Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуменна Ганна Григорiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АА423857 17.03.1997 Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** середня спецiальна
6)Стаж керівної роботи (років)** 12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о. голови Правлiння СВАТ "Птахофабрика "Крижопiльська"
8)дата обрання та термін, на який обрано 24.12.2010, 3 роки
9)Опис Змiни на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Директор має повноваження: 1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 2. органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства та передбачені Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Директора Товариства. Обов"язки Директора: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були:санiтарка Крижопiльської ЦРЛ, завiдуюча складом ТОВ "Жабокрицьке", зоотехнiк ТОВ "Жабокрицьке", завiдуюча кормоцехом Птахофабрики "Крижопiльська", та за останніх п'ять років : в.о. голови Правлiння СВАТ "Птахофабрика "Крижопiльська", директор ПрАТ "Феплес". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гордiєнко Дiонiс Вячеславович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ101139 06.04.1999 Київо-Святошинським РВ ГУМВС України у Київськiй областi
4)Рік народження** 1969
5)Освіта** Вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Iнфiнiтi Капiтал"
8)дата обрання та термін, на який обрано 17.04.2013, 3 роки
9)Опис Протягом звiтного року змiни на цiй посадi не вiдбувались. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: спецiалiст з торгiвлi ЦП ТОВ "Аргон", директор ТОВ "УКК", голова Правлiння ВАТ "Птахофабрика "Барська" , в.о. голови Правлiння СВАТ "Птахофабрика "Крижопiльська",та за останніх п'ять років : начальник управлiння з ЦП ВАТ КБ "Iнтербанк", заступник керуючого вiддiленням Київського вiддiлення №4 АБ "Укркомунбанк". Обiймає посаду директора ТОВ "Iнфiнiтi Капiтал", що знаходиться за дресою: м. Київ, вул. Оболонська,буд.7

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гордієнко Юлiя Василiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АС717813 04.02.2002 Любешiвським РВ УМВС України у Волинськiй областi
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** Вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Провiдний економiст Київського вiддiлення №4 АБ "Укркомунбанк".
8)дата обрання та термін, на який обрано 17.04.2013, 3 роки
9)Опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Протягом звітного року особа змінила своє прізвище з Труш на Гордієнко. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi та за останніх п'ять років були: помiчник Генерального директора ТОВ "Медiа Дiм". Обіймає посаду провiдного економiста Київського вiддiлення №4 АБ "Укркомунбанк", що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Кіквідзе 17\10 .

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Короткiх Iрина Вiкторiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН326030 24.03.2005 Iнгулецьким РВ Криворiзьського МУ МВС України в Днiпропетровськiй областi
4)Рік народження** 1988
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 2
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник департамента ТДВ СК "Фінгарант"
8)дата обрання та термін, на який обрано 17.04.2013, 3 роки
9)Опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження: 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки члена Наглядової ради: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi та за останніх п'ять років були: директор ТОВ "ЦПС-Бюро", головний бухгалтер ПраТ "ФЕПЛЕС", начальник юридичної служби ПраТ "ФЕПЛЕС". Обіймає посаду начальника департамента ТДВ СК "Фінгарант", що знаходиться за адресою: м. Київ, Бульвар Л. Українки, буд. 34, офіс 225.

1)Посада Ревiзор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павленко Дмитро Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ399275 30.10.2001 Мiським вiддiленням №1 Бiлоцеркiвського МУ ГУ МВС України в Київськiй областi
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** Вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фахiвець сектору фiнансових операцiй зберiгача ЦП Київського вiддiлення №4 АБ "Укркомунбанк"
8)дата обрання та термін, на який обрано 17.04.2013, 3 роки
9)Опис Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. РЕВIЗОР має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi та за останніх п'ять років були: старший бухгалтер-касир ТОВ "I I (Чиста вода)", заступник директора ТОВ "Конструктив Плюс". Обіймає посаду фахiвця сектору фiнансових операцiй зберiгача ЦП Київського вiддiлення №4 АБ "Укркомунбанк", що знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Кіквідзе 17\10 .

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.