Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Хотинська Олеся Сергiївна - - - 659976 9.56612286595 659976 0 0 0
Голова наглядової ради Хотинський Олексiй Юрiйович - - - 984817 14.27458032183 984817 0 0 0
Член наглядової ради Хотинський Дмитро Юрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ "Бул-Спред" 30070412 3198000 46.35389911954 3198000 0 0 0
Ревiзор Хотинський Володимир Юрiйович - - - 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Бутко Марiя Антонiвна - - - 0 0 0 0 0 0
Усього 4842793 70.19460230732 4842793 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.