Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Квартальна фінансова звітність


Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" за ЄДРПОУ 21379736
Територія за КОАТУУ 7125186401
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання за КВЕД 55.20
Середня кількість працівників (чол.) 0    
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 19934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс на 31.12.2013
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 70.6 70.6
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 962.1 912.3
- первісна вартість 031 2086.5 2096.7
- знос 032 ( 1124.4 ) ( 1184.4 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 1032.7 982.9
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 37.1 34.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0 25.9
- первісна вартість 161 0 25.9
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 29.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 94.4 0.3
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 131.5 90.1
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1164.2 1073

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1724.8 1724.8
Додатковий вкладений капітал 320 292.3 292.3
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -935.1 -955.1
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 1082 1062
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 81.9 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 0 5.3
- зі страхування 570 0 1.3
- з оплати праці* 580 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0.3 4.4
Усього за розділом IV 620 82.2 11
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1164.2 1073
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0


Примітки
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя АнтонiвнаЗвіт про фінансові результати
за 31.12.2013 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 679.9 527.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 3.8 ) ( 4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 676.1 523.6
Інші операційні доходи 040 0 0.1
Інші доходи 050 6.2 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 682.3 523.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 669.4 535.8
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 21.1 )
Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 27.6 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 697 ) ( 556.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 ( -14.7 ) ( -33.2 )
Податок на прибуток 140 ( 5.3 ) ( 5.3 )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 ( -20 ) ( -38.5 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0 ) ( 0 )
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки
Керівник Хотинська Олеся Сергiївна
Головний бухгалтер Бутко Марiя Антонiвна