Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Фещенко Нiна Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32987822
4. Місцезнаходження
49000Дніпропетровська-мiсто Днiпропетровськвул. Ленiна, буд. 30
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 373-97-99(056) 373-97-99
6. Електронна поштова адреса
mt@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР№  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці mt.proemitent.info в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)