Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Консолідованa річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 27053
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068, 0617204211
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 316 1148 0
первісна вартість 1001 1197 1742 0
накопичена амортизація 1002 881 594 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4046577 4531557 0
первісна вартість 1011 5301307 6220486 0
знос 1012 1254730 1688929 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 32368 30797 0
первісна вартість 1016 34003 34015 0
знос 1017 1635 3218 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 254 235 0
первісна вартість 1021 254 235 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

314346

303560

0
інші фінансові інвестиції 1035 13290 8852 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 19522 17018 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4426673 4893167 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4667491 5490054 0
Виробничі запаси 1101 1341666 1513620 0
Незавершене виробництво 1102 3132224 3661565 0
Готова продукція 1103 186718 306945 0
Товари 1104 6882 7924 0
Поточні біологічні активи 1110 319 209 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 413088 454668 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

719341

531485

0
з бюджетом 1135 273427 244364 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 29937 19646 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 196207 112828 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 682357 916327 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 218523 456811 0
Готівка 1166 349 250 0
Рахунки в банках 1167 190967 430387 0
Витрати майбутніх періодів 1170 16 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 113544 95243 0
Усього за розділом II 1195 7284313 8301989 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1223 954 0
Баланс 1300 11712209 13196110 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 280529 280529 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1476 6379 0
Додатковий капітал 1410 399874 494578 0
Емісійний дохід 1411 408077 408077 0
Накопичені курсові різниці 1412 1710 1276 0
Резервний капітал 1415 73908 73982 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7069547 8363194 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 27249 ) ( 29856 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 48112 53736 0
Усього за розділом I 1495 7846197 9242542 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 112172 80419 0
Пенсійні зобов’язання 1505 283811 176761 0
Довгострокові кредити банків 1510 44596 41359 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 52116 49754 0
Довгострокові забезпечення 1520 72491 76710 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 955 0 0
Цільове фінансування 1525 703783 983656 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1268969 1408659 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 452311 440015 0
Векселі видані 1605 4459 4903 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 30266 50217 0
за товари, роботи, послуги 1615 195629 270783 0
за розрахунками з бюджетом 1620 11307 13246 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 817 1455 0
за розрахунками зі страхування 1625 32730 34100 0
за розрахунками з оплати праці 1630 56329 57934 0
за одержаними авансами 1635 1669867 1564494 0
за розрахунками з учасниками 1640 34465 39020 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 3458 0
Поточні забезпечення 1660 7559 33863 0
Доходи майбутніх періодів 1665 457 1031 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 101664 31845 0
Усього за розділом IІІ 1695 2597043 2544909 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 11712209 13196110 0

Примітки Щодо помилки "Рядок 1410/3 має бути більшим або дорівнювати сумі рядків 1411, 1412, графи 3" зазначаємо наступне: В статті «Додатковий капітал» балансу визнано суми отриманого емісійного доходу, накопичених курсових різниць по інвестиціям в закордонні підприємства, частки додаткового капіталу асоційованих та спільних підприємств, суми актуарного прибутку (збитку) по пенсійному плану. Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8583924 7845558
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4974227 ) ( 4628489 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 3609697 3217069
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5664497 5280232
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 657976 ) ( 565604 )
Витрати на збут 2150 ( 446726 ) ( 403480 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5978638 ) ( 5113446 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 2190854 2414771
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 4257 13787
Інші фінансові доходи 2220 9572 22586
Інші доходи 2240 92620 117691
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 31898 ) ( 54805 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 2827 ) ( 16323 )
Інші витрати 2270 ( 199029 ) ( 67667 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2063549 2430040
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -744358 -607175
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1319191 1822865
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 10051 5051
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 -434 317
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 53 -1697
Інший сукупний дохід 2445 119328 -21609
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 128998 -17938
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -23288 -4106
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 105710 -13832
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1424901 1809033
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

1324005

1840361
неконтрольованій частці 2475 -4814 -17500
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

1426377

1828641
неконтрольованій частці 2485 -1476 -19608
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 8569922 8475644
Витрати на оплату праці 2505 2432023 2369256
Відрахування на соціальні заходи 2510 875225 857524
Амортизація 2515 938546 893367
Інші операційні витрати 2520 2344727 2245455
Разом 2550 15160443 14841246
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2077990 2042552
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2077990 2042552
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 634.84 892.44
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 634.84 892.44
Дивіденди на одну просту акцію 2650 12 10

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2544458

1979823
Повернення податків і зборів 3005 541663 474853
у тому числі податку на додану вартість 3006 535813 470960
Цільового фінансування 3010 7416 20329
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 97 14883
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5942212 5582097
Надходження від повернення авансів 3020 92817 55454
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5327 8444
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 5709 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 962075 5023490
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1825181 ) ( 1191005 )
Праці 3105 ( 1051498 ) ( 902319 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 519348 ) ( 454779 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 227805 ) ( 266293 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 37873 ) ( 72580 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 8742 ) ( 15155 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1555056 ) ( 154948 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 4757605 ) ( 4194916 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 25889 ) ( 23979 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4930 ) ( 37859 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 589524 ) ( 5208466 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1099897 864874
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 6101 212771
необоротних активів 3205 28710 172165
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 908 3449
дивідендів 3220 4906 2424
Надходження від деривативів 3225 50573 43963
Надходження від погашення позик 3230 -397307 -622558
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 -388199 -681660
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 46586 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 42 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 67 ) ( 144727 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -741003 -1014173
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 5380 51648
Отримання позик 3305 320964 466095
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 1504 1194
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 390367 503942
Сплату дивідендів 3355 ( 16060 ) ( 25018 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 39445 ) ( 8258 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 1041 ) ( 1557 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -119065 -19838
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 239829 -169137
Залишок коштів на початок року 3405 218523 371278
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1541 16382
Залишок коштів на кінець року 3415 456811 218523

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 280529 1476 399874 73908 7069547 0 -27249 7798085 48112 7846197
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 280529 1476 399874 73908 7069547 0 -27249 7798085 48112 7846197
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1324005 0 0 1324005 -4814 1319191
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 4903 97902 0 0 0 0 102805 3338 106143
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 4903 0 0 0 0 0 4903 3338 8241
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 53 0 0 0 0 53 0 53
Інший сукупний дохід 4116 0 0 97849 0 0 0 0 97849 0 97849
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -20780 0 0 -20780 0 -20780
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 74 -74 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 -2607 -2607 0 -2607
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -3198 0 -9504 0 0 -12702 7100 -5602
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 4903 94704 74 1293647 0 -2607 1390721 5624 1396345
Залишок на кінець року 4300 280529 6379 494578 73982 8363194 0 -29856 9188806 53736 9242542

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський