Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АФ "МАШАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22811397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18005, м.Черкаси, вул.Калініна,2, кв.60
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1485 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 532 АБ 000486 25.06.2007 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рік
Думка аудитора*** Умовно-позитивна