Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Фещенко Нiна Анатолiївна д/н д/н д/н 286000000 9.5333 286000000 0 0 0
Голова Наглядової Ради Антонов Сергiй Михайлович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Руденко Тетяна Миколаївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Таранова Оксана Юрiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Донець Сергiй Михайлович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 286000000 9.5333 286000000 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.