Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.06.2013 68/1/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000072573 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 3000000000 30000000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. Приватне акцiонерне товариство «Менеджмент Технолоджiз» (далi – Товариство, Емiтент) повiдомляє, що 16.05.2013р. єдиним акцiонером Товариства прийнято рiшення (рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» б/н вiд 16.05.2013р.) збiльшити Статутний капiтал Товариства з 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок на 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй будуть використанi для збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства з 10 000 000,00 грн. до 30 000 000,00 грн.