструментальний завод iм.. Войкова». Третя особа: Вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань. Сума позову: 200 000,00 грн. Предмет позовних вимог: вiдшкодування моральної шкоди завданої здоров’ю у зв’язку з професiйним захворюванням. Суд: Апеляцiйний суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду справи: апеляцiйна скарга знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Запорiзької областi.
44. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.11.2013р. Позивач: ДП «Приднiпровська залiзниця», Вiдповiдач: ПАТ «Запорiжкокс». Сума позову: 19 248,10 грн. Предмет позовних вимог: стягнення слати за користування вагонами. Суд: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду справи: справа на розглядi в господарському судi Запорiзької областi.
45. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.12.2011 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 2 202 057,25 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на прибуток пiдприємства. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
46. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.01.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 252 157,01 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення з податку на прибуток. Суд: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: Позивач звернувся до апеляцiйного суду зi скаргою, яка до розгляду призначена. Справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
47. Дата вiдкриття провадження у справi: 16.05.2012р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 209 635,62 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою суду розгляд справи був зупинений.
48. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.08.2012 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 18 895 938,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
49. Дата вiдкриття провадження у справi: 06.12.2012 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 18 732 464,50 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою апеляцiйного суду апеляцiйна скарга Вiдповiдача залишена без задоволення. Вiдповiдачем подано касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду.
50. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.12.2012 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 7 686 967,50грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою апеляцiйного суду апеляцiйна скарга Вiдповiдача залишена без задоволення.
51. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.11.2012 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 7 382 497,50грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
52. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.07.2012 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 13 937,50 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на прибуток. Суд: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою апеляцiйного суду апеляцiйна скарга Вiдповiдача залишена без задоволення.
53. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.02.2012 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 11 150,00грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою суду розгляд справи був зупинений.
54. Дата вiдкриття провадження у справi: 03.01.2012 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 1 371 355,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Вищий адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою апеляцiйного суду апеляцiйна скарга Вiдповiдача залишена без задоволення. Вiдповiдачем подано касацiйну скаргу до Вищого адмiнiстративного суду.
55. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.08.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 47 515,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
56. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.07.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 5 358,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на прибуток. Суд: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою апеляцiйного суду апеляцiйна скарга Вiдповiдача залишена без задоволення.
57. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.02.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 4 683 6390,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: ухвалою суду розгляд справи був зупинений.
58. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.06.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 16 803,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду позовнi вимоги позивача задоволенi в повному обсязi.
59. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.06.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 42 884,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на прибуток. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду позовнi вимоги позивача задоволенi в повному обсязi.
60. Дата вiдкриття провадження у справi: 02.09.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 282 121,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на прибуток пiдприємства. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
61. Дата вiдкриття провадження у справi: 30.08.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 121 528,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
62. Дата вiдкриття провадження у справi: 30.12.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi ДПС. Сума позову: 696 678,00 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень з податку на додану вартiсть та податку на прибуток. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: справа знаходиться на розглядi, рiшення не винесене.
63. Дата вiдкриття провадження у справi: 14.06.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Запорiзька митниця. Сума позову: 1 557 842,96 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування рiшень про визначення митної вартостi товару. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду вимоги позивача задоволенi частково в частинi визнання протиправними та скасування рiшень про визначення митної вартостi товару.
64. Дата вiдкриття провадження у справi: 16.05.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Запорiзька митниця. Сума позову: 425 533,78 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування рiшень про визначення митної вартостi товару. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду в задоволеннi позовних вимог позивача вiдмовлено.
65. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.03.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Запорiзька митниця. Сума позову: 970 110,25 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування рiшень про визначення митної вартостi товару. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду вимоги позивача задоволенi частково в частинi визнання протиправними та скасування рiшень про визначення митної вартостi товару.
66. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.06.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Запорiзька митниця. Сума позову: 452 128,84грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування рiшень про визначення митної вартостi товару. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду в задоволеннi позовних вимог позивача вiдмовлено.
67. Дата вiдкриття провадження у справi: 16.05.2013 р. Позивач: ПАТ "Запорiжкокс". Вiдповiдач: Запорiзька митниця. Сума позову: 427 241,84 грн. Предмет позовних вимог: визнання протиправними та скасування рiшень про визначення митної вартостi товару. Суд: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду справи: постановою суду в задоволеннi позовних вимог позивача вiдмовлено.
68. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.02.2013 р. Позивач: ПрАТ "Теплогазмонтаж". Вiдповiдач: ПАТ "Запорiжкокс". Сума позову: 112 033, 89 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi по договору пiдряду. Суд: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду справи: постановою суду позовнi вимоги позивача задоволено в повному обсязi.
69. Дата вiдкриття провадження у справi: 21.03.2013 р. Позивач: ТО «ФЬЮЧЕ ЛТД». Вiдповiдач: ПАТ "Запорiжкокс". Сума позову: 18 598, 98 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi по договору поставки. Суд: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду справи: постановою суду позовнi вимоги позивача задоволено в повному обсязi.
70. Дата вiдкриття провадження у справi: 27.05.2013 р. Позивач: ПрАТ "Теплогазмонтаж". Вiдповiдач: ПАТ "Запорiжкокс". Сума позову: 45 776,48 грн. Предмет позовних вимог: стягнення заборгованостi по договору пiдряду. Суд: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду справи: постановою суду позовнi вимоги позивача задоволено в повному обсязi.
71. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
72. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
73. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнуто до вiдповiдальностi шляхом оголошення попередження.
74. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
75. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
76. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
77. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
78. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
79. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: головний бухгалтер ПАТ "Запорiжкокс" Данцева Л.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
80. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор фiнансовий ПАТ "Запорiжкокс" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
81. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор фiнансовий ПАТ "Запорiжкокс" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
82. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор фiнансовий ПАТ "Запорiжкокс" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
83. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор фiнансовий ПАТ "Запорiжкокс" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї посадову особу було притягнено до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
84. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор фiнансовий ПАТ "Запорiжкокс" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
85. Дата вiдкриття провадження у справi: iнформацiя вiдсутня. Орган, що склав протокол про адмiнiстративне правопорушення: СДПI з обслуговування ВПП у м. Запорiжжi МГУ Мiндоходiв. Посадова особа вiдносно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення: директор фiнансовий ПАТ "Запорiжкокс" Ващилiн С.В. Сума позову: вiдсутня. Предмет позовних вимог: притягенення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення порядку ведення податкового облiку. Суд: Заводський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду справи: рiшенням суду першої iнстанцiї провадження у справi було закрито у зв'язку зi спливом строку, встановленого законом для притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi.
Фiнансова дiяльнiсть товариства характеризується такими показниками:
- товарна продукцiя: у 2011 р. - 3 493 981 тис.грн., у 2012 р. - 3 198 669 тис. грн., у 2013 р. - 2 756 586 тис. грн.;
- прибуток/збиток до оподаткування: у 2011р. збиток - 304 295 тис.грн., у 2012р. збиток - 26 606 тис.грн., у 2013 р. збиток - 53 013 тис. грн.;
- чистий прибуток/збиток: у 2011р. збиток - 227 407 тис.грн., у 2012р. збиток - 18 038 тис.грн., у 2013 р. збиток - 52 569,00 тис. грн.;
- платежi до бюджету: у 2011р. збиток - 4 994 тис.грн., у 2012р. збиток - 4 403 тис.грн., у 2013 р. збиток - 6 010,00 тис. грн.
За 2013 рiк товариством одержано збиток до оподаткування на 53,013 млн. грн.
Основним чинником змiни фiнансового результату є:
- зростання збиткiв в 2013 роцi за рахунок несприятливої кон’юнктури на ринку коксу та вугiльного концентрату.