Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.03.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. 2 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 3 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2012 рiк. 4 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 фiнансовий рiк. 5 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 6 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк 7 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Вiдповiдно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється письмово у формi Рiшення. Оформлене таким чином Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою Товариства. 1. Рiшення з першого питання порядку денного: 1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 2. Рiшення з другого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 3. Рiшення з третього питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2012 рiк. 4. Рiшення з четвертого питання порядку денного: Затвердити висновок Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 фiнансовий рiк. 5. Рiшення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. 6. Рiшення з шостого питання порядку денного: 1. 100 вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2012 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства. 2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати. 7. Рiшення з сьомого питання порядку денного: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, надання позики, укладення договору вiдступлення права вимоги, поруки, застави. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень. 2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1 питання: Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2 питання: Про приватне розмiщення акцiй, затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства та Проспекту емiсiї акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 3 питання: Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 4 питання: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: - прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю оплачено); - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (не затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до Статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 5 питання: Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв iнiцiювалось Головою Наглядової Ради. Вiдповiдно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється письмово у формi Рiшення. Оформлене таким чином Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою Товариства. 1. Рiшення з першого питання порядку денного: Збiльшити Статутний капiтал Товариства з 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок на 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 2. Рiшення з другого питання порядку денного: 1. Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства в бездокументарнiй формi у кiлькостi 2 000 000 000 (два мiльярда) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копiйка на загальну суму 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. 2. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства (додаток № 1 до рiшення одноособового акцiонера ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» б/н вiд 15.04.2013р.). 3. Затвердити Проспект емiсiї акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення (додаток № 2 до рiшення одноособового акцiонера ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» б/н вiд 15.04.2013р.). 3. Рiшення з третього питання порядку денного: 1. Не затверджувати перелiк iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 2. Здiйснити приватне розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi виключно одноособовому акцiонеру Товариства, яким є ПрАТ «Дом-Iнвест». 4. Рiшення з четвертого питання порядку денного: 1. Призначити Директора Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: - прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю оплачено); - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (не затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до Статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 2. Визначити уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження на прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй одноособового акцiонера Товариства. 5. Рiшення з п’ятого питання порядку денного: 1. Уповноважити Директора Товариства – Фещенко Н.А., на проведення дiй щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй Товариства. 2. Доручити Директору Товариства зареєструвати четвертий випуск акцiй у порядку встановленому чинним законодавством України.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.05.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1 питання: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства 2 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства 3 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв iнiцiювалось Головою Наглядової Ради. Вiдповiдно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється письмово у формi Рiшення. Оформлене таким чином Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою Товариства. 1. Рiшення з першого питання порядку денного: У зв’язку iз необхiднiстю приведення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства у вiдповiднiсть до статуту Товариства припинити з 15.05.2013 року повноваження Наглядової Товариства в особi Голови Наглядової ради Антонова Сергiя Михайловича, на якого були покладенi повноваження Наглядової ради Товариства строком на три роки. 2. Рiшення з другого питання порядку денного: 1. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради – Антонов Сергiй Михайлович; Член Наглядової ради – Руденко Тетяна Миколаївна; Член Наглядової ради – Таранова Оксана Юрiївна. 2. Антонова Сергiя Михайловича обрати членом Наглядової ради за основним мiсцем роботи та встановити йому неповний робочий час тривалiстю чотири години на день з оплатою згiдно вiдпрацьованого часу, у звязку iз сiмейними обставинами. 3. Ухвалили рiшення про те, що Наглядова рада Товариства у новому складi приймає на себе обов’язки з 15.05.2013 року у вiдповiдностi до п. 2 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства», за яким повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами товариства. 3. Рiшення з третього питання порядку денного: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити директора Товариства Фещенко Н.А. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.05.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1 питання: Про скасування рiшення єдиного акцiонера Товариства вiд 15.04.2013р. 2 питання: Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 3 питання: Про приватне розмiщення акцiй, затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства та Проспекту емiсiї акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 4 питання: Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 5 питання: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: - прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй (у разi якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково та повнiстю оплачено); - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (не затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до Статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 6 питання: Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження проводити дiї щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй. Вiдповiдно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, оформлюється письмово у формi Рiшення. Оформлене таким чином Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Рiшення про проведення загальних зборiв iнiцiювалось Головою Наглядової Ради. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. 1. Рiшення з першого питання порядку денного: У зв’язку iз необхiднiстю внесення змiн до Рiшення про приватне розмiщення акцiй та Проспекту емiсiї акцiй ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» скасувати рiшення єдиного акцiонера Товариства вiд 15.04.2013 року. 2. Рiшення з другого питання порядку денного: Збiльшити Статутний капiтал Товариства з 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок на 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 3. Рiшення з третього питання порядку денного: 1. Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства в бездокументарнiй формi у кiлькостi 2 000 000 000 (два мiльярда) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 01 (одна) копiйка на загальну суму 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. 2. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства (додаток № 1 до рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» б/н вiд 16.05.2013р.). 4. Рiшення з четвертого питання порядку денного: 1. Не затверджувати перелiк iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 2. Здiйснити приватне розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi виключно єдиному акцiонеру Товариства, яким є ПрАТ «Дом-Iнвест». 5. Рiшення з п’ятого питання порядку денного: 1. Призначити Директора Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками (у разi якщо на запланований обсяг акцiй буде укладено договори з першими власниками достроково та повнiстю оплачено); - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками, приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - повернення внескiв, унесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi невнесення (не затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до Статуту, пов'язаних iз збiльшенням статутного капiталу Товариства з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 2. Визначити уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження на прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй єдиного акцiонера Товариства. 6. Рiшення з шостого питання порядку денного: 1. Уповноважити Директора Товариства – Фещенко Н.А., на проведення дiй щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй Товариства. 2. Доручити Директору Товариства зареєструвати четвертий випуск акцiй у порядку встановленому чинним законодавством України.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.07.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1 питання Внесення змiн до Статуту шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Вiдповiдно до абз. 2 п. 2 ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, оформлюється письмово у формi Рiшення. Оформлене таким чином Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв iнiцiювалось Головою Наглядової Ради. Прийнято Рiшення внести змiни до Статуту.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.