Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 29112 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 29112 X X
облiгацiї 26.04.2013 26074 0 30.11.2014
акцiї 24.12.2013 3038 0 24.12.2014
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2 X X
Усього зобов'язань X 29116 X X
Опис: Зобов’язання за цiнними паперами складають на кiнець звiтного перiоду 29112 тис. грн. в тому числi iншими цiнними паперами (облiгацiями 26074 тис. грн., акцiями 3038 тис. грн. акцiї внесено до iнших цiнних паперiв оскiльки вони придбанi з метою перепродажу, що пов’язана з госп. дiяльнiстю емiтента), iншi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду складають 2 тис. грн., податковi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду 2 тис. грн., усього зобов’язань на 29116 тис. грн.