Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Юр. адреса: 52001, Днiпропетровська обл., м. Пiдгородне, вул. Новомосковська, 109 Фактична адреса м. Дн-вськ, вул. Московська 7, оф.407
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №4028 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 59 П 000059 19.03.2013 до 06.09.2017р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** безумовно-позитивна