Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Сергеєва О.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.05.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товарисвто "Астра Люкс"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
19255777
4. Місцезнаходження
03061-КиївБориславська
5. Міжміський код, телефон та факс
044-497-3000044-497-3000
6. Електронна поштова адреса
-

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.05.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у   28.05.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет 28.05.2014
  (адреса сторінки)   (дата)